Eind 2000 vertrouwde DNS.be, de Belgische autorteit op gebied van domeinnaamregistratie, aan CEPANI de taak toe om een reglement uit te werken voor de beslechtingen van geschillen betreffende ‘.be’-domeinnamen. Een door CEPANI opgerichte werkgroep boog zich over deze taak en stelde een reglement ad hoc op dat de procedure vastlegt.

De procedure wordt gekenmerkt door haar buitengewone snelheid en door het feit dat ze online verloopt, zonder dat de partijen in principe hoeven te verschijnen voor de derde beslisser die belast is met het beslechten van het geschil. De beslissing van deze derde wordt bekendgemaakt op de CEPANI-website en meegedeeld aan DNS.be. DNS.be voert de beslissing uit door ofwel de domeinnaam te schrappen ofwel hem over te dragen aan de klager, behoudens wanneer een rechterlijke uitspraak de opschorting van de schrapping of overdracht beveelt binnen een termijn van 30 werkdagen na de beslissing.

De derde beslissers die CEPANI aanwijst om het geschil te beslechten, worden gekozen uit een regelmatig geactualiseerde lijst van deskundigen, terug te vinden op onze website.

Een modelformulier voor zowel een klacht als een antwoord is te vinden op onze website onder Modeldocumenten.

Het reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen is op 1 januari 2022 in werking getreden en is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Tekst van toepassing vanaf 1 januari 2022

Download het volledige reglement voor domeinnaamprocedures

ARTIKEL 1. – BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE. 2

ARTIKEL 2. – DEFINITIES. 2

ARTIKEL 3. – DE KLACHT. 3

ARTIKEL 4. – INLEIDING VAN DE KLACHT. 5

ARTIKEL 5. – KENNISGEVINGEN.. 6

ARTIKEL 6. – HET ANTWOORD.. 8

ARTIKEL 7. – AANSTELLING VAN DE DERDE-BESLISSER. 10

ARTIKEL 8. – ONAFHANKELIJKHEID VAN DE DERDE-BESLISSER. 10

ARTIKEL 9. – COMMUNICATIE TUSSEN DE PARTIJEN EN DE DERDE-BESLISSER. 11

ARTIKEL 10. – SAMENSTELLEN EN OVERMAKEN VAN HET DOSSIER AAN DE DERDE-BESLISSER. 11

ARTIKEL 11. – ALGEMENE BEVOEGDHEDEN VAN DE DERDE-BESLISSER. 12

ARTIKEL 12. – TAAL EN PLAATS VAN DE PROCEDURE. 12

ARTIKEL 13. – BIJKOMENDE MEMORIES OF STUKKEN – SLUITING VAN DE DEBATTEN.. 13

ARTIKEL 14. – HOORZITTING.. 14

ARTIKEL 15. AFWEZIGHEID VAN REACTIE DOOR ÉÉN VAN DE PARTIJEN.. 14

ARTIKEL 16. – BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER. 14

ARTIKEL 17. – KENNISGEVING, PUBLICATIE EN UITVOERING VAN DE BESLISSING.. 15

ARTIKEL 18. – BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER. 15

ARTIKEL 19. – MINNELIJKE SCHIKKING OF ANDERE WIJZEN VAN BEËINDIGING VAN HET GESCHIL – VERHINDERING VAN DE DERDE-BESLISSER. 17

ARTIKEL 20. – GEVOLGEN VAN PROCEDURES VOOR DE RECHTBANKEN.. 18

ARTIKEL 21. – KOSTEN.. 18

ARTIKEL 22. – UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID.. 19

ARTIKEL 23. – ALGEMENE BEPALINGEN.. 19

ARTIKEL 1. – BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie “CEPANI” is een onafhankelijke instelling die de procedures voor beslechting van geschillen inzake .be-domeinnamen beheert overeenkomstig dit Reglement.

CEPANI is een VZW met zetel te Stuiversstraat 8, 1000 Brussel, België en met als ondernemingsnummer BE 0413.975.115.

CEPANI is de door de Registratieautoriteit erkende Klachtbeheerder. Het beslecht zelf geen geschillen en oefent niet de taak van een Derde-beslisser uit.

ARTIKEL 2. – DEFINITIES

In dit Reglement betekent:

Antwoord: Een antwoord op de Klacht.

Beleidslijnen van DNS Belgium: de op de website van de Registratieautoriteit (www.dnsbelgium.be) gepubliceerde beleidslijnen voor de geschillenregeling. Deze beleidslijnen zijn opgenomen in de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het .be-domein.

Derde-beslisser(s): de persoon of personen benoemd door CEPANI om de Klacht te beslechten.

Domeinnaam: één of meerderen domeinnamen geregistreerd in het .be-domein.

Domeinnaamhouder: de persoon die houder is van een domeinnaam binnen het .be-domein.

Klacht: een vordering gericht tegen een Domeinnaamhouder tot beslissing door een Derde-beslisser overeenkomstig dit Reglement en de Beleidslijnen van DNS Belgium.

Klachtbeheerder: CEPANI, die verantwoordelijk is voor alle administratieve verrichtingen betreffende de domeinnaamprocedure en voor de mededelingen tussen enerzijds de Partijen en anderzijds de Derde-beslisser.

Klager: de partij die een Klacht indient met betrekking tot het houderschap van een door de Registratieautoriteit geregistreerde .be-domeinnaam.

Partij: de Klager of de Domeinnaamhouder.

Registratieautoriteit: de VZW DNS Belgium, met zetel te Ubicenter, Philipssite 5, 3001 LEUVEN, BELGIE, met als ondernemingsnummer BE 0466.158.640, die instaat voor de registratie van de domeinnamen met extensie «.be».

Registratieovereenkomst: de overeenkomst tussen de Domeinnaamhouder en de Registratieautoriteit of haar gemachtigde.

ARTIKEL 3. – DE KLACHT

3.1.      Klachten moeten worden ingeleid bij de Klachtbeheerder overeenkomstig dit Reglement.

3.2.      De Klacht wordt ingediend in portable document format» (pdf). Indien de Klager een ander overdrachtssysteem of andere formaten wenst te gebruiken, dan zal de Klager eerst contact opnemen met de Klachtbeheerder per e-mail naar het adres info@cepani.be om zich ervan te vergewissen of de Klachtbeheerder de Klacht kan ontvangen en lezen. De Klacht is slechts volledig indien ze wordt ingediend per e-mail naar het adres info@cepani.be (voor zwaardere bestanden kan in de e-mail worden verwezen naar een overdrachtssysteem via internet zoals www.wetransfer.com, of ieder gelijkwaardig overdrachtssysteem), is opgesteld conform het in bijlage IV van dit Reglement opgenomen klachtformulier, en ten minste de volgende informatie bevat:

3.2.1.   de vraag om de Klacht te onderwerpen aan een beslissing overeenkomstig dit Reglement en de Beleidslijnen van DNS Belgium;

3.2.2.   de juiste naam, post- en e-mailadressen en telefoonnummers van de Klager, evenals van iedere vertegenwoordiger die voor de Klager optreedt. Vertegenwoordigers, die geen advocaat zijn verbonden aan een balie binnen de Europese Unie, moeten over een bijzondere volmacht beschikken;

3.2.3.   de naam van de Domeinnaamhouder zoals vermeld in de WHOIS databank van de Registratieautoriteit en voor zover beschikbaar op de website www.dnsbelgium.be, evenals alle informatie waarover de Klager beschikt om de Domeinnaamhouder of diens vertegenwoordiger te contacteren (zoals post- en e-mailadressen en telefoonnummers), inclusief informatie verworven uit contacten voorafgaand aan de Klacht. Indien de contactgegevens van de Domeinnaamhouder niet beschikbaar zijn via de WHOIS databank op de website www.dnsbelgium.be, kan een gemotiveerd verzoek om de contactgegevens te verkrijgen voor de Klacht gericht worden aan de Registratieautoriteit per e-mail naar het adres legal@dnsbelgium.be;

3.2.4.   de Domeinnaam die het voorwerp uitmaakt van de Klacht;

3.2.5.   een beschrijving van alle feiten en gronden waarop, overeenkomstig de Beleidslijnen van DNS Belgium, de Klacht gebaseerd is;

3.2.6.   de aanduiding, in overeenstemming met de Beleidslijnen van DNS Belgium, van de verzochte maatregel, zijnde de overdracht of de doorhaling van de Domeinnaam;

