.be Domeinnamen

Eind 2000 vertrouwde DNS.be, de Belgische autorteit op gebied van domeinnaamregistratie, aan CEPANI de taak toe om een reglement uit te werken voor de beslechtingen van geschillen betreffende ‘.be’-domeinnamen. Een door CEPANI opgerichte werkgroep boog zich over deze taak en stelde een reglement ad hoc op dat de procedure vastlegt. De procedure wordt gekenmerkt door haar buitengewone snelheid en door het feit dat ze online verloopt, zonder dat de partijen in principe hoeven te verschijnen voor de derde beslisser die belast is met het beslechten van het geschil. De beslissing van deze derde wordt bekendgemaakt op de CEPANI-website en meegedeeld aan DNS.be. DNS.be voert de beslissing uit door ofwel de domeinnaam te schrappen ofwel hem over te dragen aan de klager, behoudens wanneer een rechterlijke uitspraak de opschorting van de schrapping of overdracht beveelt binnen een termijn van 30 werkdagen na de beslissing. De derde beslissers die CEPANI aanwijst om het geschil te beslechten, worden gekozen uit een regelmatig geactualiseerde lijst van deskundigen, terug te vinden op onze website. Een modelformulier voor zowel een klacht als een antwoord is te vinden op onze website onder Modeldocumenten. Het reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen is op 1 januari 2022 in werking getreden en is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Tekst van toepassing vanaf 1 januari 2022 Download het volledige reglement voor domeinnaamprocedures  ARTIKEL 1. – BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE. 2 ARTIKEL 2. – DEFINITIES. 2 ARTIKEL 3. – DE KLACHT. 3 ARTIKEL 4. – INLEIDING VAN DE KLACHT. 5 ARTIKEL 5. – KENNISGEVINGEN.. 6 ARTIKEL 6. – HET ANTWOORD.. 8 ARTIKEL 7. – AANSTELLING VAN DE DERDE-BESLISSER. 10 ARTIKEL 8. – ONAFHANKELIJKHEID VAN DE DERDE-BESLISSER. 10 ARTIKEL 9. – COMMUNICATIE TUSSEN DE PARTIJEN EN DE DERDE-BESLISSER. 11 ARTIKEL 10. – SAMENSTELLEN EN OVERMAKEN VAN HET DOSSIER AAN DE DERDE-BESLISSER. 11 ARTIKEL 11. – ALGEMENE BEVOEGDHEDEN VAN DE DERDE-BESLISSER. 12 ARTIKEL 12. – TAAL EN PLAATS VAN DE PROCEDURE. 12 ARTIKEL 13. – BIJKOMENDE MEMORIES OF STUKKEN – SLUITING VAN DE DEBATTEN.. 13 ARTIKEL 14. – HOORZITTING.. 14 ARTIKEL 15. AFWEZIGHEID VAN REACTIE DOOR ÉÉN VAN DE PARTIJEN.. 14 ARTIKEL 16. – BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER. 14 ARTIKEL 17. – KENNISGEVING, PUBLICATIE EN UITVOERING VAN DE BESLISSING.. 15 ARTIKEL 18. – BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER. 15 ARTIKEL 19. – MINNELIJKE SCHIKKING OF ANDERE WIJZEN VAN BEËINDIGING VAN HET GESCHIL – VERHINDERING VAN DE DERDE-BESLISSER. 17 ARTIKEL 20. – GEVOLGEN VAN PROCEDURES VOOR DE RECHTBANKEN.. 18 ARTIKEL 21. – KOSTEN.. 18 ARTIKEL 22. – UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID.. 19 ARTIKEL 23. – ALGEMENE BEPALINGEN.. 19 ARTIKEL 1. – BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie “CEPANI” is een onafhankelijke instelling die de procedures voor beslechting van geschillen inzake .be-domeinnamen beheert overeenkomstig dit Reglement. CEPANI is een VZW met zetel te Stuiversstraat 8, 1000 Brussel, België en met als ondernemingsnummer BE 0413.975.115. CEPANI is de door de Registratieautoriteit erkende Klachtbeheerder. Het beslecht zelf geen geschillen en oefent niet de taak van een [...]

