About CEPANI

This author has not yet filled in any details.
So far CEPANI has created 1006 blog entries.

Matthew Happold

Contact details : Languages : Current occupation :  Professional experience: Arbitration experience : 

Matthew Happold2019-07-02T14:49:02+02:00

Gérard Kuyper

Coordonnées : Chaussée de La Hulpe, 177/19 – 1170 Bruxelles Langues : Français (Néerlandais et Anglais pour communication courante) Situation actuelle : Avocat et médiateur agréé Expérience professionnelle : Avocat au barreau de Bruxelles (depuis 1992) dans le domaine du droit de l’entreprise avec une pratique approfondie des responsabilités civiles dans les gros risques (domaine ferroviaire). Médiateur agréé en matières civile et commerciale. Pratique régulière de la médiation dans le domaine économique. Président de bMediation. Expérience en matière d'arbitrage : 2 arbitrages (l’un comme conseil dans un arbitrage CEPANI, l’autre comme arbitre dans un arbitrage ad hoc).

Gérard Kuyper2019-07-02T14:43:26+02:00

Guy Harles

Contact details Arendt & Medernach SA 41 A, Avenue JF Kennedy, L-2082 Luxembourg T: (352) 40 7878 204 F : (352) 40 78 04 641 Talen / Langues / Languages : English, French, German, Italian and Luxembourgish Current occupation :  Founding Partner and Chairman of Arendt & Medernach SA Professional experience: Guy Harles is a Founding Partner and Chairman of Arendt & Medernach. He advises multinational and domestic companies, as well as HNWIs on the structuring of international transactions, private equity investments, mergers and acquisitions and private wealth management. He is a former President of EuroArbitrage Paris and presently serves as Chair of the Luxembourg Arbitration Association. Arbitration experience :  Several appointments as sole arbitrator / chair of tribunal by the ICC; experience as arbitrator appointed by CEPANI; counsel to party under Luxembourg ad hoc arbitration

Guy Harles2019-07-02T14:13:03+02:00

Mathieu Vaessen

Coordonnées : Rue de l’Arbre 14 b.4 – 1000 Bruxelles 02 545 05 43 m.vaessen@dbgv.be Langues : Français-Néerlandais-Anglais Situation actuelle : Avocat Expérience professionnelle : Avocat au barreau de Bruxelles depuis 2001 et médiateur agréé depuis 2014 Pratique professionnelle essentiellement orientée vers le droit civil et commercial en général et les matières liées à l’immobilier et aux assurances en particulier. Expérience en matière d'arbitrage : Soucieux d’accompagner les entreprises dans la prévention et la gestion des conflits auxquels elles peuvent être confrontées, les modes alternatifs à la procédure judiciaire constituent une composante incontournable d’une approche résolument pragmatique. Interventions en tant que médiateur et conseil en médiation et arbitrage.

Mathieu Vaessen2019-06-19T11:27:00+02:00

Alexandre Martens

Coordonnées : 14 Drève des Aulnes B-4031 Angleur Alexandre.martens@bimc.eu Langues : Français,Anglais,Neerlandais Situation actuelle:  CEO retraité ; médiateur agréé en matières civile et commerciale Expérience professionnelle: Directeur Afrique ,Moyen Orient d’une Multinationale du pneu puis CEO de M’es de négoce internationale puis de prestataires de services logistiques aux Multinationales ;juge consulaire retraité. Spécialisé en contrats internationaux et litiges entre associés et entre interlocuteurs au cours de cessions d’entreprises. Expérience en matière d'arbitrage:  Expérience en médiation et conciliation sur l’interprétation de contrats et sur les litiges B2B et internes aux entreprises.

Alexandre Martens2019-11-20T10:22:35+01:00

Aanpassing van overeenkomsten

De omstandigheden waarin een overeenkomst wordt afgesloten, kunnen mettertijd veranderen. In dat geval kan de nood ontstaan om de overeenkomst in kwestie te herzien op basis van de nieuwe situatie. Ook hiervoor kunnen partijen bij CEPANI terecht voor een vlotte en veilige aanpassing van hun overeenkomsten. In haar aanpak van deze procedure stelt CEPANI een onafhankelijke derde aan, hetzij om partijen een aanbeveling te geven, hetzij om, met beider voorafgaande instemming, een overeenkomst te formuleren die de partijen definitief bindt. Download het Reglement TYPE BEDING VOOR DE AANPASSING VAN OVEREENKOMSTEN. De partijen die naar het reglement inzake de aanpassing van overeenkomsten willen verwijzen, wordt aanbevolen om in hun contracten het hiernavolgende type beding op te nemen. “De partijen verbinden zich er toe om op verzoek van één van hen toepassing te maken van het reglement van CEPANI betreffende de aanpassing van de overeenkomsten.” Het advies van de conform dit reglement aangestelde derde geldt als (aanbeveling) of als(beslissing).”1 Dit type beding kan worden aangevuld met de volgende bepalingen: “De zetel van het verloop van de procedure is [            ]”. “De taal van de procedure is [      ]”. “De procedure tot aanpassing van de overeenkomst zal op verzoek van één der partijen gevolgd worden door een arbitrageprocedure volgens het arbitragereglement  van CEPANI”. VOORAFGAANDE BEPALINGEN Artikel 1. - Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (“CEPANI”) is een onafhankelijke instelling die de procedures voor de aanpassing van overeenkomsten administreert overeenkomstig dit reglement. Het lost zelf geen geschillen op en oefent niet de taak van derde uit. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 2. Toepassingsgebied 1. Dit reglement is van toepassing wanneer één of meerdere partijen beroep willen doen op een derde wiens/wier opdracht erin bestaat hetzij een tussen partijen gesloten overeenkomst aan te passen en te vervolmaken daar waar partijen dit niet deden, hetzij de gemeenschappelijke wilsuiting van partijen die aan de basis van een bepaalde overeenkomst lag aan nieuwe situaties aan te passen. 2. Enkel partijen die de toepasselijkheid van dit reglement in een specifiek beding overeenkwamen, kunnen beroep doen op deze procedure. Volgens de draagwijdte die de partijen haar geven neemt de opdracht van de aan te stellen derde uiteindelijk de vorm van een aanbeveling of een beslissing aan. HET INLEIDEN VAN DE PROCEDURE Artikel 3. Verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten 1. De partij die een beroep wenst te doen op de procedure tot aanpassing van de overeenkomsten overeenkomstig het CEPANI-reglement dient daartoe een verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten in bij het secretariaat. Het verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten bevat onder meer de volgende gegevens: a)naam, voornaam en volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoon- en faxnummer, geldig e-mailadres en in voorkomend geval het BTW- nummer van ieder der partijen; b)een bondige uiteenzetting van het standpunt van de eiser; c)aanwijzingen betreffende de plaats en de taal van de procedure en de toepasselijke  rechtsregels; d)het bewijs van de betaling van de registratiekosten. Het verzoek moet vergezeld zijn van een kopie van de betreffende overeenkomst(en) en de overeenkomst die de toepasselijkheid van het [...]