3.2.7.   de identificatie van alle andere rechtsprocedures met betrekking tot de Domeinnaam die het voorwerp uitmaakt van de Klacht waarvan de Klager kennis heeft en een kopie van elke tussengekomen beslissing;

3.2.8.   de keuze van de Klager om:

–           ofwel de Domeinnaamhouder de mogelijkheid te geven vrijwillig over te gaan tot uitvoering van de verzochte maatregel, waarna de Klachtbeheerder de Domeinnaamhouder informeert dat indien de verzochte maatregel niet wordt uitgevoerd binnen een termijn van 7 kalenderdagen, de procedure wordt verdergezet en dat, indien de Derde-beslisser in de procedure oordeelt dat de Domeinnaam moet worden overgedragen of doorgehaald, de Domeinnaamhouder gehouden is om de kosten van de domeinnaamprocedure, met vermelding van het concrete bedrag, aan de Registratieautoriteit terug te betalen overeenkomstig de Beleidslijnen van DNS Belgium;

–           ofwel geen mogelijkheid te geven vrijwillig over te gaan tot uitvoering van de verzochte maatregel, in welk geval de procedure verder loopt zonder de kennisgeving hieromtrent aan de Domeinnaamhouder;

3.2.9.   het bewijs van betaling van de in artikel 21 van dit Reglement bepaalde kosten;

3.2.10. de volgende verklaring gevolgd door de rechtsgeldige (elektronische) handtekening van de Klager of diens vertegenwoordiger: «De Klager verklaart zich akkoord dat zijn vorderingen en rechtsmiddelen betreffende de registratie van de Domeinnaam, het geschil of de beslechting van het geschil enkel gericht zijn tegen de Domeinnaamhouder en ziet uitdrukkelijk af, tenzij in geval van opzettelijke fout, van enige vordering tegen a) CEPANI, zijn bestuurders en aangestelden, en b) de Derde-beslisser.

De Klager verklaart dat de informatie die is vervat in deze Klacht naar zijn beste weten volledig en juist is».

3.2.11. een elektronische versie van alle documenten en andere bewijsmiddelen waarop de Klager zich baseert met een genummerde inventaris.

ARTIKEL 4. – INLEIDING VAN DE KLACHT

4.1.      De Klachtbeheerder zal binnen een termijn van 7 kalenderdagen de Klacht nazien op haar volledigheid overeenkomstig artikel 3.2 van dit Reglement. Wanneer de Klacht volledig wordt bevonden, maakt de Klachtbeheerder deze over aan de Domeinnaamhouder met kopie aan de Klager. De Klachtbeheerder informeert de Domeinnaamhouder over de eventuele mogelijkheid tot vrijwillige uitvoering van de verzochte maatregel.

4.2.      Wanneer de Klacht onvolledig wordt bevonden, informeert de Klachtbeheerder de Klager over de tekortkomingen. De Klager beschikt vervolgens over een termijn van 14 kalenderdagen om de tekortkomingen te verbeteren en de Klacht terug te zenden aan de Klachtbeheerder. Bij gebrek aan verbetering en terugzending binnen voormelde termijn wordt de procedure geacht te zijn stopgezet, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Klager om een nieuwe Klacht in te dienen. Reeds betaalde bedragen blijven verworven door CEPANI.

4.3.      Indien de Domeinnaamhouder binnen de termijn van 7 kalenderdagen is overgegaan tot vrijwillige uitvoering van de verzochte maatregel, dan neemt de procedure een einde en zal CEPANI de betaalde kosten zoals bepaald in artikel 21 van dit Reglement aan de Klager terugbetalen, verminderd met de administratieve kosten bepaald door CEPANI.

4.4.      De aanvangsdatum van de procedure is de datum waarop de Klachtbeheerder de Klacht overeenkomstig artikel 5.1 van dit Reglement overmaakt aan de Domeinnaamhouder.

4.5.      De Klachtbeheerder deelt de aanvangsdatum van de procedure onmiddellijk mee aan de Klager, de Domeinnaamhouder en de Registratieautoriteit.

ARTIKEL 5. – KENNISGEVINGEN

5.1.      De Klachtbeheerder deelt de Klacht per e-mail mee aan de Domeinnaamhouder. De Klachtbeheerder stuurt eveneens een notificatie van de Klacht per gewone brief op het adres van de Domeinnaamhouder opgenomen in de WHOIS databank van de Registratieautoriteit en op de eventuele bijkomende adressen vermeld in de Klacht volgens artikel 3.2.3 van dit Reglement. Eventuele bijlagen worden enkel per e-mail gestuurd. 5.2.  Alle mededelingen aan de Klachtbeheerder gebeuren per e-mail aan het e-mailadres van CEPANI: info@cepani.be.

5.3.      Alle elektronische documenten worden door CEPANI bewaard tot 10 jaar na de kennisgeving van de eindbeslissing aan de Partijen. Alle originele documenten worden door CEPANI bewaard tot 30 dagen na de kennisgeving van de eindbeslissing aan de Partijen. Na het verstrijken van deze termijn, worden de originele documenten vernietigd, tenzij wanneer een Partij of de Derde-beslisser vóór het verstrijken van deze termijn om de teruggave van haar documenten heeft verzocht.

5.4.      Tenzij anders bepaald in dit Reglement, gebeuren alle kennisgevingen in uitvoering van dit Reglement geldig per e-mail.

5.5.      Mededelingen zullen gebeuren in de taal beschreven in artikel 12 van dit Reglement. Elektronische mededelingen (e-mail) gebeuren volgens de bepalingen vermeld in bijlage VII.

5.6.      Elke Partij mag haar contactgegevens wijzigen door de Klachtbeheerder en de andere Partij in te lichten van de nieuwe contactgegevens met dien verstande dat de wijziging pas effect heeft op de vijfde kalenderdag na datum van de kennisgeving aan de Klachtbeheerder.

5.7.      Tenzij de Derde-beslisser anders beslist, zal elke mededeling voorzien in dit Reglement geacht worden te zijn ontvangen op de datum waarop de mededeling werd verstuurd.

5.8.      Alle termijnen die aanvangen op de dag van ontvangst van een bepaalde mededeling, beginnen te lopen op de dag na die waarop de mededeling geacht wordt te zijn ontvangen overeenkomstig artikel 5.7 van dit Reglement.

5.9.      Vanaf de aanvangsdatum van de procedure geschieden alle mededelingen als volgt:

5.9.1.   door een Partij aan de Derde-beslisser en, omgekeerd, door de Derde-beslisser aan de Partijen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 van dit Reglement: langs de Klachtbeheerder om;

5.9.2.   door de Klachtbeheerder aan een Partij met een kopie aan de andere Partij en aan de Derde-beslisser, voor zover deze reeds benoemd is; en

5.9.3.   door een Partij aan de Klachtbeheerder met een kopie aan de andere Partij.

5.10.    Indien de laatste dag van een termijn geen werkdag is in het land waar de kennisgeving moet worden gedaan, verstrijkt de termijn aan het eind van de eerstvolgende werkdag.

5.11.    Wanneer een verzendende Partij een bewijs van niet-ontvangst van een mededeling ontvangt, zal zij de Klachtbeheerder hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. De Klachtbeheerder informeert de Derde-beslisser hiervan, indien deze reeds werd benoemd. Alle verdere mededelingen en antwoorden hierop zullen gebeuren op de wijze opgelegd door de Derde-beslisser of door de Klachtbeheerder.

ARTIKEL 6. – HET ANTWOORD

6.1.      Binnen een termijn van 21 kalenderdagen na de aanvangsdatum van de procedure moet de Domeinnaamhouder zijn Antwoord aan de Klachtbeheerder sturen.

