Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Wat is arbitrage?

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die een aantal niet te miskennen voordelen met zich meebrengt. Partijen die in een conflict verzeild raken, kunnen overeenkomen om dat geschil voor te leggen aan een scheidsgerecht. Zo’n geschil kan verband houden met een contractuele of andere verhouding die tussen hen bestaat. Het scheidsgerecht verleent een bindende arbitrale uitspraak nadat het beide partijen heeft gehoord. Indien nodig kan deze arbitrale uitspraak ook het voorwerp worden van een gedwongen tenuitvoerlegging.

Arbitrage kan slechts plaatsvinden mits het uitdrukkelijke akkoord van alle betrokken partijen. Dit akkoord kan deel uitmaken van een bestaande overeenkomst, maar kan ook na het ontstaan van het geschil worden gesloten.
 

WAAROM KIEZEN VOOR ARBITRAGE?

 • SNELHEID
  Een arbitrageprocedure bij CEPANI duurt gemiddeld 8 maanden tot één jaar. Deze beperkte tijdsduur is te danken aan de afwezigheid van hoger beroep, de flexibele en informele procedure, en de vereiste beschikbaarheid en deskundigheid van de arbiters. In het geval van een geschil met een beperkt geldelijk belang ( < 25.000 EUR) wordt die tijdsduur zelfs nog ingekort tot gemiddeld vier maanden. Deze procedure voor geschillen met een beperkt geldelijk belang verloopt in principe volledig schriftelijk en er wordt telkens slechts één arbiter benoemd.

 • VERTROUWELIJKHEID
  Een arbitrageprocedure is strikt vertrouwelijk, in tegenstelling tot een procedure bij de rechtbank die doorgaans openbaar is. De arbiters zijn gehouden tot strikte discretie, de betrokken partijen worden achter gesloten deuren gehoord en de arbitrale uitspraak kan enkel mits toestemming van de partijen publiek worden gemaakt. Dit klimaat van vertrouwen en discretie beoogt ook de relaties tussen de partijen optimaal te vrijwaren.

 • DESKUNDIGHEID
  Voor iedere nieuwe arbitrageprocedure wordt bekeken welke arbiters over de juiste expertise en kennis ter zake beschikken.

 • KOSTPRIJS
  De kostprijs van een CEPANI-arbitrage wordt berekend in verhouding tot de financiële waarde van de vorderingen in het geding. CEPANI stelde tarieflijsten op die reeds op voorhand een nauwkeurige schatting van de kostprijs van de arbitrage moeten toelaten. Door de afwezigheid van hoger beroep en het snellere verloop van de procedure worden bovendien veel kosten bespaard.

 

Euroarbitrage beheerd door CEPANI

Euroarbitrage en CEPANI zijn overeengekomen dat CEPANI het beheer overneemt van elke toekomstige procedure opgestart in het kader van Euroarbitrage. De leden van Euroarbitrage waren unaniem akkoord dat CEPANI, in het licht van de kwaliteit van zijn reglementen en administrate, aangesteld moest worden als beheerder van de geschillen voorgelegd aan Euroarbitrage.