Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Vergoedingswijze

In een CEPANI-arbitrage betalen de partijen bij de aanvang van de procedure en vóór de benoeming van het scheidsgerecht een provisie voor arbitragekosten. Deze provisie wordt berekend rekening houdend met de financiële waarde van de vordering en op basis van de tarieflijst voor arbitrage die integraal deel uitmaakt van het CEPANI-reglement (bijlage I).

Het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de tarieflijst is bestemd voor de vergoeding van de honoraria en kosten van de leden van het scheidsgerecht. Ter dekking van de administratieve kosten van CEPANI wordt voormeld bedrag verhoogd met 10%. Samen vormen beide de provisie voor arbitragekosten.

Op het einde van de arbitrageprocedure verzoekt het Secretariaat van CEPANI aan iedere arbiter om een overzicht te bezorgen van zijn kosten en uitgaven in het kader van de arbitrage, samen met een raming van het aantal uren dat de betrokken arbiter aan de arbitrage spendeerde. Dit laatste is nodig om na te kunnen gaan of er een evenredige verdeling van de taken bestond tussen de leden van het scheidsgerecht.

Na ontvangst van deze overzichten brengt het Secretariaat eerst de kosten van het scheidsgerecht in mindering van het bedrag dat zij ter beschikking heeft om de honoraria en kosten van de arbiters te vergoeden. Van het aldus bekomen saldo wordt in principe – behoudens uitzonderlijke omstandigheden of andersluidende overeenkomsten tussen de arbiters – 40% toegekend aan de Voorzitter van het scheidsgerecht en ontvangt iedere co-arbiter 30% ter dekking van hun honoraria. Wanneer een alleenzetelende arbiter werd benoemd, ontvangt deze het integrale saldo als honorarium.

Het Secretariaat stelt de leden van het scheidsgerecht vervolgens in kennis van het overzicht van ieders kosten en honorarium en verzoekt hen een ereloonnota voor het hen toegekende bedrag over te maken. Na ontvangst van deze ereloonnota gaat CEPANI tot de betaling over.