6.2.      Het Antwoord wordt ingediend in «portable document format» (pdf). Indien de Domeinnaamhouder een ander overdrachtssysteem of andere formaten wenst te gebruiken, dan zal de Domeinnaamhouder eerst contact opnemen met de Klachtbeheerder per e-mail naar het adres info@cepani.be om zich er van te vergewissen of de Klachtbeheerder het Antwoord kan ontvangen en lezen. Het Antwoord is slechts volledig indien het wordt ingediend per e-mail naar het adres info@cepani.be (voor zwaardere bestanden kan in de e-mail worden verwezen naar een overdrachtssysteem via internet zoals www.wetransfer.com, of ieder gelijkwaardig overdrachtssysteem), is opgesteld conform het in bijlage V van dit Reglement opgenomen antwoordformulier, en ten minste de volgende informatie bevat:

6.2.1.   een antwoord op de feiten en gronden van de Klacht en de argumenten om de registratie van de Domeinnaam te behouden;

6.2.2.   de juiste naam, post- en e-mailadressen en telefoonnummers van de Domeinnaamhouder, evenals van iedere vertegenwoordiger die voor de Domeinnaamhouder optreedt; Vertegenwoordigers, die geen advocaat zijn verbonden aan een balie binnen de Europese Unie, moeten over een bijzondere volmacht beschikken;

6.2.3.   de identificatie van iedere andere  rechtsprocedure met betrekking tot de Domeinnaam die het voorwerp uitmaakt van de Klacht en waarvan de Domeinnaamhouder kennis heeft, samen met een kopie van elke tussengekomen beslissing voor zover deze niet reeds met de Klacht werd meegedeeld;

6.2.4.   de bevestiging dat een kopie van het Antwoord en de bijlagen hierbij per e-mail toegestuurd werden aan de Klager op het e-mailadres vermeld in artikel 3.2.2 van dit Reglement;

6.2.5.   de hiernavolgende verklaring, gevolgd door de rechtsgeldige (elektronische) handtekening van de Domeinnaamhouder of diens vertegenwoordiger: «De Domeinnaamhouder verklaart zich akkoord dat zijn vorderingen en rechtsmiddelen betreffende de registratie van de domeinnaam, het geschil of de beslechting van het geschil enkel zullen gericht zijn tegen de Klager en ziet uitdrukkelijk af, tenzij in het geval van opzettelijke fout, van enige vordering tegen a) CEPANI, zijn bestuurders en aangestelden en b) de Derde-beslisser.

De Domeinnaamhouder bevestigt dat de informatie die dit Antwoord bevat naar zijn beste weten volledig en juist is.»;

6.2.6.   een elektronische versie van alle documenten en andere bewijsmiddelen waarop de Domeinnaamhouder zich baseert met een genummerde inventaris.

6.3.      Op verzoek van de Domeinnaamhouder of ambtshalve kan de Klachtbeheerder de termijn waarbinnen het Antwoord moet worden geformuleerd verlengen. De termijn kan eveneens worden verlengd door een bevestiging van beide Partijen, voor zover deze bevestiging door de Klachtbeheerder werd goedgekeurd.

6.4.      Wanneer de Domeinnaamhouder geen Antwoord toestuurt, zal de procedure onverkort voortgang vinden en zal de Derde-beslisser het geschil beslechten enkel op basis van de Klacht.

6.5.      De Klachtbeheerder zal binnen een termijn van 7 kalenderdagen het Antwoord nazien op zijn volledigheid overeenkomstig artikel 6.2 van dit Reglement. Wanneer het Antwoord onvolledig wordt bevonden, informeert de Klachtbeheerder de Domeinnaamhouder over de tekortkomingen. De Domeinnaamhouder beschikt vervolgens over een termijn van 14 kalenderdagen om de tekortkomingen te verbeteren en het Antwoord terug te zenden aan de Klachtbeheerder. Bij gebrek aan verbetering en terugzending binnen voormelde termijn, zal de procedure onverkort voortgang vinden en zal de Derde-beslisser het geschil beslechten op basis van het Antwoord zoals ingediend.

ARTIKEL 7. – AANSTELLING VAN DE DERDE-BESLISSER

7.1.      Het Benoemingscomité of de Voorzitter van CEPANI stelt uiterlijk binnen een termijn van 7 kalenderdagen na ontvangst van het Antwoord of na het verstrijken van de daarvoor toegekende termijn, een Derde-beslisser aan uit de lijst van erkende Derde-beslissers die op de CEPANI website wordt gepubliceerd.

7.2.      Na de aanstelling van de Derde-beslisser, deelt de Klachtbeheerder aan de Partijen de identiteit mee van de Derde-beslisser, evenals de termijn waarbinnen de Derde-beslisser de beslissing moet toesturen aan de Klachtbeheerder.

ARTIKEL 8. – ONAFHANKELIJKHEID VAN DE DERDE-BESLISSER

Uitsluitend personen die onafhankelijk zijn ten opzichte van de Partijen en hun raadslieden kunnen als Derde-beslisser worden benoemd.

Voordat de Derde-beslisser haar/zijn benoeming aanvaardt, vervolledigt en ondertekent de Derde-beslisser een verklaring van beschikbaarheid, aanvaarding en onafhankelijkheid (bijlage II). Hierin deelt de Derde-beslisser schriftelijk aan de Klachtbeheerder de feiten en omstandigheden mee, die er zouden kunnen toe leiden haar/zijn onafhankelijkheid in de ogen van de Partijen in twijfel te trekken.

Wanneer nadien in de loop van de procedure nieuwe omstandigheden aan het licht komen die gerechtvaardigde twijfel omtrent de onafhankelijkheid van de Derde-beslisser kunnen doen ontstaan, deelt de Derde-beslisser onmiddellijk deze omstandigheden mee aan de Klachtbeheerder.

De Klachtbeheerder heeft de bevoegdheid om op basis van deze mededeling aan het Benoemingscomité of de Voorzitter van CEPANI te vragen de Derde-beslisser te vervangen.

Door het aanvaarden van de benoeming, verbindt iedere Derde-beslisser zich ertoe de opdracht tot het einde uit te voeren in overeenstemming met dit Reglement.

ARTIKEL 9. – COMMUNICATIE TUSSEN DE PARTIJEN EN DE DERDE-BESLISSER

Geen van de Partijen, noch enig persoon handelend voor één der Partijen mag op enigerlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks contact hebben met de Derde-beslisser.

ARTIKEL 10. – SAMENSTELLEN EN OVERMAKEN VAN HET DOSSIER AAN DE DERDE-BESLISSER

De Klachtbeheerder stuurt het dossier via e-mail naar de Derde-beslisser bij diens benoeming. Een Derde-beslisser kan steeds de mededeling van de originele stukken bevelen. De originele stukken dienen in dat geval naar keuze van de Derde-beslisser ofwel te worden verzonden naar de zetel van de Klachtbeheerder waar de Derde-beslisser ze kan raadplegen, of, indien dit door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is, rechtstreeks naar de Derde-beslisser.

ARTIKEL 11. – ALGEMENE BEVOEGDHEDEN VAN DE DERDE-BESLISSER

11.1.    De Derde-beslisser leidt in overeenstemming met dit Reglement, de Beleidslijnen van DNS Belgium en de Registratieovereenkomst de procedure op de wijze die zij/hij geschikt acht.

11.2.    De Derde-beslisser waakt er steeds over dat de Partijen gelijk worden behandeld en dat elke Partij haar rechten kan doen gelden.

11.3.    De Derde-beslisser behartigt een vlot verloop van de procedure. De Derde-beslisser kan op verzoek van een Partij of ambtshalve – ten uitzonderlijke titel – de termijnen bepaald in dit Reglement verlengen of de debatten heropenen.

11.4.    De Derde-beslisser oordeelt over de toelaatbaarheid, relevantie en bewijswaarde van het bewijsmateriaal.

11.5.    Het Benoemingscomité of de Voorzitter van CEPANI beslist ambtshalve of op vraag van een Partij over de samenvoeging van verschillende Klachten, rekening houdend met het samenhangend of onsplitsbaar karakter van de geschillen. Deze beslissing is definitief.

ARTIKEL 12. – TAAL EN PLAATS VAN DE PROCEDURE

12.1.    Tenzij Partijen anders overeenkomen, is de taal van de procedure de taal aangeduid bij de registratie of de verlenging van de registratie van de Domeinnaam in de WHOIS databank van de Registratieautoriteit beschikbaar op de website www.dnsbelgium.be. Indien deze informatie niet beschikbaar is via de WHOIS databank op de website www.dnsbelgium.be, dan kan deze informatie opgevraagd worden bij de Registratieautoriteit via e-mail naar het adres legal@dnsbelgium.be. In bijzondere omstandigheden kan de Derde-beslisser de taal wijzigen.

12.2.    De Derde-beslisser mag eisen dat bij ieder document dat wordt toegestuurd in een andere taal dan de taal van de procedure, een volledige of gedeeltelijke vertaling wordt gevoegd in de taal van de procedure. Bij gebrek aan mededeling van de gevraagde vertaling, kan de Derde-beslisser het document uit de debatten weren.

