Eind 2000 vertrouwde DNS.be, de Belgische autorteit op gebied van domeinnaamregistratie, aan CEPANI de taak toe om een reglement uit te werken voor de beslechtingen van geschillen betreffende ‘.be’-domeinnamen. Een door CEPANI opgerichte werkgroep boog zich over deze taak en stelde een reglement ad hoc op dat de procedure vastlegt.

De procedure wordt gekenmerkt door haar buitengewone snelheid en door het feit dat ze online verloopt, zonder dat de partijen in principe hoeven te verschijnen voor de derde beslisser die belast is met het beslechten van het geschil. De beslissing van deze derde wordt bekendgemaakt op de CEPANI-website en meegedeeld aan DNS.be. DNS.be voert de beslissing uit door ofwel de domeinnaam te schrappen ofwel hem over te dragen aan de klager, behoudens wanneer een rechterlijke uitspraak de opschorting van de schrapping of overdracht beveelt binnen een termijn van 30 werkdagen na de beslissing.

De derde beslissers die CEPANI aanwijst om het geschil te beslechten, worden gekozen uit een regelmatig geactualiseerde lijst van deskundigen, terug te vinden op onze website.

Een modelformulier voor zowel een klacht als een antwoord is te vinden op onze website onder Modeldocumenten.

Het reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen is op 1 januari 2013 in werking getreden en is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

  

Download het volledige reglement voor domeinnaamprocedures 

ARTIKEL 1. – BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (“CEPANI”) is een onafhankelijke instelling die de procedures voor beslechting van geschillen inzake .be domeinnamen administreert overeenkomstig zijn reglement. Het beslecht zelf geen geschillen en oefent niet de taak van de derde-beslisser uit.

ARTIKEL 2. – DEFINITIES

In dit reglement betekent:

Klachtbeheerder: CEPANI, dat verantwoordelijk is voor alle administratieve verrichtingen betreffende het geschil en de mededelingen tussen enerzijds de partijen en anderzijds CEPANI en/of de derde-beslisser en waarvan de contactgegevens vermeld zijn op haar website www.cepani.be.

Klager: de partij die een klacht indient met betrekking tot het domeinnaamhouderschap over een door de registratieautoriteit geregistreerde .be-domeinnaam.

Domeinnaamhouder: de persoon die houder is van een domeinnaam binnen het .be-domein.

Derde-beslisser: de persoon benoemd door CEPANI om de klacht inzake de geregistreerde .be-domeinnaam te beslechten.

Partij: de klager of de domeinnaamhouder.

Registratieautoriteit: de instantie die instaat voor de registratie van de domeinnamen met extensie «.be», i.e. de VZW DNS België (DNS.be), 3001 LEUVEN, Ubicenter, Philipssite 5 en met als ondernemingsnummer BE 0466.158.640.

Registratieovereenkomst: de overeenkomst tussen de domeinnaamhouder en de registratieautoriteit of haar gemachtigde.

Beleidslijnen van DNS.be: de door de registratieautoriteit op zijn website www.dns.be gepubliceerde beleidslijnen voor de geschillenregeling. Deze beleidslijnen maken een artikel uit van de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het .be-domein.

CEPANI: de VZW Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, de door de registratieautoriteit erkende geschillenbeslechtingsinstelling, met zetel te 1000 BRUSSEL, Stuiversstraat 8 en met als ondernemingsnummer BE 0413.975.115.

Klacht: een vordering gericht tegen een domeinnaamhouder tot beslissing door een derde-beslisser overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en de beleidslijnen voor de geschillenregeling van DNS.be.

ARTIKEL 3. – DE KLACHT

3.1. Klachten moeten door een natuurlijke persoon of rechtspersoon worden ingeleid bij de klachtbeheerder overeenkomstig dit reglement.

3.2. De klacht is slechts volledig indien het zowel wordt ingediend per e-mail op info@cepani.be (voor zwaardere bestanden hetzij via www.wetransfer.com, of ieder gelijkwaardig overdrachtssysteem, hetzij middels een USB stick) als in één hard copy op de zetel van de klachtbeheerder (CEPANI, 1000 BRUSSEL, Stuiversstraat 8), is opgesteld conform het in bijlage IV van dit reglement opgenomen klachtformulier en ten minste:

3.2.1. de vraag bevat om de klacht te onderwerpen aan een beslissing overeenkomstig het CEPANI reglement ter beslechting van geschillen inzake domeinnamen en de beleidslijnen voor de geschillenregeling van DNS.be;

3.2.2. de naam, post- en geldige e-mailadressen, telefoon- en faxnummers van de klager bevat, evenals van iedere vertegenwoordiger die voor de klager kan optreden. Vertegenwoordigers, waaronder ook advocaten, moeten over een bijzondere volmacht beschikken;

3.2.3. de naam van de domeinnaamhouder bevat, zoals vermeld in de WHOIS databank van de registratieautoriteit beschikbaar op de website www.dns.be, evenals alle informatie waarover de klager beschikt om de domeinnaamhouder of zijn vertegenwoordiger te contacteren (zoals posten geldige e-mailadressen, telefoon- en faxnummers), inclusief informatie verworven uit contacten voorafgaand aan de klacht. Dit alles voldoende gedetailleerd om de klachtbeheerder toe te laten de klacht ter kennis te brengen van de domeinnaamhouder zoals beschreven in artikel 5.1;

3.2.4. de .be-domeinna(a)m(en) die het voorwerp uitma(a)k(t)(en) van de klacht vermeldt;

