About CEPANI

This author has not yet filled in any details.
So far CEPANI has created 981 blog entries.

Mini-Trial

CEPANI is in 1997 ingegaan op de vraag van ondernemingen om hen een instrument te bezorgen dat, naast de klassieke arbitrage en mediatie, geschikt is om op een eenvoudige wijze een akkoord te bewerkstelligen tussen gedingvoerende partijen. Dit instrument kreeg de internationaal geijkte benaming mini-trial. De mini-trial is de geschikte procedurevorm voor de ondernemer die op een snelle en efficiënte manier een geschil wil regelen, zodat de betrokken partijen hun normale handelsrelaties spoedig zouden kunnen hervatten. Beide partijen nemen rechtstreeks deel aan de procedure door elk een hooggeplaatste afgevaardigde aan te duiden om als bijzitter in het mini-trialcomité te zetelen. Dit comité wordt voorgezeten door een door CEPANI benoemde voorzitter, die als taak heeft een consensus uit te werken, om zo tot een geldig akkoord te komen tussen de partijen. Opdat deze procedure succesvol zou zijn, moet aan twee voorwaarden zijn voldaan: De partijen in het mini-trialcomité dienen vertegenwoordigd te zijn door personen van voldoende hoog niveau, zodat deze afstand kunnen nemen van het geschil in concreto, en rekening kunnen houden met de belangen van de onderneming op lange termijn. De bijzitters moeten de onderneming kunnen verbinden wanneer een akkoord wordt bereikt. Het is van essentieel belang dat de door CEPANI aangewezen voorzitter van het mini-trialcomité voldoende autoriteit en bemiddelaareigenschappen bezit, waardoor deze niet alleen een juist inzicht kan verwerven in het geschil, maar ook kan instaan voor de psychologische aanpak ervan. Download het reglement TYPE BEDING VOOR MINI-TRIAL De partijen die naar het mini-trial reglement van CEPANI willen verwijzen, wordt aanbevolen om in hun contracten het hiernavolgende type beding op te nemen. “De partijen verbinden zich ertoe voor ieder geschil dat uit of met betrekking tot deze overeenkomst mochtontstaan, het mini-trial reglement van CEPANI toe te passen.” Dit type beding kan worden aangevuld met de volgende bepalingen: “De zetel van de mini-trial is [    ].” “De taal van de mini-trial is [            ].” “Indien de mini-trial niet lukt, zal het geschil definitief beslechtworden overeenkomstig het arbitragereglement van CEPANI, door een of meerdere arbiters benoemd conform dit reglement”. VOORAFGAANDE  BEPALINGEN Artikel 1. - Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (“CEPANI”) is een onafhankelijke instelling die de mini-trial administreert overeenkomstig zijn reglement. Het lost zelf geen geschillen op en oefent niet de taak van voorzitter van het mini-trialcomité uit. INLEIDING Artikel 2. Toepassingsgebied Een mini-trialovereenkomst kan het voorwerp uitmaken van een beding in een contract of kan na het ontstaan van het geschil worden gesloten. HET INLEIDEN VAN DE PROCEDURE Artikel 3. Verzoek tot mini-trial 1. De partij die een beroep wenst te doen op de mini-trial overeenkomstig het CEPANI-reglement, dient daartoe een verzoek tot mini-trial in bij het secretariaat. Het verzoek tot mini-trial bevat onder meer de volgende gegevens: naam, voornaam en volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoon- en faxnummer, geldig e-mailadres en in voorkomend geval het BTW- nummer van elk der partijen; een bondige uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van het geschil dat aan de vordering ten grondslag ligt; het onderwerp van de vordering, [...]