12.3.    De plaats van de procedure is de zetel van de Klachtbeheerder.

ARTIKEL 13. – BIJKOMENDE MEMORIES OF STUKKEN – SLUITING VAN DE DEBATTEN

De debatten worden geacht te zijn gesloten na het verstrijken van een termijn van 7 kalenderdagen na de aanstelling van de Derde-beslisser. Tijdens deze termijn kan de Klager de Derde-beslisser verzoeken om een aanvullende termijn om een wederwoord in te dienen. Dit verzoek en de eventuele stukken worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 van dit Reglement aan de Klachtbeheerder gericht, die ze onverwijld aan de Derde-beslisser overmaakt. De Derde-beslisser beslist over de inwilliging van dit verzoek en treft zo nodig schikkingen voor het verdere verloop van de procedure.

Indien de Derde-beslisser meent dat het dossier onvolledig is, kan de Derde-beslisser de Partijen uitnodigen aanvullende informatie over te maken. De Derde-beslisser respecteert hierbij steeds het principe van de tegenspraak.

ARTIKEL 14. – HOORZITTING

Partijen worden alleen gehoord indien de Derde-beslisser dit beslist. Dit gebeurt op tegenspraak, op de wijze gekozen door de Derde-beslisser en bij voorkeur via een video-conferentie.

ARTIKEL 15. AFWEZIGHEID VAN REACTIE DOOR ÉÉN VAN DE PARTIJEN

Wanneer een Partij niet reageert binnen de door dit Reglement of de Derde-beslisser vastgestelde termijnen, kan de Derde-beslisser overgaan tot het nemen van de beslissing.

ARTIKEL 16. – BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER

16.1.    De Derde-beslisser oordeelt over de Klacht met inachtneming van de standpunten van de Partijen en in overeenstemming met de Beleidslijnen van DNS Belgium, de Registratieovereenkomst en dit Reglement.

16.2.    De Derde-beslisser bezorgt de beslissing over de Klacht in «portable document format»  (pdf) aan de Klachtbeheerder binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de sluiting van de debatten overeenkomstig artikel 13 van dit Reglement.

16.3.    De beslissing van de Derde-beslisser is (elektronisch) ondertekend, is voorzien van de omstandige redenen waarop zij is gebaseerd, met aanduiding van de datum waarop de beslissing werd genomen, en bevat de identiteit van de Derde-beslisser.

16.4.    Indien de Derde-beslisser na onderzoek van de zaak oordeelt dat de Klacht te kwader trouw werd ingediend, stelt de Derde-beslisser in de beslissing het misbruik van de procedure vast.

ARTIKEL 17. – KENNISGEVING, PUBLICATIE EN UITVOERING VAN DE BESLISSING

17.1.      Binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de ontvangst van de beslissing van de Derde-beslisser, deelt de Klachtbeheerder de volledige tekst van de beslissing mee aan elke Partij en aan de Registratieautoriteit. In deze mededeling vermeldt de Klachtbeheerder ook de datum waarop de termijn vervalt voor het instellen van hoger beroep overeenkomstig artikel 18.1 van dit Reglement.

17.2.    Wanneer de Derde-beslisser de Klacht gegrond verklaart en beslist tot de overdracht of de doorhaling van de Domeinnaam, zal de Registratieautoriteit deze beslissing na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de beslissing aan de Partijen uitvoeren, tenzij de Domeinnaamhouder binnen deze termijn hoger beroep instelt overeenkomstig artikel 18 van dit Reglement. In dit laatste geval, blijft de  Domeinnaam «on hold» tot wanneer er definitief beslist wordt in hoger beroep.

17.3.    Tenzij de Derde-beslisser anders beslist, publiceert de Klachtbeheerder de beslissing op de publiek toegankelijke website van de Klachtbeheerder: www.cepani.be.

ARTIKEL 18. – BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER

18.1.    Iedere Partij heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de beslissing van de Derde-beslisser hiertegen hoger beroep in te stellen. Het hoger beroep wordt ingesteld door het indienen van een verzoek tot hoger beroep en door de betaling van de beroepskosten (artikel 21 van dit Reglement).

18.2.    Het verzoek tot hoger beroep wordt ingediend in «portable document format» (pdf). Indien de appellant een ander overdrachtssysteem of andere formaten wenst te gebruiken, dan zal de appellant eerst contact opnemen met de Klachtbeheerder per e-mail naar het adres info@cepani.be om er zich van te vergewissen of de Klachtbeheerder de documenten kan ontvangen en lezen. Het verzoek tot hoger beroep is slechts volledig indien het wordt ingediend per e-mail naar het adres info@cepani.be (voor zwaardere bestanden kan in de e-mail worden verwezen naar een overdrachtssysteem via internet zoals www.wetransfer.com, of ieder gelijkwaardig overdrachtssysteem) en is opgesteld conform het in bijlage VI van dit Reglement opgenomen formulier.

18.3.    Het verzoek tot hoger beroep bevat naast de identiteit van de Partijen, het identificatienummer van de beslissing waartegen het beroep wordt ingesteld en de identiteit van de Derde-beslisser, een gedetailleerde uiteenzetting van de feiten en gronden waarop het beroep is gesteund, gevolgd door een rechtsgeldige (elektronische) handtekening.

18.4.    Binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de datum waarop de Klachtbeheerder zowel het verzoek tot hoger beroep, als de betaling van de beroepskosten heeft ontvangen, deelt de Klachtbeheerder het verzoek tot hoger beroep per e-mail mee aan de andere Partij. Bij ontvangst van een bewijs van niet-ontvangst van deze mededeling, deelt de Klachtbeheerder het verzoek tot hoger beroep mee aan de andere Partij bij aangetekend schrijven.

18.5.    De geïntimeerde kan binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de mededeling een antwoord indienen. Dit antwoord bevat een gedetailleerde uiteenzetting van de feiten en gronden waarom het beroep wordt betwist.

18.6.    Binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de ontvangst van het antwoord of na het verstrijken van de termijn hiertoe, stelt het Benoemingscomité of de Voorzitter van CEPANI uit de lijst van erkende Derde-beslissers een college van drie Derde-beslissers (het Beroepscollege) aan, waarvan één als voorzitter. Elk van deze Derde-beslissers moet voldoen aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 8 van dit Reglement.

18.7.    De bepalingen van de artikelen 13, 14, 15, 16 en 17 van dit Reglement zijn van toepassing op het Beroepscollege, behalve dat:

  • het Beroepscollege in principe haar beslissing moet nemen binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de sluiting van de debatten;
  • de beslissing van het Beroepscollege niet meer vatbaar is voor hoger beroep;
  • de beslissing van het Beroepscollege afzonderlijk (elektronisch) ondertekend wordt door elke Derde-beslisser waarna het ondertekende exemplaar wordt overmaakt aan de Klachtbeheerder; en
  • de Klachtbeheerder, na ontvangst van de (elektronisch) ondertekende beslissing, minstens het door de voorzitter ondertekende exemplaar overmaakt aan de Partijen.

ARTIKEL 19. – MINNELIJKE SCHIKKING OF ANDERE WIJZEN VAN BEËINDIGING VAN HET GESCHIL – VERHINDERING VAN DE DERDE-BESLISSER

19.1.    Wanneer de Partijen, voordat de Derde-beslisser een beslissing heeft genomen, tot een minnelijke regeling komen, brengen zij de Klachtbeheerder hiervan op de hoogte. De Klachtbeheerder informeert op zijn beurt de Registratieautoriteit en de Derde-beslisser of het Beroepscollege. De Derde-beslisser of het Beroepscollege gaat na of alle Partijen de minnelijke regeling hebben bevestigd en verklaart in dat geval de procedure beëindigd.

19.2.    Wanneer, voordat de Derde-beslisser of het Beroepscollege een beslissing heeft genomen, blijkt dat om eender welke reden het niet nodig of onmogelijk is de procedure voort te zetten, maakt de Derde-beslisser of het Beroepscollege haar/zijn voornemen om de procedure te beëindigen kenbaar en verklaart deze binnen een redelijke termijn hierna beëindigd, tenzij een Partij binnen de door de Derde-beslisser of het Beroepscollege opgelegde termijn hiertegen een gerechtvaardigd bezwaar uit.

