Het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector (“Centre for Sports Arbitration, “C-SAR”) is een specifieke afdeling van CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (“CEPANI”). Het C-SAR voert op onafhankelijke wijze, in overeenstemming met het Arbitragereglement van C-SAR (het “Reglement”) en zijn bijlagen (de “Bijlagen”), de administratie van arbitrageprocedures in de sportsector. Het beslecht zelf geen geschillen en oefent niet de taak van arbiter uit.

Elke sportfederatie die een C-SAR-arbitrageclausule in zijn reglement wenst op te nemen, moet het C-SAR daarvan in kennis stellen.  Onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding door het C-SAR, zullen de bijzondere procedureregels die van toepassing zijn op deze sportfederatie vermeld worden in Bijlage IV van dit Reglement, en zullen zij voorrang hebben op de bepalingen in dit Reglement. Bij gebreke aan voorafgaande aanvaarding door het C-SAR zullen de door een sportfederatie vastgestelde bijzondere procedureregels niet van toepassing zijn op arbitrageprocedures die ingesteld zijn in toepassing van dit Reglement; in dat geval zullen alleen onderhavig Reglement en de Bijlagen I tot en met III van toepassing zijn.

De bijzondere procedureregels die opgenomen zijn in Bijlage IV van dit Reglement hebben voorrang op alle andere procedurele bepalingen die eventueel in het Reglement van de Sportfederatie zijn opgenomen. In geval van wijziging van deze bijzondere procedureregels zal de sportfederatie onmiddellijk het C-SAR hiervan op de hoogte brengen, die, onder voorbehoud van aanvaarding, de bijzondere proceduregels uiteengezet in Bijlage IV van dit Reglement zal aanpassen voor wat deze sportfederatie betreft. Zolang deze wijziging niet plaatsgevonden heeft, zullen deze nieuwe bijzondere procedureregels niet van toepassing zijn.

De bijzondere procedureregels die opgenomen zijn in Bijlage IV vullen het Reglement aan of wijken af van sommige bepalingen ervan, en hebben in dit laatste geval voorrang op deze bepalingen.

Download hier het Reglement C-SAR van toepassing vanaf 1 januari 2023.

BIJLAGE  I

TARIEFLIJST VOOR ARBITRAGE

  1. Arbitrageprocedures in de sportsector in het algemeen

1.1.    De arbitragekosten omvatten de honoraria en de kosten van de arbiters, evenals de administratiekosten van het C-SAR.

De honoraria en kosten van de arbiters worden door het Secretariaat vastgesteld overeenkomstig de omvang van het geschil en binnen de hierna vermelde grenzen. Dit barema wordt toegepast op alle procedures ingeleid vanaf 1 januari 2022, ongeacht de versie van het Reglement waaraan ze onderworpen worden.

 

1.2.    Ieder verzoek tot arbitrage overeenkomstig de bepalingen van dit Reglement moet vergezeld gaan van de betaling van een voorschot op administratiekosten. Dit bedrag is niet terugvorderbaar.

Voor de arbitrages waarbij het bedrag van de hoofdvordering niet hoger is dan 100.000,00 EUR of waarbij de vordering niet in geld kan worden gewaardeerd, zal een niet terugvorderbaar bedrag van 1.000,00 EUR (excl. BTW) als registratiekost worden gevraagd.

Voor de arbitrages waarbij het bedrag van de hoofdvordering tussen 100.000,00 EUR en 250.000,00 EUR ligt, zal een niet terugvorderbaar bedrag van 1.500,00 EUR (excl. BTW) als registratiekost worden gevraagd.

Voor de arbitrages waarbij het bedrag van de hoofdvordering hoger ligt dan 250.000,00 EUR zal een niet terugvorderbaar bedrag van 2.000,00 EUR (excl. BTW) als registratiekost worden gevraagd.

1.3.    De administratiekosten van het C-SAR worden forfaitair bepaald op 15% van de honoraria en kosten van de arbiters zoals hierboven vastgesteld (barema). Deze administratiekosten zijn onderworpen aan BTW. Ze zullen evenwel nooit lager liggen dan de in punt 1.2. vermelde registratiekosten.

