Médiation/ Adaptation de contrat/ mini trial/ expertise

Aanpassing van overeenkomsten

De omstandigheden waarin een overeenkomst wordt afgesloten, kunnen mettertijd veranderen. In dat geval kan de nood ontstaan om de overeenkomst in kwestie te herzien op basis van de nieuwe situatie. Ook hiervoor kunnen partijen bij CEPANI terecht voor een vlotte en veilige aanpassing van hun overeenkomsten. In haar aanpak van deze procedure stelt CEPANI een onafhankelijke derde aan, hetzij om partijen een aanbeveling te geven, hetzij om, met beider voorafgaande instemming, een overeenkomst te formuleren die de partijen definitief bindt. Download het Reglement TYPE BEDING VOOR DE AANPASSING VAN OVEREENKOMSTEN. De partijen die naar het reglement inzake de aanpassing van overeenkomsten willen verwijzen, wordt aanbevolen om in hun contracten het hiernavolgende type beding op te nemen. “De partijen verbinden zich er toe om op verzoek van één van hen toepassing te maken van het reglement van CEPANI betreffende de aanpassing van de overeenkomsten.” Het advies van de conform dit reglement aangestelde derde geldt als (aanbeveling) of als(beslissing).”1 Dit type beding kan worden aangevuld met de volgende bepalingen: “De zetel van het verloop van de procedure is [            ]”. “De taal van de procedure is [      ]”. “De procedure tot aanpassing van de overeenkomst zal op verzoek van één der partijen gevolgd worden door een arbitrageprocedure volgens het arbitragereglement  van CEPANI”. VOORAFGAANDE BEPALINGEN Artikel 1. - Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (“CEPANI”) is een onafhankelijke instelling die de procedures voor de aanpassing van overeenkomsten administreert overeenkomstig dit reglement. Het lost zelf geen geschillen op en oefent niet de taak van derde uit. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 2. Toepassingsgebied 1. Dit reglement is van toepassing wanneer één of meerdere partijen beroep willen doen op een derde wiens/wier opdracht erin bestaat hetzij een tussen partijen gesloten overeenkomst aan te passen en te vervolmaken daar waar partijen dit niet deden, hetzij de gemeenschappelijke wilsuiting van partijen die aan de basis van een bepaalde overeenkomst lag aan nieuwe situaties aan te passen. 2. Enkel partijen die de toepasselijkheid van dit reglement in een specifiek beding overeenkwamen, kunnen beroep doen op deze procedure. Volgens de draagwijdte die de partijen haar geven neemt de opdracht van de aan te stellen derde uiteindelijk de vorm van een aanbeveling of een beslissing aan. HET INLEIDEN VAN DE PROCEDURE Artikel 3. Verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten 1. De partij die een beroep wenst te doen op de procedure tot aanpassing van de overeenkomsten overeenkomstig het CEPANI-reglement dient daartoe een verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten in bij het secretariaat. Het verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten bevat onder meer de volgende gegevens: a)naam, voornaam en volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoon- en faxnummer, geldig e-mailadres en in voorkomend geval het BTW- nummer van ieder der partijen; b)een bondige uiteenzetting van het standpunt van de eiser; c)aanwijzingen betreffende de plaats en de taal van de procedure en de toepasselijke  rechtsregels; d)het bewijs van de betaling van de registratiekosten. Het verzoek moet vergezeld zijn van een kopie van de betreffende overeenkomst(en) en de overeenkomst die de toepasselijkheid van het [...]

Aanpassing van overeenkomsten2019-03-25T15:52:03+01:00
Go to Top