19.3.    Bij verhindering van een Derde-beslisser om eender welke reden, voorziet het Benoemingscomité of de Voorzitter van CEPANI in diens vervanging en geeft hiervan kennis aan de Partijen. In voorkomend geval, past de Klachtbeheerder de toegekende termijnen aan.

19.4.    In alle voormelde gevallen blijven de kosten zoals gedefinieerd in artikel 21.1 van dit Reglement verworven door de Klachtbeheerder.

ARTIKEL 20. – GEVOLGEN VAN PROCEDURES VOOR DE RECHTBANKEN

20.1.    Indien voorafgaand aan of tijdens de procedure een geding werd ingeleid voor een rechtbank met betrekking tot de Domeinnaam, oordeelt de Derde-beslisser of het Beroepscollege of de procedure geheel of ten dele wordt geschorst.

20.2.    Indien een Partij tijdens de procedure een geding start voor een rechtbank, informeert zij de Klachtbeheerder hiervan onmiddellijk. Zij deelt tevens een kopie mee van het stuk waarmee het rechtsgeding werd ingeleid.

ARTIKEL 21. – KOSTEN

21.1.    De kosten van de procedure worden bepaald overeenkomstig de tarieflijst voor geschillen inzake domeinnamen (bijlage I) die integraal deel uitmaakt van dit Reglement en vallen ten laste van de Klager. De kosten omvatten de erelonen en kosten van de Derde-beslisser(s) evenals de administratieve kosten van de Klachtbeheerder. Zij moeten tegelijkertijd met het indienen van de Klacht en/of het verzoek tot hoger beroep aan de Klachtbeheerder worden betaald.

21.2.    Tot aan de ontvangst van het integrale bedrag van de kosten stelt de Klachtbeheerder geen enkele handeling met betrekking tot de Klacht en/of het verzoek tot hoger beroep.

21.3.    Wanneer de Klachtbeheerder binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de ontvangst van de Klacht of het verzoek tot hoger beroep, geen volledige betaling van de kosten heeft ontvangen, wordt de Klacht of het verzoek tot hoger beroep geacht te zijn teruggetrokken.

21.4.    Indien de voortgang van de procedure bijzondere prestaties vergt waarvan de kost redelijkerwijze niet gedekt is door de gevraagde kosten, worden deze prestaties slechts vervuld na storting door de meest gerede partij van het door de Klachtbeheerder vastgestelde bedrag voor aanvullende kosten.

21.5.    In elk geval blijven de reeds betaalde bedragen verworven door de Klachtbeheerder, zonder afbreuk te doen aan artikel 4.3 van dit Reglement.

ARTIKEL 22. – UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij in geval van opzettelijke of zware fout, is i) noch CEPANI, haar bestuurders en aangestelden, en ii) noch de Derde-beslisser aansprakelijk ten opzichte van een Partij of de Registratieautoriteit voor een daad of nalatigheid met betrekking tot de procedure die krachtens dit Reglement wordt gevoerd.

ARTIKEL 23. – ALGEMENE BEPALINGEN

De meest recente versie van dit Reglement is beschikbaar op de website van CEPANI (www.cepani.be). CEPANI behoudt zich het recht voor dit Reglement te allen tijde te wijzigen. Een Klacht wordt altijd alleen beheerst door het reglement dat van toepassing is op het ogenblik van de indiening ervan.

BIJLAGEN

Bijlage I: Kostenregeling

Bijlage II: Onafhankelijkheidsverklaring

Bijlage III: Erkende derde beslissers

Bijlage IV: Klachtformulier

Bijlage V: Antwoordformulier

Bijlage VI: Hoger beroep

Bijlage VII: Technische bepalingen

KOSTENREGELING VOOR DE GESCHILLENBESLECHTING INZAKE DOMEINNAMEN DOOR CEPANI 

De hiernavolgende kostenregeling is van toepassing op de procedure van CEPANI voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen (zie artikel 21 van het CEPANI reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen).

AANTAL BETWISTE DOMEINNAMEN                 KOSTEN  
1 tot 5 2.000,00 EUR excl. BTW
6 tot 10 2.400,00 EUR excl. BTW
Meer dan 10 In overleg met CEPANI te bepalen
Beroep tegen de beslissing van de derde-beslisser 4.650,00 EUR excl. BTW

De administratieve kosten van CEPANI zijn begrepen in deze bedragen. Deze administratieve kosten zijn aan de BTW onderworpen.

De betaling dient te gebeuren door overschrijving:

BNP PARIBAS FORTIS BANK,

Warandeberg 3

1000 BRUSSEL

Rekeningnummer: 210-0076085-89

IBAN: BE 45 2100 0760 8589

BIC: GEBABEBB

Met referentie: DOM – betwiste domeinnaam

Lijst van erkende Derde Beslissers op 1 juli 2023

Erkende Derde Beslissers

De lijst van erkende Derde Beslissers wordt op regelmatige basis herzien.

Indien u zich kandidaat wenst te stellen om opgenomen te worden op de lijst van door CEPANI erkende Derde Beslissers voor de beslechting van geschillen inzake ‘.be’-domeinnamen, kan u hiervoor een gemotiveerd schrijven richten aan de Voorzitter van CEPANI (via info@cepani.be), waarin u uw ervaring in deze materie aantoont.
U zal vervolgens een bericht ontvangen over de eerste datum waarop de lijst wordt herzien, waarna uw kandidatuur aan de bevoegde commissie zal worden voorgelegd.

Beslissingen vanaf 2009 (beslissingen van voor 2009 zijn beschikbaar op verzoek)

Code Domain name Language Decision Third-Party Decider PDF
444204
444203 tiktok.be EN Founded Stéphanie De Smedt PDF
444202 industeels.be EN Founded Carina Gommers PDF
444201 narsconcealer.be NL Gegrond Francis Walschot PDF
444200 caffeborbone.be FR Règlement amiable
444199 wusthof.be EN Friendly Settlement
444198 dooms.be NL Gegrond Hans Dhondt PDF
444197 galerielafayette.be FR Fondé Fernand de Visscher PDF
444196 dieterengroup.be FR Fondé Frédéric Dechamps PDF
444195 autoprimo.be NL Minnelijke schikking
444194 avocat-bruxelles.be FR Fondé Nathalie Dreyfus PDF
444193
444192 catunambu.be EN Friendly Settlement
444191 tender-experts.be EN Not Founded Flip  Petillion PDF
444190 jardon.be EN Founded Catherine Erkelens PDF
444189 kubota.be EN Founded Karen Ongena PDF
444188  lescabanesdesdolimarts.be FR Règlement amiable
444187 wolfspeed.be EN Founded Geert Glas PDF
444186 canalplus.be EN Friendly Settlement
444185 trendyol.be NL Gegrond Frederic Debusseré PDF
444184 mijnfluvius.be ; wwwfluvius.be EN Founded Flip Petillion PDF
444183 myfluvius.be EN Friendly Settlement
444182 diadora.be EN Founded Florence Margenat PDF
444181
444180
444179 ladychef.be EN Founded Lisbeth Depypere PDF
444178 belfius-Inc.be EN Founded Diégo Noesen PDF
444177 kiloutou.be EN Friendly Settlement
444176 belfisu.be EN Founded Hannes Abraham PDF
444175 coyotesystem.be EN Founded Philippe Laurent PDF
444174 magnatyre.be; magnatyres.be EN Friendly Settlement
444173 marktplaatsbelgie.be NL Gegrond Sari Depreeuw PDF
444172 hepro.be NL Gegrond Stephanie De Smedt PDF
444171 clubcarrefourpass.be FR Fondé Benjamin Docquir PDF
444170 marlotherm.be EN Founded Tom Heremans PDF
444169 aginsurence.be EN Founded Geoffroy Froidbise PDF
444168 ikks.be EN Friendly Settlement
444167 yslbeauty.be EN Founded Sarah van den Brande PDF
444166 re-bel.be EN Founded Francis Walschot PDF
444165 enphase.be NL Minnelijke schikking
444164 vivamodel.be EN Founded Fernand de Visscher PDF
444163 separett.be NL Gegrond Hans Dhondt PDF
444162 depannage-aeg.be FR Règlement amiable
444161
444160 solvay-chimie.be EN Founded Pierre-Yves Thoumsin PDF
444159 winamp.be NL Minnelijke schikking
444158
444157
444156 trad3s.be NL Minnelijke schikking
444155 aeg-depannage.be FR
444154
444153 montepaschi.be EN
444152 leanature.be FR Règlement à l’amiable
444151 twinkl.be NL Gegrond Patrick Van Eecke PDF
444150 sddeboucheur; sd-deboucheur.be EN Founded Mireille Buydens PDF
444149 asbl.be FR Non Fondé Emmanuel Cornu PDF
444148 barbour.be NL Minnelijke schikking
444147 sddebouchages.be – sddebouchages.be EN Founded Alexandre Cruquenaire PDF
444146
444145 disney-store.be EN Founded Etienne Wéry PDF
444144 adaletaspain.be NL Gegrond Kristof Neefs PDF
444143 clinitest.be NL Gegrond Geert Glas PDF
444142 liebaert.be NL Ongegrond Hans Dhondt PDF
444141 ummanity.be FR Fondé Nathalie Dreyfus
444140 meguiarsshop.be  / Appeal EN Founded Fabienne Brison

