Statuten

TITEL I - Benaming, zetel, organisatie Art. 1 De hierna vernoemde personen: (...) richten een vereniging op genaamd Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (afgekort CEPANI). (gewijzigd op 8 juni 1998) Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, aan de Stuiversstraat 8 en gelegen in het gerechtelijke arrondissement Brussel. (gewijzigd op 6 december 2004) Art. 3 De vereniging zorgt voor de interne organisatie noodzakelijk tot de goede werking ervan in de verschillende gewesten van het land. Derwijze kan ze gewestelijke arbitragecentra oprichten. TITEL II - Doel Art. 4 De vereniging heeft tot doel: a) het onderzoek van de vraagstukken in verband met de technieken voor alternatieve geschillenbeslechting en in het bijzonder de mediatie en de arbitrage; b) de organisatie van nationale en internationale colloquia over de technieken voor alternatieve geschillenbeslechting; c) in de haar voorgelegde geschillen de benoemingen te doen waarin wordt voorzien in de reglementen die zij vaststelt en de opvolging te regelen van de procedures die in het kader van deze reglementen worden ingesteld; d) alles te ondernemen wat rechtstreeks of onrechtstreeks op haar doel betrekking heeft. (gewijzigd op 11 juni 2001) De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen. (gewijzigd op 6 december 2004) TITEL III - Leden Art. 5 De vereniging is samengesteld uit werkende en toetredende leden. Het minimumaantal leden is tien; het minimumaantal werkende leden is zeven. Onder voorbehoud van toepassing van de artikelen tien en volgende, genieten werkenden en toetredende leden dezelfde rechten. (gewijzigd op 11 juni 2001) Art. 6 Zijn werkende leden: De comparanten in onderhavige akte; De vertegenwoordiger van het Belgisch Nationaal Comité van de Internationale Kamer van Koophandel en die van het Verbond van Belgische Ondernemingen; Elke persoon die, voorgedragen door ten minste twee werkende leden, in die hoedanigheid wordt aangewezen door een soevereine beslissing van de raad van bestuur met drievierde van de uitgebrachte stemmen. (gewijzigd op 6 december 2004) Art. 7 Men wordt toetredend lid door een soevereine beslissing van de raad van bestuur genomen met drievierde van de stemmen. (gewijzigd op 6 december 2004) Art. 8 Het staat de werkende en de toetredende leden vrij zich op gelijk welk ogenblik uit de vereniging terug te trekken, mits zij hun ontslag aan de raad van bestuur aanbieden. Wordt ontslagnemend geacht, het werkend of toetredend lid dat zijn bijdrage niet betaalt binnen een maand na de ontvangst van de hem toegezonden herinneringsbrief. De uitsluiting van een werkend of toetredend lid kan slechts door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden uitgesproken. De raad van bestuur kan, tot het ogenblik waarop de algemene vergadering een beslissing in dat verband heeft getroffen, de leden schorsen die een ernstige inbreuk op de statuten of de wetten zouden hebben gepleegd. (gewijzigd op 6 december 2004) Art. 9 Het ontslagnemend of uitgesloten lid, en de [...]