Mini-Trial2019-03-25T15:34:42+01:00

Domeinnamen .be

Eind 2000 vertrouwde DNS.be, de Belgische autorteit op gebied van domeinnaamregistratie, aan CEPANI de taak toe om een reglement uit te werken voor de beslechtingen van geschillen betreffende ‘.be’-domeinnamen. Een door CEPANI opgerichte werkgroep boog zich over deze taak en stelde een reglement ad hoc op dat de procedure vastlegt. De procedure wordt gekenmerkt door haar buitengewone snelheid en door het feit dat ze online verloopt, zonder dat de partijen in principe hoeven te verschijnen voor de derde beslisser die belast is met het beslechten van het geschil. De beslissing van deze derde wordt bekendgemaakt op de CEPANI-website en meegedeeld aan DNS.be. DNS.be voert de beslissing uit door ofwel de domeinnaam te schrappen ofwel hem over te dragen aan de klager, behoudens wanneer een rechterlijke uitspraak de opschorting van de schrapping of overdracht beveelt binnen een termijn van 30 werkdagen na de beslissing. De derde beslissers die CEPANI aanwijst om het geschil te beslechten, worden gekozen uit een regelmatig geactualiseerde lijst van deskundigen, terug te vinden op onze website. Een modelformulier voor zowel een klacht als een antwoord is te vinden op onze website onder Modeldocumenten. Het reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen is op 1 januari 2013 in werking getreden en is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.    Download het volledige reglement voor domeinnaamprocedures  ARTIKEL 1. – BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (“CEPANI”) is een onafhankelijke instelling die de procedures voor beslechting van geschillen inzake .be domeinnamen administreert overeenkomstig zijn reglement. Het beslecht zelf geen geschillen en oefent niet de taak van de derde-beslisser uit. ARTIKEL 2. – DEFINITIES In dit reglement betekent: Klachtbeheerder: CEPANI, dat verantwoordelijk is voor alle administratieve verrichtingen betreffende het geschil en de mededelingen tussen enerzijds de partijen en anderzijds CEPANI en/of de derde-beslisser en waarvan de contactgegevens vermeld zijn op haar website www.cepani.be. Klager: de partij die een klacht indient met betrekking tot het domeinnaamhouderschap over een door de registratieautoriteit geregistreerde .be-domeinnaam. Domeinnaamhouder: de persoon die houder is van een domeinnaam binnen het .be-domein. Derde-beslisser: de persoon benoemd door CEPANI om de klacht inzake de geregistreerde .be-domeinnaam te beslechten. Partij: de klager of de domeinnaamhouder. Registratieautoriteit: de instantie die instaat voor de registratie van de domeinnamen met extensie «.be», i.e. de VZW DNS België (DNS.be), 3001 LEUVEN, Ubicenter, Philipssite 5 en met als ondernemingsnummer BE 0466.158.640. Registratieovereenkomst: de overeenkomst tussen de domeinnaamhouder en de registratieautoriteit of haar gemachtigde. Beleidslijnen van DNS.be: de door de registratieautoriteit op zijn website www.dns.be gepubliceerde beleidslijnen voor de geschillenregeling. Deze beleidslijnen maken een artikel uit van de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het .be-domein. CEPANI: de VZW Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, de door de registratieautoriteit erkende geschillenbeslechtingsinstelling, met zetel te 1000 BRUSSEL, Stuiversstraat 8 en met als ondernemingsnummer BE 0413.975.115. Klacht: een vordering gericht tegen een domeinnaamhouder tot beslissing door een derde-beslisser overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en de beleidslijnen voor de geschillenregeling van DNS.be. ARTIKEL 3. – DE KLACHT 3.1. Klachten moeten door een natuurlijke persoon of rechtspersoon [...]

Domeinnamen .be2020-03-27T09:58:26+01:00

Mediatie

Mediatie of bemiddeling is een meer consensuele vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Via deze procedure kunnen partijen die in een geschil verwikkeld raken een gespecialiseerde derde persoon – de mediator – verzoeken om hen te helpen bij hun inspanningen om tot een minnelijke regeling te komen. Zo’n geschil kan voortvloeien uit of verbonden zijn met een contractuele of andere verhouding die tussen de betrokken partijen bestaat. Anders dan bij een arbitrageprocedure, is de oplossing verkregen via mediatie niet bindend: de mediator bezit niet de bevoegdheid om de gevonden oplossing aan de partijen op te leggen. Hij/zij kan de partijen helpen tot een oplossing te komen dan wel een voorstel doen, maar de partijen zijn vrij om die oplossing al dan niet te aanvaarden. Mediatie veronderstelt dat de partijen in conflict hun volledige medewerking verlenen aan de neutrale bemiddelaar, en bereid zijn om op een constructieve wijze naar oplossingen te zoeken, zodat een bindende en meer formele procedure – als arbitrage – vermeden kan worden. Download het mediatiereglement Tekst van toepassing vanaf 1 januari 2018 De wettelijke bepalingen waarnaar in huidig reglement wordt verwezen, zijn deze die golden op datum van de inwerkingtreding van huidig reglement. TYPE BEDING VOOR MEDIATIE “De partijen verbinden zich ertoe voor alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan, het mediatiereglement van CEPANI toe te passen.” Dit type beding kan worden aangevuld met de volgende bepalingen: “ De mediatie zal plaatsvinden te [    ].” “ De taal van de procedure is [   ].” “ Indien de mediatie niet tot een akkoord leidt, zal het geschil definitief beslechtworden volgens het arbitragereglement van CEPANI, door één of meer arbiters die conform het arbitragereglement worden benoemd. De taal van de arbitrage is [             ]. De arbitrage zal plaatsvinden te [                              ].” INLEIDING Dit reglement is van toepassing wanneer één of meerdere partijen voor de oplossing van een geschil beroep willen doen op mediatie volgens dit CEPANI-reglement. Het is niet vereist dat voorafgaandelijk aan het geschil een mediatieovereenkomst werd afgesloten, noch dat een mediatieclausule vooraf werd opgenomen in een contract dat de partijen bindt en waarover het geschil is ontstaan. Dit reglement is tevens van toepassing op geschillen gerezen in het kader van contracten die verwijzen naar het Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)-Mediationreglement, dat door huidig reglement wordt afgeschaft en erdoor vervangen wordt. Mediatie is een geschiloplossingsmethode waarbij de partijen aan een derde persoon (de mediator) vragen hen te helpen om een minnelijke regeling te vinden van een geschil dat voortvloeit uit een juridische verhouding, van eender welke aard. Indien de aard van het geschil een complementariteit aan specialisaties (bvb. juridisch en technisch) vereist, kunnen er meerdere mediatoren worden benoemd. In dat geval wordt de term “mediator” begrepen als een verwijzing naar meerdere mediatoren. Indien er meer dan twee partijen bij het geschil betrokken zijn, moet de term “verzoekende partij” en/of “wederpartij” begrepen worden als een verwijzing naar meerdere partijen. Artikel 1. Eenzijdig of gezamenlijk verzoek tot mediatie 1. Indien een partij van mediatie gebruik wenst te maken, [...]