Christine De Keersmaeker

Sari Depreeuw

PDF
444140 meguiarsshop.be EN Not Founded Tom Heremans PDF
444139 togg.be NL Minnelijke schikking
444138 puma.be FR Règlement à l’amiable
444137 sddebouchage.be EN Founded Dieter Delarue PDF
444136
444135
444134 jonak.be NL Minnelijke schikking
444133 fisfo.be FR Non Fondé Paul van den Bulck PDF
444132 accenture-insights.be EN Founded Flip Petillion PDF
444131 decooo.be EN Founded Bart Van Besien PDF
444130 charlottetilbury.be EN Founded Jean-Christophe Lardinois PDF
444129 vinnaturel.be – natuurwijn.be – naturalwine.be FR Règlement à l’amiable
444128 hbomax.be NL Minnelijke schikking
444127 anantara.be EN Founded Nicolas Berthold PDF
444126 devreker.be NL Gegrond Karin Ottelohe PDF
444125 MBM.be NL Gegrond Sarah van den Brande PDF
444124 abc-chemicals.be NL Minnelijke schikking
444123 moveandrent.be FR Non Fondé Estelle Delaroque PDF
444122 carrefourfood.be EN Founded Philippe Laurent PDF
444121 spiriva.be EN Founded Carina Gommers PDF
444120 uriage.be EN Friendly Settlement
444119 lightonline.be NL intrekking van de procedure
444118 accenture-insigth.be FR Fondé Bernard Vanbrabant PDF
444117 vijvercafe.be – hetdriessent.be NL Beroep Christine De Keersmaeker

Catherine Erkelens

Hans Dhondt

PDF
444117 vijvercafe.be – hetdriessent.be NL Ongegrond Fabienne Brison PDF
444116 bnpparisbas.be EN Friendly Settlement
444115 lietaert.be NL Gegrond Stéphanie De Smedt PDF
444114 bazaaronline.be NL Ongegrond Michaël De Vroey PDF
444113 crowneplaza-antwerpen.be EN Friendly Settlement
444112 premier-sur-google.be FR Règlement à l’amiable
444111 ferroli.be NL Ongegrond Hans Dhondt PDF
444110 clarins-online.be EN Founded Fernand de Visscher PDF
444109 uwantisell.be NL Founded Christine de Keersmaeker PDF
444108 comparateurenergie.be EN Not Founded Sari Depreeuw PDF
444107 yes.be EN Friendly Settlement
444106 superga.be NL Friendly Settlement
444105
444104
444103 bollore.be EN Founded Renaud Dupont PDF
444102 carrefour-express.be EN Founded Francis de Clippele PDF
444101 holding-accenture.be FR Fondé Frédéric Dechamps PDF
444100 e-leclerc.be EN Founded Benjamin Docquir PDF
44499 fontbet.be EN Friendly settlement
44498 smiledirectclub.be EN Founded Geoffroy Froidbise PDF
44497 marieasoif.be EN Friendly settlement
44496 ziprecruiter.be EN Founded Emmanuel Cornu PDF
44495 geforce.be EN Founded Etienne Wery PDF
44494 carrefour.be EN Founded Flip Petillion PDF
44493 pelicases.be; pelicenter.be; peli-products.be; peli-belgie.be NL Gegrond Tom Heremans PDF
44492 denniskebab.be NL Ongegrond Ignace Vernimme PDF
44491 cuyt.be NL Gegrond Frederic Debusseré PDF
44490 viessman.be NL Minnelijke schikking
44489 bornedries.be NL Gegrond Catherine Erkelens PDF
44488 hhzlier.be EN Friendly settlement
44487 suitededanse.be FR Règlement à l’amiable
44486 stephane-plaza-immobilier.be; stephaneplaza-immobilier.be; stephaneplazaimmobilier.be FR Fondé Philippe Laurent PDF
44485 peterpiensrenovaties.be NL Gegrond Hans Dhondt PDF
44484 notaristombogaert.be NL Gegrond Flip Petillion PDF
44483 airfrance.be NL Gegrond Geert Glas PDF
44482 toskani.be NL Gegrond Erik Valgaeren PDF
44481 ttv-versieck.be EN Founded Patrick Van Eecke PDF
44480 classpass.be EN Friendly settlement / /
44479 mirano.be EN Friendly settlement / /
44478 besix-group.be EN Founded Tom Heremans PDF
44477 fernom.be EN Founded Fabienne Brison PDF
44476 concoursreineelisabeth.be – koninginelisabethwedstrijd.be – queenelisabethcompetition.be NL Minnelijke schikking / /
44475 7up.be FR Fondé Erik Valgaeren PDF
44474 cpasbru.be ENG Friendly settlement / /
44473 mugler.be NL Minnelijke schikking / /
44472 leboncoin.be NL Gegrond Sari Depreeuw PDF
44471 blablabus.be EN Appeal Not Founded Alexandre Cruquenaire

Pierre-Yves Thoumsin

Florence Margenat

PDF
44471 blablabus.be EN Founded Fernand de Visscher PDF
44470 enerbo.be EN Founded Igncae Vernimme PDF
44469 myaxa.be NL Founded Karen Ongena PDF
44468 visitnieuwpoort.be NL Beroep Flip Petillion

Veerle Raus

Cedric Vanleenhove

PDF
44468 visitnieuwpoort.be NL Not Founded Gunther Meyer PDF
44467 pages-dor.be NL Founded Joris Deene PDF
44466 jechoisismonavocat.be EN Founded Cedric Vanleenhove PDF
44465 umicore-group.be FR Founded Florence Margenat PDF
44464 zoc-sbpv.be EN Founded Hans Dhondt PDF
44463 prontopro.be EN Not Founded Christine De Keersmaeker PDF
44462 zanders.be NL Gegrond Stephane Criel PDF
44461 axabankplc.be EN Founded Catherine Erkelens  PDF
44460 isabellegrippa.be EN Founded Kristof Neefs  PDF
44459 creditagricole.be NL Minnelijke schikking / /
44458 steglatro.be NL Minnelijke schikking / /
44457 pet-plan.be NL Gegrond Tom Heremans PDF
44456 doosanbenelux.be / benelux-dossan.be / doosan-benelux.be FR Fondé Guillaume Rue PDF
44455 formlabs.be EN Founded Geert Glas PDF
44453 camperdays.be EN Founded Veerle Raus PDF
44452 braaimaster.be EN Founded Jan Surmont PDF
44451 planckaert.be EN Founded Bart Van Besien PDF
44450 belevenistafel.be – debelevenistafel.be NL Minnelijke schikking / /
44449 intra-lock.be NL Gegrond Tom Heremans PDF
44448 megamaster.be EN Founded Geert Glas PDF
44447 erreastore.be NL Gegrond Ignace Vernimme PDF
44445 lexon-design.be FR Non fondé Etienne Wéry PDF
44444 basfantwerpen.be FR Fondé Thibaut Verbiest PDF
44443 ardiautomobile.be EN Founded Francis De Clippele PDF
44442 bitcoinbelfius.be FR Fondé Philippe Laurent PDF
44441 joandjoe.be EN Founded Gunther Meyer PDF
44440 seaband.be NL Gegrond Karen Ongena PDF
44439 lurpark.be EN Founded Dieter Geernaert PDF
44438 lamarqueduconsommateur.be FR Fondé Pïerre-Yves Thoumsin PDF
44436 bollore-logistics.be FR Fondé Fernand De Visscher PDF
44435 brouwerijhaacht.be EN Founded Frederic Debusseré PDF
44434 aeg-reparation.be FR Règlement à l’amiable / /
44433 milipol.be NL Minnelijke schikking / /
44432 belfius-banking.be EN Founded Laurent Van Reepinghen PDF
44431 privatebanking-belfius.be EN Founded Alexandre Cruquenaire PDF
44430 institutesthederm.be; institut-esthederm.be EN Friendly settlement / /
44429 magformers.be EN Founded Joris Deene PDF
44428 avtex.be EN Founded Cédric Vanleenhove PDF
44427 lavazza.be, lavazzablue.be, lavazzacapsules.be, lavazzacoffee.be, lavazzaconcept.be, lavazzashop.be, shoplavazza.be EN Appeal Philippe Laurent

