Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

FAQ

Wat is het voornaamste verschil tussen mediatie en arbitrage?

Het voornaamste verschil tussen mediatie en arbitrage ligt in het feit dat arbitrage resulteert in een uitvoerbare titel onder de vorm van een arbitrale uitspraak, terwijl mediatie eindigt met een akkoord tussen de partijen dat geen uitvoerbare titel vormt. Het succes van bemiddeling ligt dus in handen van de partijen die vrij zijn om een akkoord te aanvaarden dan wel te verwerpen. Bovendien zijn ze aangewezen op de vrijwillige uitvoering van het tot stand gekomen akkoord.

Wat is het voornaamste verschil tussen mediatie en mini-trial?

Het onderscheid tussen mediatie en mini-trial situeert zich voornamelijk in de specifieke samenstelling van het mini-trialcomité. Waar bij een mediatie slechts één onafhankelijke derde bemiddelt tussen de partijen, wordt een mini-trial voorgezeten door een comité. Dit comité bestaat uit een voorzitter, die rechtstreeks met twee hooggeplaatste afgevaardigden van de partijen besprekingen kan voeren met het oog op de totstandkoming van een akkoord. Ook het feit dat de voorzitter van het mini-trialcomité de bevoegdheid heeft om afzonderlijk met elk der bijzitters overleg te plegen, vormt een verschil met de mediatieprocedure.

Werkt CEPANI met een lijst van erkende of aanvaarde mediatoren?

CEPANI werkt niet met een lijst van erkende of aanvaarde mediatoren. Bij de benoeming van een mediator gaat het Benoemingscomité of de Voorzitter geval per geval na welke personen het meest gekwalificeerd zijn om in de voorliggende mediatie benoemd te worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de zaak, de taal van het dossier, de kwalificaties en beschikbaarheid van de mediator, het al dan niet dringende karakter van de zaak, de omvang van het geschil enzovoort. CEPANI kan hierbij beroep doen op een groot aantal gerenommeerde mediatoren.

Hoeveel bedraagt de kostprijs van een mediatie bij CEPANI?

De kosten van een CEPANI-mediatie omvatten enerzijds het honorarium en de kosten van de mediator, en anderzijds de administratieve kosten van het Secretariaat, die 10% van het honorarium en de kosten van de mediator bedragen. Onmiddellijk na ontvangst van het verzoek tot mediatie vraagt CEPANI aan de betrokken partijen om binnen de maand aan een provisie voor mediatiekosten te voldoen. Deze provisie wordt berekend op basis van de tarieflijst voor mediatie, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële waarde van het geschil. Aan iedere partij wordt gevraagd een gelijk deel van de provisie te leveren. Belangrijk om te weten is dat CEPANI slechts overgaat tot de benoeming van de mediator nadat de provisie voor mediatiekosten integraal is betaald.

Alvorens de mediatieprocedure op te starten, stelt de mediator samen met de partijen een mediatieprotocol op conform de voorschriften van Artikel 1731 van het Gerechterlijk Wetboek, waarin melding wordt gemaakt van:

  • Het tarief of de manier van vaststellen van het honorarium van de mediator
  • De verdeling tussen de partijen van de mediatiekosten en het bedrag van de provisie voorzien om de kosten te dekken zoals die zijn vastgesteld door CEPANI.
    Indien CEPANI in de loop van de mediatie besluit, na overleg met de mediator, dat het initiële bedrag van de provisie verhoogd dient te worden, wordt aan de partijen gevraagd over te gaan tot de betaling van een complementaire provisie. Tenzij de partijen anders beslissen, wordt de initiële provisie in gelijke delen betaald door de partijen. Wanneer niet voldaan wordt aan een verzoek tot complementaire provisie kan het Secretariaat van CEPANI, na overleg met de mediator, de mediator verzoeken zijn/haar activiteiten te staken tot ontvangst van de betaling. Op het einde van de mediatieprocedure wordt de provisie die CEPANI heeft ontvangen afgetrokken van de mediatiekosten. Het eventuele restant wordt teruggestort aan de partijen, overeenkomstig hun akkoord.