Mediatie2019-03-20T16:00:05+01:00

Arbitrage

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die een aantal niet te miskennen voordelen met zich meebrengt. Partijen die in een conflict verzeild raken, kunnen overeenkomen om dat geschil voor te leggen aan een scheidsgerecht. Zo’n geschil kan verband houden met een contractuele of andere verhouding die tussen hen bestaat. Het scheidsgerecht verleent een bindende arbitrale uitspraak nadat het beide partijen heeft gehoord. Indien nodig kan deze arbitrale uitspraak ook het voorwerp worden van een gedwongen tenuitvoerlegging. Arbitrage kan slechts plaatsvinden mits het uitdrukkelijke akkoord van alle betrokken partijen. Dit akkoord kan deel uitmaken van een bestaande overeenkomst, maar kan ook na het ontstaan van het geschil worden gesloten. WAAROM KIEZEN VOOR ARBITRAGE? SNELHEID Een arbitrageprocedure bij CEPANI duurt gemiddeld 8 maanden tot één jaar. Deze beperkte tijdsduur is te danken aan de afwezigheid van hoger beroep, de flexibele en informele procedure, en de vereiste beschikbaarheid en deskundigheid van de arbiters. In het geval van een geschil met een beperkt geldelijk belang ( < 25.000 EUR) wordt die tijdsduur zelfs nog ingekort tot gemiddeld vier maanden. Deze procedure voor geschillen met een beperkt geldelijk belang verloopt in principe volledig schriftelijk en er wordt telkens slechts één arbiter benoemd. VERTROUWELIJKHEID Een arbitrageprocedure is strikt vertrouwelijk, in tegenstelling tot een procedure bij de rechtbank die doorgaans openbaar is. De arbiters zijn gehouden tot strikte discretie, de betrokken partijen worden achter gesloten deuren gehoord en de arbitrale uitspraak kan enkel mits toestemming van de partijen publiek worden gemaakt. Dit klimaat van vertrouwen en discretie beoogt ook de relaties tussen de partijen optimaal te vrijwaren. DESKUNDIGHEID Voor iedere nieuwe arbitrageprocedure wordt bekeken welke arbiters over de juiste expertise en kennis ter zake beschikken. KOSTPRIJS  De kostprijs van een CEPANI-arbitrage wordt berekend in verhouding tot de financiële waarde van de vorderingen in het geding. CEPANI stelde tarieflijsten op die reeds op voorhand een nauwkeurige schatting van de kostprijs van de arbitrage moeten toelaten. Door de afwezigheid van hoger beroep en het snellere verloop van de procedure worden bovendien veel kosten bespaard. Download het volledige arbitragereglement (2020) Bijlagen Bijlage I: Tarieflijst voor arbitrage Bijlage II: Gedragsregels voor CEPANI-procedures Bijlage III: Reglement van interne orde van de Voorzitter, het Benoemingscomité en van het Wrakingscomité Bijlage IV: Bepalingen van het Belgisch Gerechterlijk Wetboek Download het volledige arbitragereglement (2013) Download het arbitragereglement (2007) Download het arbitragereglement (2005) Download het arbitragereglement in het Turks Download het arbitragereglement in het Spaans Hier kunt u de verschillende modellen vinden die bij een CEPANI-arbitrage gebruikt worden. Voor de procedure: Clausule Verzoek tot arbitrage Memorie PV of ordonnantie Akte van Opdracht Arbitrale uitspraak Voor de arbiters: Onafhankelijkheidsverklaring Gedragregels secretaris van het scheidsgerecht Tijdschema van de procedure Een van voornaamste voordelen van arbitrage, in het bijzonder in het geval van ondernemingen, is dat deze procedure het mogelijk maakt sneller een beslissing te verkrijgen in vergelijking met de traditionele rechtsgang. Een van de eerste taken van de alleenzetelende arbiter of van het scheidsgerecht bestaat er dan ook in de betrokken partijen [...]

Arbitrage2020-03-26T15:44:12+01:00

Camille Libert

Case Manager / Juridisch attaché bij CEPANI

Camille Libert2019-05-29T09:51:20+02:00

Paul Martens

Président émérite à la Cour constitutionnelle depuis le 29 mars 2010.

Paul Martens2019-03-13T15:43:43+01:00