Sari Depreeuw

Hans Dhondt

PDF
44427 lavazza.be, lavazzablue.be, lavazzacapsules.be, lavazzacoffee.be, lavazzaconcept.be, lavazzashop.be, shoplavazza.be EN Not Founded Tom Heremans PDF
44426 hdrepair.be NL Ongegrond Karin Ottelohe PDF
44423 habitos.be NL Ongegrond Geert Glas PDF
44423 habitos.be NL Ongegrond F. Petillion, S. Criel, C. De Keersmaeker PDF
44422 distri-k.be FR Fondé Etienne Wery PDF
44421 glashuette-original.be EN Founded Catherine Erkelens PDF
44420 sudexquis.be FR Règlement amiable / /
44418 inkt123.be EN Friendly settlement / /
44417 doctolib.be EN Friendly settlement / /
44416 inghomebank.be EN Friendly settlement / /
44415 kingsize.be EN Not founded Geert Glas PDF
44414 ikxea.be EN Friendly settlement / /
44413 athos-gevelbepleistering.be NL Minnelijke schikking / /
44412 LEGOonderdelen.be NL Gegrond Veerle Raus PDF
44411 lenovo.be EN Founded Jan Surmont PDF
44410 ferragamo.be NL Gegrond Sari Depreeuw PDF
44409 del-arte.be EN Founded Francis de Clippele PDF
44408 rugbyshop.be NL Ongegrond Tom Heremans PDF
44407 creditmutuel-validation.be FR Fondé Nathalie Dreyfus PDF
44406 wwwbelfius.be EN Founded Joris Deene PDF
44404 gas.be NL Minnelijke schikking / /
44402 antwerpfoodtruck.be NL Minnelijke schikking / /
44401 dnv.be NL Ongegrond Gunther Meyer PDF
44399 daalderop-shop.be – daalderopshop.be – itho-daalderop.be NL Gegrond Ignace Vernimme PDF
44398 sla.be EN Not Founded Patrick van Eecke PDF
44397 coolfanclub.be NL Ongegrond Guillaume RUE PDF
44396 belangvanlimburg.be FR Fondé Pierre-Yves Thoumsin PDF
44395 Daoschool.be FR Fondé Thibault Verbiest PDF
44394 ajpopoli.be NL Ongegrond Dieter Geernaert PDF
44393 fegarbel.be NL Ongegrond Yves Van Couter PDF
44392 123inktshop.be EN Friendly settlement / /
44391 wenselaers.be NL Minnelijke schikking / /
44390 institut-eve.be / eve-institut.be FR Non fondé Benjamin Docquir PDF
44389 notaconsult.be FR Non fondé Etienne Wéry PDF
44389  notaconsult.be FR Appel Philippe Laurent, Alexandre Cruquenaire, Renaud Dupont PDF
44388 brasschaattaxi.be NL Ongegrond Karen Ongena PDF
44387 eiffage-benelux.be EN Founded Emmanuel Cornu PDF
44385 hochtief.be EN Founded Gunther Meyer PDF
44384 meissen.be NL Minnelijke schikking / /
44383 instagram.be EN Founded  Geert Glas PDF
44382 acvcultuur.be NL Ongegrond Tom Heremans PDF
44378 bledinahalal.be FR Fondé Florence Margenat PDF
44375 palazzuolodue.be EN Not founded Flip Petillion PDF
44374 my-e-lites.be EN Founded Catherine Erkelens PDF
44373 jardiance.be EN Founded Joris Deene PDF
44372 nuhr.be NL Gegrond Kristof Neefs PDF
44370 actiesenseo.be EN Founded Benjamin Docquir PDF
44369 Engagor.be NL Gegrond Bart Van Besien PDF
44368 TF1.be EN Friendly settlement / /
44367 gatz.be EN Founded Christine De Keersmaeker
44366 avent.be NL Minnelijke schikking / /
44364 vitafytea.be NL Gegrond Dieter Geernaert PDF
44363 triumph-adler.be / triumphadler.be NL Gegrond Hans Dhondt PDF
44362 leanit.be EN Founded Karen Ongena PDF
44360 kryolan.be NL Gegrond Yves Van Couter PDF
44358 montel.be EN Founded Christine De Keersmaecker
44356 cartier.be NL Gegrond Francis De Clippele PDF
44355 naranjo.be NL Minnelijke schikking / /
44354 creaprinting.be / creacommunication.be EN Founded Flip Petillion PDF
44353 deoudentegel.be NL Gegrond Joris Deene PDF
44352 michelinrestaurant.be / michelinrestaurants.be NL Gegrond Tom Heremans PDF
44351 fournipac.be / fournildestiennes.be FR Fondé Benjamin Docquir PDF
44350 piaget.be EN Founded Renaud Dupont PDF
44349 bruynzeel.be EN Founded Bart Lieben PDF
44348 rika.be NL Minnelijke schikking / /
44347 lafourchette.be FR Fondé Guillaume Rue PDF
44346 vandeweyer.be EN Friendly settlemen / /
44345 for-trans.be EN Founded Veerle Raus PDF
44344 leggo.be NL Minnelijke schikking / /
44343 vuarnet.be NL Gegrond Geert Glas PDF
44342 ferodo.be NL Minnelijke schikking / /
44341 kymco.be NL Minnelijke schikking / /
44340 demon.be NL Ongegrond Kristof Neefs PDF
44339 universal.be FR Fondé Pierre-Yves Thoumsin PDF
44338 iedereengenkt.be NL Minnelijke schikking / /
44337 medialaan.be NL Gegrond Erik Valgaeren, Stephane Criel, Bart Van Besien PDF
44336 pagedor.be EN Founded Stephane Criel PDF
44335 ikeagent.be NL Minnelijke schikking / /
44334 thomann.be EN Founded Emmanuel Cornu PDF
44333 amts-europme.be FR Reglement amiable / /
44332/31 leica-icon.be / leica-icon.be/leica-rugby.be/leica-disto-3d.be/leicabuilder.be NL Minnelijke schikking / /
44329 getresponse.be EN Founded Bart van Besien PDF
44328 bigfoot.be / bigfootsystems.be NL Minnelijke schikking / /
44327 stratégie.be EN Founded Philippe Laurent PDF
44326 antonymorato.be EN Friendly settlement / /
44325 calligaris.be NL Gegrond Karen Ongena PDF
44324 europeanvoice.be EN Friendly settlement / /
44323 muckboots.be NL Gegrond Dieter Geernaert PDF
44322 ecosel.be FR Fondé Guillaume Rue PDF
44321 agidra.be EN Founded Florence Margenat PDF
44320 tamagotchi.be FR Fondé Alexandre Cruquenaire PDF
44319 finalys.be FR Règlement amiable / /
44318 credina.be FR Règlement amiable / /
44317 unicefkids.be NL Gegrond Francis de Clippele PDF
44316 belgacomcloud.be EN Founded Alexandre Cruquenaire PDF
44315 planetwin365.be NL Minnelijke schikking / /
44314 météobelgique.be EN Founded Paul Van den Bulck PDF
44313 xboxone.be NL Minnelijke schikking / /
44312 écolo.be FR Règlement amiable / /
44311 lego-creator.be / lego-duplo.be / lego-games.be / lego-ninjago.be / lego-technic.be / legogames.be NL Minnelijke schikking / /
44310 jacuzzi.be NL Ongegrond Christine De Keersmaeker
44309 alamocar.be, alamocarrentals.be,alamoinsider.be, alamorental.be, alamorentalcars.be, alamorentcars.be, nationalrentalcars.be, alamocarrental.be, alamocars.be, alamoinsiders.be, alamrentalcar.be, alamrentals.be, nationalcarrentals.be, nationalrentcars.be EN Founded Emmanuel Cornu PDF
44308 centre-medical-louise.be FR Fondé Laurent Van Reepinghen PDF
44307 poclain.be EN Friendly settlement / /
44306 laruchequiditoui.be EN Not founded Etienne Wéry PDF
