Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Geschillen < € 25 000

In een CEPANI-arbitrage betalen de partijen bij de aanvang van de procedure en vóór de benoeming van het scheidsgerecht een provisie voor arbitragekosten. Deze provisie wordt berekend rekening houdend met de financiële waarde van de vorderingen en op basis van de tarieflijst voor arbitrage die integraal deel uitmaakt van de Reglementen van CEPANI.

Het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de tarieflijst is bestemd voor de vergoeding van de honoraria en kosten van de leden van het scheidsgerecht. Ter dekking van de administratieve kosten van CEPANI wordt voorvermeld bedrag verhoogd met 10%. Beide bedragen vormen de basis voor het berekenen van de provisie van de arbitragekosten.

Op het einde van de arbitrageprocedure verzoekt het Secretariaat van CEPANI iedere arbiter om een overzicht te bezorgen van de gedane kosten en uitgaven in het kader van de arbitrage, alsook van het aantal uren dat de betrokken arbiter aan de arbitrage spendeerde.

Na ontvangst van deze overzichten brengt het Secretariaat eerst de kosten en uitgaven van het scheidsgerecht in mindering van het bedrag dat zij ter beschikking heeft om de honoraria en kosten van de arbiters te vergoeden. Van het aldus bekomen saldo wordt in principe – behoudens uitzonderlijke omstandigheden of andersluidende overeenkomsten tussen de arbiters – 40% toegekend aan de voorzitter van het scheidsgerecht en 30% aan iedere co-arbiter ter dekking van hun honoraria. Wanneer een alleenzetelende arbiter werd benoemd, ontvangt deze in principe het integrale saldo als honorarium.

Het Secretariaat stelt de leden van het scheidsgerecht vervolgens in kennis van het overzicht van ieders kosten en honorarium en verzoekt hen een ereloonnota voor het hen toegekende bedrag over te maken. Na ontvangst van deze ereloonnota gaat CEPANI over tot de betaling.