.be Domeinnamen2023-01-27T09:42:07+01:00

C-SAR

Het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector (“Centre for Sports Arbitration, “C-SAR”) is een specifieke afdeling van CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (“CEPANI”). Het C-SAR voert op onafhankelijke wijze, in overeenstemming met het Arbitragereglement van C-SAR (het “Reglement”) en zijn bijlagen (de “Bijlagen”), de administratie van arbitrageprocedures in de sportsector. Het beslecht zelf geen geschillen en oefent niet de taak van arbiter uit. Elke sportfederatie die een C-SAR-arbitrageclausule in zijn reglement wenst op te nemen, moet het C-SAR daarvan in kennis stellen.  Onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding door het C-SAR, zullen de bijzondere procedureregels die van toepassing zijn op deze sportfederatie vermeld worden in Bijlage IV van dit Reglement, en zullen zij voorrang hebben op de bepalingen in dit Reglement. Bij gebreke aan voorafgaande aanvaarding door het C-SAR zullen de door een sportfederatie vastgestelde bijzondere procedureregels niet van toepassing zijn op arbitrageprocedures die ingesteld zijn in toepassing van dit Reglement; in dat geval zullen alleen onderhavig Reglement en de Bijlagen I tot en met III van toepassing zijn. De bijzondere procedureregels die opgenomen zijn in Bijlage IV van dit Reglement hebben voorrang op alle andere procedurele bepalingen die eventueel in het Reglement van de Sportfederatie zijn opgenomen. In geval van wijziging van deze bijzondere procedureregels zal de sportfederatie onmiddellijk het C-SAR hiervan op de hoogte brengen, die, onder voorbehoud van aanvaarding, de bijzondere proceduregels uiteengezet in Bijlage IV van dit Reglement zal aanpassen voor wat deze sportfederatie betreft. Zolang deze wijziging niet plaatsgevonden heeft, zullen deze nieuwe bijzondere procedureregels niet van toepassing zijn. De bijzondere procedureregels die opgenomen zijn in Bijlage IV vullen het Reglement aan of wijken af van sommige bepalingen ervan, en hebben in dit laatste geval voorrang op deze bepalingen. Download hier het Reglement C-SAR van toepassing vanaf 1 januari 2023. BIJLAGE  I TARIEFLIJST VOOR ARBITRAGE Arbitrageprocedures in de sportsector in het algemeen 1.1.    De arbitragekosten omvatten de honoraria en de kosten van de arbiters, evenals de administratiekosten van het C-SAR. De honoraria en kosten van de arbiters worden door het Secretariaat vastgesteld overeenkomstig de omvang van het geschil en binnen de hierna vermelde grenzen. Dit barema wordt toegepast op alle procedures ingeleid vanaf 1 januari 2022, ongeacht de versie van het Reglement waaraan ze onderworpen worden.   1.2.    Ieder verzoek tot arbitrage overeenkomstig de bepalingen van dit Reglement moet vergezeld gaan van de betaling van een voorschot op administratiekosten. Dit bedrag is niet terugvorderbaar. Voor de arbitrages waarbij het bedrag van de hoofdvordering niet hoger is dan 100.000,00 EUR of waarbij de vordering niet in geld kan worden gewaardeerd, zal een niet terugvorderbaar bedrag van 1.000,00 EUR (excl. BTW) als registratiekost worden gevraagd. Voor de arbitrages waarbij het bedrag van de hoofdvordering tussen 100.000,00 EUR en 250.000,00 EUR ligt, zal een niet terugvorderbaar bedrag van 1.500,00 EUR (excl. BTW) als registratiekost worden gevraagd. Voor de arbitrages waarbij het bedrag van de hoofdvordering hoger ligt dan 250.000,00 EUR zal een niet terugvorderbaar bedrag van 2.000,00 EUR (excl. BTW) als [...]

