Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Gedragsregels

1. De Voorzitter en de Secretaris-Generaal van CEPANI, hun vennoten en medewerkers nemen aan geen enkele procedure deel die overeenkomstig het reglement van CEPANI wordt gevoerd, noch als arbiter, voorzitter van het mini-trialcomité, mediator, deskundige, derde belast met het aanpassen van contracten, noch als raadsman.

2. Door zijn benoeming door CEPANI te aanvaarden, stemt de arbiter, voorzitter van het mini-trialcomité, mediator, deskundige of derde belast met het aanpassen van overeenkomsten ermee in om het toepasselijke reglement integraal na te leven en loyaal samen te werken met het Secretariaat. Zo informeert hij het Secretariaat geregeld over de stand van de procedure.

3. De aangezochte arbiter, voorzitter van het mini-trialcomité, mediator, deskundige of derde aanvaardt zijn benoeming door CEPANI enkel indien hij onafhankelijk is ten opzichte van de partijen en van hun raadslieden. Zo er zich nadien enig feit voordoet dat bij hemzelf of bij de partijen twijfels kan doen rijzen omtrent die onafhankelijkheid, deelt hij dit onmiddellijk mee aan het Secretariaat dat de partijen hiervan in kennis stelt. Na kennisneming van hun opmerkingen, beslist het Benoemingscomité of de Voorzitter over de eventuele vervanging. Deze beslissing is soeverein en de motieven waarop ze gebaseerd is worden niet bekend gemaakt.

4. De op voorstel van een partij benoemde arbiter is noch haar vertegenwoordiger, noch haar mandataris.

5. De op voorstel van een partij benoemde arbiter verbindt zich er toe vanaf zijn benoeming geen enkele relatie te hebben met die partij of haar raadsman die betrekking heeft op het geschil dat het voorwerp is van de arbitrage. Ieder eventueel contact met die partij gebeurt via de voorzitter van het scheidsgerecht of met zijn uitdrukkelijke toestemming.

6. Tijdens het verloop van de procedure geeft de arbiter, voorzitter van het mini-trialcomité, mediator, deskundige of derde belast met het aanpassen van overeenkomsten in alle omstandigheden blijk van de grootste onpartijdigheid en onthoudt hij zich van iedere gedraging of uiting die bij een partij het vermoeden kan scheppen dat zijn mening al vaststaat, in het bijzonder wanneer hij vragen stelt tijdens de zitting.

7. Indien de omstandigheden het toelaten, kan de arbiter, met inachtneming van punt 6, de partijen verzoeken een minnelijke oplossing te vinden en, met het uitdrukkelijke akkoord van het Secretariaat en van de partijen, de procedure de nodige tijd opschorten.

8. Door zijn benoeming door CEPANI te aanvaarden, verbindt de aangezochte arbiter zich ertoe om ervoor te zorgen dat de uitspraak zo spoedig mogelijk wordt verleend. Dit betekent onder meer dat hij slechts verlenging van de door het reglement van CEPANI voorgeschreven termijnen vraagt in gevallen die terdege verantwoord zijn of met het uitdrukkelijke akkoord van de partijen.

9. De arbiter, voorzitter van het mini-trialcomité, mediator, deskundige of derde belast met het aanpassen van overeenkomsten neemt de geheimhouding in acht van de zaken die het Secretariaat hem toevertrouwt.

10. De uitspraken mogen slechts anoniem bekend worden gemaakt en mits het uitdrukkelijke akkoord van de partijen. Het Secretariaat wordt hiervan voorafgaandelijk op de hoogte gebracht. Deze regel is van toepassing op zowel de arbiters, als de partijen en hun raadslieden.

11. De ondertekening van de arbitrale uitspraak door een van de leden van een drieledig scheidsgerecht, veronderstelt niet noodzakelijk zijn akkoord met de inhoud van de arbitrale uitspraak.