1.4.    Indien bijzondere omstandigheden dit vereisen, kan het Secretariaat de arbitragekosten vaststellen op een hoger of lager bedrag dan wat uit de toepassing van de tarieflijst voor arbitrage voortvloeit.

1.5.    Wanneer het Scheidsgerecht uit drie arbiters bestaat, worden de bovengenoemde vastgestelde percentages en bedragen van kosten met 3 vermenigvuldigd. Bestaat het Scheidsgerecht uit meer dan drie arbiters, dan worden de arbitragekosten door het C-SAR Secretariaat bepaald, waarbij rekening gehouden wordt met deze omstandigheid.

1.6. Indien de arbiter onderworpen is aan BTW meldt hij dit aan het Secretariaat, dat vervolgens de BTW op het ereloon van de arbiter van de partijen zal vorderen.

  1. Arbitrageprocedures overeenkomstig artikel 2 (xi) van het Reglement

2.1.    In geval van een procedure van Verhaal in de zin van artikel 2 (xi) van het Reglement, omvatten de arbitragekosten enerzijds de honoraria en de kosten van de arbiters, en anderzijds de administratiekosten van het C-SAR, en zijn zij onderworpen aan een forfaitair bedrag dat wordt vastgesteld overeenkomstig het hieronder vermelde barema.

BAREMA 

Sport : Profvoetbal

Wanneer de beslissing die in eerste aanleg is genomen het voorwerp uitmaakt van Verhaal, een beslissing is die genomen werd door de Licentiecommissie zoals gedefinieerd in Bijlage IV van dit Reglement, worden de honoraria en kosten van de arbiters alsook de administratiekosten van het C-SAR door het Secretariaat vastgesteld in functie van de afdeling waarin de bij de beslissing betrokken sportclub speelt op het ogenblik dat de beslissing wordt genomen en in functie van het aantal arbiters waaruit het Scheidsgerecht is samengesteld, zoals bepaald in toepassing van artikel 15 van het Reglement.

* Dit bedrag wordt verhoogd met een forfaitair bedrag van 3.750,00 EUR / 2.812,50 EUR / 1.875,00 EUR verschuldigd door elke tussenkomende partij, al naargelang de afdeling waarin de bij de beslissing betrokken sportclub speelt.

** Dit bedrag wordt verhoogd met een forfaitair bedrag van 10.000,00 EUR / 7.500,00 EUR / 5.000,00 EUR verschuldigd door elke tussenkomende partij, al naargelang de afdeling waarin de bij de beslissing betrokken sportclub speelt.

Voor deze arbitrageprocedures zal, ingeval één arbiter wordt voorgedragen, een forfaitair bedrag van 7.500,00 EUR / 5.625,00 EUR / 3.250,00 EUR, te vermeerderen met de toepasselijke BTW, per partij gevorderd worden, afhankelijk van de afdeling waarin de bij de beslissing betrokken sportclub speelt. Wanneer het Scheidsgerecht wordt samengesteld uit drie arbiters, zal een forfaitair bedrag van 20.000,00 EUR / 15.000,00 EUR / 10.000,00 EUR, te vermeerderen met de toepasselijke BTW, per partij gevorderd worden, afhankelijk van de afdeling waarin de bij de beslissing betrokken sportclub speelt.

Bovendien zal voor deze zelfde arbitrageprocedures, wanneer een enkele arbiter wordt benoemd en een derde in het geding tussenkomt, aan de tussenkomende derde een forfaitair bedrag van 3.750,00 EUR / 2.812,50 EUR / 1.875,00 EUR, te vermeerderen met de toepasselijke BTW, worden gevorderd, afhankelijk van de afdeling waarin de bij de beslissing betrokken sportclub speelt. Indien het Scheidsgerecht uit drie arbiters bestaat en een derde in de procedure tussenkomt, wordt aan de tussenkomende derde een forfaitair bedrag van 10.000,00 EUR / 7.500,00 EUR / 5.000,00, te vermeerderen  met de toepasselijke BTW, gevorderd, afhankelijk van de afdeling waarin de bij de beslissing betrokken sportclub speelt.