C-SAR2023-02-02T14:16:46+01:00

Arbitrage

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die een aantal niet te miskennen voordelen met zich meebrengt. Partijen die in een conflict verzeild raken, kunnen overeenkomen om dat geschil voor te leggen aan een scheidsgerecht. Zo’n geschil kan verband houden met een contractuele of andere verhouding die tussen hen bestaat. Het scheidsgerecht verleent een bindende arbitrale uitspraak nadat het beide partijen heeft gehoord. Indien nodig kan deze arbitrale uitspraak ook het voorwerp worden van een gedwongen tenuitvoerlegging. Arbitrage kan slechts plaatsvinden mits het uitdrukkelijke akkoord van alle betrokken partijen. Dit akkoord kan deel uitmaken van een bestaande overeenkomst, maar kan ook na het ontstaan van het geschil worden gesloten. WAAROM KIEZEN VOOR ARBITRAGE? SNELHEID Een arbitrageprocedure bij CEPANI duurt gemiddeld 8 maanden tot één jaar. Deze beperkte tijdsduur is te danken aan de afwezigheid van hoger beroep, de flexibele en informele procedure, en de vereiste beschikbaarheid en deskundigheid van de arbiters. In het geval van een geschil met een beperkt geldelijk belang ( < 25.000 EUR) wordt die tijdsduur zelfs nog ingekort tot gemiddeld vier maanden. Deze procedure voor geschillen met een beperkt geldelijk belang verloopt in principe volledig schriftelijk en er wordt telkens slechts één arbiter benoemd. VERTROUWELIJKHEID Een arbitrageprocedure is strikt vertrouwelijk, in tegenstelling tot een procedure bij de rechtbank die doorgaans openbaar is. De arbiters zijn gehouden tot strikte discretie, de betrokken partijen worden achter gesloten deuren gehoord en de arbitrale uitspraak kan enkel mits toestemming van de partijen publiek worden gemaakt. Dit klimaat van vertrouwen en discretie beoogt ook de relaties tussen de partijen optimaal te vrijwaren. DESKUNDIGHEID Voor iedere nieuwe arbitrageprocedure wordt bekeken welke arbiters over de juiste expertise en kennis ter zake beschikken. KOSTPRIJS  De kostprijs van een CEPANI-arbitrage wordt berekend in verhouding tot de financiële waarde van de vorderingen in het geding. CEPANI stelde tarieflijsten op die reeds op voorhand een nauwkeurige schatting van de kostprijs van de arbitrage moeten toelaten. Door de afwezigheid van hoger beroep en het snellere verloop van de procedure worden bovendien veel kosten bespaard. Download het volledige arbitragereglement (2023) van toepassing vanaf 1 januari 2023 Bijlagen Bijlage I: Tarieflijst voor arbitrage Bijlage II: Gedragsregels voor CEPANI-procedures Bijlage III: Reglement van interne orde van de Voorzitter, het Benoemingscomité en van het Wrakingscomité Bijlage IV: Bepalingen van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek Download het volledige arbitragereglement (2020) van toepassing vanaf 1 juli 2020 Download het volledige arbitragereglement (2020) van toepassing vanaf 1 januari 2020 Download het volledige arbitragereglement (2013) Download het arbitragereglement (2007) Download het arbitragereglement (2005) Download het arbitragereglement in het Turks Download het arbitragereglement in het Spaans Hier kunt u de verschillende modellen vinden die bij een CEPANI-arbitrage gebruikt worden. Voor de procedure: Clausule Verzoek tot arbitrage Memorie PV of ordonnantie Akte van Opdracht Arbitrale uitspraak Voor de arbiters: Onafhankelijkheidsverklaring Gedragregels secretaris van het scheidsgerecht Tijdschema van de procedure Een van voornaamste voordelen van arbitrage, in het bijzonder in het geval van ondernemingen, is dat deze procedure het mogelijk maakt sneller een beslissing te verkrijgen [...]

Arbitrage2023-02-02T14:14:42+01:00
Go to Top