44306 laruchequiditoui.be EN Appeal Philippe Laurent / Benjamin Docquir / Paul Van den Bulck PDF
44305 lego-winkel.be NL Minnelijke schikking / /
44304 maxperian.be / snel-toner.be NL Gegrond Veerle Raus PDF
44303 gvt.be EN Not founded Yves Van Couter PDF
44301 beflius.be EN Founded Benjamin Docquir PDF
44300 belfius-support.be NL Gegrond Catherine Erkelens PDF
44298 araldite.be EN Founded Guillaume Rue PDF
44296 sneltoner.be NL Gegrond Erik Valgaeren PDF
44292 moneygram.be EN Founded Kristiaan Dehing PDF
44290 huawei.be EN Founded Alexandre Cruquenaire PDF
44289 online-goldenpages.be EN Founded Tom Heremans PDF
44288 babygadgets.be EN Founded Geert Glas PDF
44286 cfabelgium.be FR Founded Guillaume Rue PDF
44285 ccv-vzw.be NL Gegrond Catherine Erkelens PDF
44280 marktrock.be NL Ongegrond S. Kriel, F. Walschot, K. Neefs PDF
44279 transfer.be EN Founded Joris Deene PDF
44278 americaneagleoutfitters.be EN Founded Emmanuel Cornu PDF
44277 autocenterhein.be / autocentercarrenting.be NL Gegrond Veerle Raus PDF
44276 vitamix.be EN Founded Ignace Vernimme PDF
44275 autostyle.be NL Gegrond Mireille Buydens PDF
44274 natura.be EN Founded Paul Van den Bulck PDF
44273 ecodryer.be FR Non fondé Benjamin Docquir PDF
44270 wellsfargo.be EN Founded Laurent Van Reephingen PDF
44269 sydec.be NL Gegrond Francis de Clippele, Christine De Keersmaeker, Karen Ongena PDF
44268 luminette.be NL Gegrond Philippe Laurent PDF
44267 vanwinkel.be NL Ongegrond Karen Ongena PDF
44266 quickstep.be FR Fondé Benoît Michaux PDF
44265 atita.be EN Founded Hans Dhondt PDF
44264 wehkamp.be EN Founded Francis De Clippele PDF
44262 demaffia.be NL Ongegrond Christine De Keersmaeker PDF
44261 leecoopershop.be EN Founded Etienne Wéry PDF
44260 sputnik.be EN Founded Fabienne Brison PDF
44259 lego-starwars.be EN Founded Renaud Dupont PDF
44258 dp-renting.be NL Gegrond Kristiaan Dehing PDF
44257 nailselection.be NL Gegrond Francis WALSCHOT PDF
44256 biosolar.be EN Founded Kristof Neefs PDF
44254 catverhuur.be NL Gegrond Karin Ottelohe PDF
44253 stadion.be NL Gegrond Eric Valgaeren PDF
44252 airco.be NL Ongegrond Stephane Criel PDF
44251 tecnoglobe.be FR Fondé Alain Strowel PDF
44250 creditmutuelle.be / credit-mutuelle.be NL Gegrond Tom Heremans PDF
44249 tdr.be EN Founded Alexandre Cruquenaire PDF
44248 whitecu.be EN Founded Benjamin Docquir PDF
44246 uns.be NL Gegrond Catherine Erkelens PDF
44245 sporthamac.be FR Founded Eric Balate PDF
44244 jambondeparme.be NL Gegrond Benjamin Docquir
44243 dinercard.be NL Ongegrond Hans Dhondt PDF
44242 lamirho.be FR Fondé Emmanuel Cornu PDF
44241 eventsee.be FR Non fondé Etienne Wéry
44240 louisvuitton.be EN Founded Thibault Verbiest PDF
44239 intesasanpaolo.be FR Fondé Philippe Laurent PDF
44238 pneus-online.be / pneusonline.be / pneu-online.be / pneuonline.be EN Founded Flip Petillion PDF
44236 duratherm.be EN Founded Christine De Keersmaeker PDF
44233 piperheidsieck.be NL Gegrond Flip Petillion PDF
44230 tests-achats.be NL Gegrond Bart Lieben PDF
44229 ardennes-etappes.be EN Founded Benoît Michaux PDF
44228 scapa.be EN Founded Tom Heremans PDF
44226 rhodia.be EN Founded Benoît Michaux PDF
44224 albertheyn.be EN Founded Veerle Raus PDF
44222 gebrola.be EN Founded Geert Glas PDF
44220 mathieu.be EN Founded Francis de Clippele PDF
44218 partouchebingo.be / partouche-bingo.be / partouchecasino.be / pokerpartouche.be / poker-partouche.be EN Founded Paul Van den Bulck PDF
44217 casinopartouche.be EN Founded Philippe Laurent PDF
44214 albertheijn.be NL Gegrond Christine De Keersmaeker PDF
44211 cadastre.be / kadaster.be FR Ongegrond Emmanuel Cornu PDF
44210 controles-energetiques.be / controles-electriques.be FR Ongegrond Alexandre Cruquenaire PDF
44209 socco.be EN Founded Alexandre Cruquenaire PDF
44208 lookhatme.be EN Founded Karen Ongena PDF
44207 geens.be EN Founded Jan Surmont PDF
44206 abanque.be EN Founded Tom Heremans PDF
44204 lumar.be NL Gegrond Kristiaan Dehing PDF
44203 cybermut.be EN Founded Benjamin Docquir PDF
44202 ryanair.be EN Founded Catherine Erkelens PDF
44201 thelovediamond.be / lovediamond.be EN Founded Flip Petillion PDF
44200 vosog.be NL Gegrond Hans Dhondt PDF
44199 eurosocap.be NL Gegrond Stephane Criel PDF
44196 diaboring.be NL Ongegrond Yves Van Couter PDF
44195 difox.be NL Gegrond Patrick Van Eecke PDF
44194 bridge.be EN Not Founded Christine De Keersmaeker PDF
44193 ikki.be EN Founded Ignace Vernimme PDF
44192 arcadis.be FR Non fondé Thibault Verbiest PDF
44191 ryanair.be EN Founded Karen Ongena PDF
44189 spontin.be FR Founded Mireille Buydens PDF
44188 bol.be NL Gegrond Veerle Raus PDF
44187 onderwijsvlaanderen.be / ondvlaanderen.be EN Founded Renaud Dupont PDF
44186 edulex.be EN Not Founded Emmanuel Cornu PDF
44185 rockwechter.be FR Fondé Philippe Laurent PDF
44183 camba.be EN Founded Jan Surmont PDF
44182 belgosweets.be NL Gegrond Yves Van Couter PDF
44181 qcare.be NL Ongegrond Geert Glas PDF
44180 bdm.be NL Ongegrond Hans Dhont PDF
44178 autoexpert.be FR Non fondé Alexandre Cruquenaire PDF
44177 printertech.be NL Ongegrond Tom Heremans PDF
44176 royalgrass.be NL Ongegrond Kristiaan Dehing PDF
44175 alfareel.be / alfa-reel.be NL Ongegrond Stephane Criel PDF
44171 fulltiltpoker.be EN Founded Catherine Erkelens PDF
44169 tektvshop.be FR Non fondé Fernand De Visscher PDF
44168 crown.be NL Gegrond Geert Glas PDF
44167 present.be EN Founded Fabienne Brison PDF
44166 paneltim.be EN Founded Veerle Raus PDF
44165 voetbalkrant.be NL Ongegrond Karen Ongena PDF
44164 cash-on-demand.be EN Founded Bart Lieben PDF
44161 clips.be NL Ongegrond Tom Heremans
44160 Olivetti.be EN Founded Jan Surmont PDF
44159 glow.be NL Ongegrond Patrick Van Eecke PDF
44158 denazalee.be NL Gegrond Ignace Vernimme PDF
44155 airness.be EN Not founded Renaud Dupont PDF
44154 galenco.be EN Founded Kristiaan Dehing PDF
44153 airfranceklm.be / airfrance-klm.be NL Gegrond Philippe Laurent PDF
44151 nekkanacht.be EN Founded Christoph De Preter PDF
44149 lensway.be EN Founded Yves Van Couter PDF

[/fusion_table]