Wanneer de in eerste aanleg genomen beslissing waartegen Verhaal wordt ingesteld, geen beslissing is van de Licentiecommissie zoals bepaald in Bijlage IV van het Reglement, worden de honoraria en de kosten van de arbiters alsook de administratiekosten van het C-SAR door het Secretariaat vastgesteld aan de hand van de paragrafen 1.1 tot 1.6 van de Bijlage I.

2.2.    De administratiekosten van het C-SAR zijn inbegrepen in het bedrag dat door het  Secretariaat wordt vastgesteld overeenkomstig het barema vermeld in paragraaf 2.1 van de Bijlage I. Ze worden forfaitair vastgesteld op 15% dit bedrag en ze zijn onderworpen aan de BTW.

2.3. Indien de procedure krachtens dit artikel niet plaatsvindt of indien er een einde aan wordt gesteld vooraleer een uitspraak is gedaan, bepaalt het Secretariaat het bedrag dat, in voorkomend geval, moet terugbetaald worden aan de aanvrager.

In elk geval behoudt het C-SAR het bedrag dat overeenkomstig paragraaf 2.2 van Bijlage I de administratiekosten dekt en is het haar verworven.

2.4.    Indien bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, kan het Secretariaat de arbitragekosten vaststellen op een hoger of een lager bedrag dan het bedrag dat zou voortvloeien uit de toepassing van het barema voor de arbitragekosten.

2.5. Indien de arbiter niet onderworpen is aan de BTW meldt hij dit aan het Secretariaat, dat de BTW op het ereloon van de arbiter aan partijen zal terugbetalen nadat de Arbitrale Uitspraak werd verleend.

Het C-SAR beschikt over een voor het publiek toegankelijke lijst van arbiters die een door het C-SAR (of door een door het C-SAR erkende opleidingsorganisatie) georganiseerde opleiding hebben gevolgd met betrekking tot de reglementering van elke sportfederatie waarin een C-SAR-arbitrageclausule is opgenomen.

Teneinde de lijst van erkende arbiters te consulteren, klik hier.

Het C-SAR beschikt over een voor het publiek toegankelijke lijst van arbiters die een door het C-SAR (of door een door het C-SAR erkende opleidingsorganisatie) georganiseerde opleiding hebben gevolgd met betrekking tot de reglementering van elke sportfederatie waarin een C-SAR-arbitrageclausule is opgenomen. Deze lijst wordt gepubliceerd op de C-SAR-website en wordt tweemaal per jaar bijgewerkt. De arbiter moet aan het Secretariaat kunnen aantonen dat hij/zij, in de vijf jaar voorafgaand aan zijn/haar benoeming of bevestiging, de opleiding heeft gevolgd met betrekking tot de reglementering van de sportfederatie of de sportbeoefening waarnaar in het verzoek tot arbitrage wordt verwezen.

Indien u zich kandidaat wenst te stellen om opgenomen te worden op de lijst van door C-SAR erkende arbiters, kan u hiervoor een gemotiveerd schrijven richten aan de Voorzitter van CEPANI (naar info@cepani.be), waarin u uw ervaring in deze materie aantoont alsook uw gedegen arbitragepraktijk.

U zal vervolgens een bericht ontvangen over de eerste datum waarop de lijst wordt herzien.

Beslissingen vanaf 2022

Code C-SAR procedure Taal Arbiter(s) PDF
77002 ROYAL EXCEL MOUSCRON – CENTRE DE FORMATION FOOTBALL FUTUROTOP / URBSFA FR Marc Dal – Olivier Caprasse-Sophie Goldman PDF
77001 ROYAL EXCEL MOUSCRON – CENTRE DE FORMATION FOOTBALL FUTUROTOP / URBSFA FR Maxime Berlingin PDF