Aanpassing van overeenkomsten2019-03-25T15:52:03+01:00

Deskundigenonderzoek

Wanneer partijen te kampen krijgen met technische problemen van eender welke aard, dan kunnen zij een beroep doen op het CEPANI-reglement voor deskundigenonderzoek. Een dergelijk deskundigenonderzoek kan hulp bieden bij het vinden van een minnelijke regeling tussen partijen. Het kan hen ook een aantal vaststaande gegevens verschaffen die eventueel in een latere arbitrale of gerechtelijke procedure kunnen worden aangewend. In principe zijn de vaststellingen en conclusies van de deskundige bindend voor beide partijen. Die laatsten kunnen evenwel op voorhand bepalen dat ze slechts de kracht van een advies meekrijgen. Download het Reglement TYPE BEDING VOOR  DESKUNDIGENONDERZOEK De partijen die naar het reglement inzake het deskundigenonderzoek van CEPANI willen verwijzen, wordt aanbevolen om in hun contracten het hiernavolgende type beding op te nemen. “De partijen verbinden zich ertoe voor alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan, een deskundigenonderzoek volgens het reglement van CEPANI te laten plaatsvinden.” Dit type beding kan worden aangevuld met de volgende bepalingen1: “De zetel van het deskundigenonderzoek is [          ]”. “De taal van het deskundigenonderzoek is [    ]”. “Het deskundigenonderzoek zal uitgevoerd worden door [een] of [drie] deskundigen”. “De vaststellingen en besluiten van de deskundige(n) binden de partijen [niet].” VOORAFGAANDE BEPALINGEN Artikel 1. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (“CEPANI”) is een onafhankelijke instelling die de procedures van deskundigenonderzoek administreert overeenkomstig dit reglement. Het beslecht zelf geen geschillen en oefent niet de taak van deskundige uit. HET INLEIDEN VAN DE PROCEDURE Artikel 2. VerZoek tot deskundigenonderzoek 1. De partij die een beroep wenst te doen op het deskundigenonderzoek overeenkomstig het CEPANI-reglement, dient daartoe een verzoek tot deskundigenonderzoek in bij het secretariaat. Het verzoek tot deskundigenonderzoek bevat onder meer de volgende gegevens: naam, voornaam en volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoon- en faxnummer, geldig e-mailadres en in voorkomend geval het BTW- nummer van ieder der partijen; een bondige uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van het geschil, dat aan de vordering ten grondslag ligt; het doel en de aard van het gevraagde deskundigenonderzoek; aanwijzingen betreffende de plaats en de taal van het deskundigenonderzoek.   Het verzoek moet vergezeld zijn van een kopie van de gesloten overeenkomsten en alleszins van de overeenkomst tot deskundigenonderzoek en van alle overige nuttige stukken. Het verzoek tot deskundigenonderzoek en de bijlagen bij dit verzoek dienen elektronisch alsook in één papieren exemplaar te worden ingediend. De eiser moet bovendien bij het verzoek tot deskundigenonderzoek het bewijs voegen van de kennisgeving van het verzoek en de bijlagen hiertoe aan de verweerder. 1. De procedure wordt geacht aan te vangen op de dag waarop het secretariaat het verzoek tot deskundigenonderzoek en de bijlagen hiertoe, evenals de betaling van de registratiekosten heeft ontvangen. Ieder verzoek tot deskundigenonderzoek moet vergezeld gaan van een betaling van € 750,00 excl. BTW als voorschot op de administratiekosten. Dit bedrag is niet terugvorderbaar en wordt in mindering gebracht op het door de eiser verschuldigd deel van de provisie voor kosten van het deskundigenonderzoek. Het secretariaat bevestigt de aanvangsdatum van het deskundigenonderzoek [...]

Deskundigenonderzoek2019-06-03T16:33:58+02:00