3.2.5. een beschrijving bevat van de gronden waarop, overeenkomstig de beleidslijnen van DNS.be, de klacht gebaseerd is. De beschrijving moet alle elementen opgenomen in voormelde beleidslijnen voor de geschillenregeling van DNS.be bevatten;

3.2.6. de aanduiding, in overeenstemming met de beleidslijnen van DNS. be, van de gezochte maatregel bevat, i.e. de overdracht of de doorhaling van de .be-domeinna(a)m(en);

3.2.7. de identificatie bevat van alle andere rechtsprocedures begonnen of beëindigd met betrekking tot de of één van de domeinna(a)m(en) die het voorwerp uitma(a)k(t)(en) van de klacht waarvan de klager kennis heeft en een kopie van elke tussengekomen beslissing;

3.2.8. de keuze bevat van de klager om: – Ofwel de domeinnaamhouder de mogelijkheid te geven vrijwillig over te gaan tot uitvoering van de verzochte maatregel, waarna de klachtbeheerder een kennisgeving hieromtrent verstuurt aan de domeinnaamhouder en hem erop wijst dat, indien de verzochte maatregel niet wordt uitgevoerd binnen een termijn van 7 kalenderdagen, de geschillenprocedure wordt verdergezet en dat, indien de derde-beslisser in de procedure oordeelt dat de domeinna(a)m(en) moet(en) worden overgedragen of doorgehaald, de domeinnaamhouder gehouden is om de kosten van de domeinnaamprocedure, met vermelding van het concrete bedrag, aan DNS.be terug te betalen overeenkomstig de beleidslijnen voor geschillenregeling van DNS.be. – Ofwel geen mogelijkheid te geven vrijwillig over te gaan tot uitvoering van de verzochte maatregel, in welk geval de procedure loop zonder de kennisgeving hieromtrent aan de domeinnaamhouder;

3.2.9. het bewijs van betaling van de in artikel 21 bepaalde kosten aan de klacht toevoegt;

3.2.10. eindigt met de volgende verklaring gevolgd door de rechtsgeldige handtekening (naar gelang het geval elektronisch of op hard copy) van de klager of zijn vertegenwoordiger: «De klager verklaart zich akkoord dat zijn vorderingen en rechtsmiddelen betreffende de registratie van de domeinnaam, het geschil of de beslechting van het geschil enkel zullen gericht zijn tegen de domeinnaamhouder en ziet uitdrukkelijk af, behoudens in geval van opzettelijke fout, van enige vordering tegen a) CEPANI, zijn bestuurders en aangestelden en b) de derde-beslisser. De klager verklaart dat de informatie die is vervat in deze klacht naar zijn beste weten volledig en juist is».

3.2.11. een elektronische copy en één hard copy bevat van alle documenten en andere bewijsmiddelen voorzien van hun inventaris waarop de klager zich baseert.

3.3. De klacht mag betrekking hebben op meer dan één domeinnaam met inachtneming van de geldende kostenregeling.

ARTIKEL 4. – INLEIDING VAN DE KLACHT

4.1. De klachtbeheerder zal binnen een termijn van 7 kalenderdagen de klacht nazien op haar volledigheid overeenkomstig artikel 3.2. van dit reglement. Wanneer de klacht volledig werd bevonden, brengt hij deze ter kennis van de domeinnaamhouder, op de wijze beschreven in artikel 5.1 en informeert hij de klager hierover, desgevallend met de vermelding van de mogelijkheid tot vrijwillige uitvoering van de verzochte maatregel.

4.2. Wanneer de klachtbeheerder vaststelt dat de klacht overeenkomstig artikel 3.2. van dit reglement onvolledig is, zal hij de klager, binnen een termijn van 7 kalenderdagen volgend op de ontvangst van de klacht, in kennis stellen van de geïdentificeerde tekortkomingen. De klager beschikt vervolgens over een termijn van 14 kalenderdagen om de tekortkomingen te verbeteren en de klacht terug te zenden aan de klachtbeheerder. Bij gebrek aan verbetering binnen voormelde termijn wordt de procedure als stopgezet beschouwd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de klager een nieuwe klacht in te dienen. Reeds betaalde sommen blijven verworven door CEPANI.

4.3. Indien binnen de termijn van 7 kalenderdagen is overgegaan tot vrijwillige uitvoering van de verzochte maatregel, neemt de procedure een einde en zal CEPANI de betaalde kosten zoals bepaald in artikel 21, aan de klager terugbetalen, verminderd met een vergoeding voor de administratieve kosten van CEPANI.

4.4. De aanvangsdatum van de procedure is de datum waarop de klachtbeheerder de klacht overeenkomstig artikel 5.1. ter kennis brengt van de domeinnaamhouder. 4.5. De klachtbeheerder deelt onmiddellijk aan de klager, de domeinnaamhouder en de registratieautoriteit de aanvangsdatum van de procedure mee.

ARTIKEL 5. – KENNISGEVINGEN

5.1. De klachtbeheerder brengt het bestaan en de inhoud van de klacht per e-mail ter kennis van de domeinnaamhouder. Bij ontvangst van een bewijs van niet-ontvangst van een mededeling, brengt de klachtbeheerder het bestaan en de inhoud van de klacht per aangetekend schrijven ter kennis van de domeinnaamhouder op het adres opgenomen in artikel 3.2.3. De klachtbeheerder baseert zich hiervoor op de gegevens van de domeinnaamhouder opgenomen in de WHOIS databank van de registratieautoriteit beschikbaar op de website www.dns.be en/of hem medegedeeld door de klager.

5.2. Alle mededelingen aan de klachtbeheerder gebeuren:

5.2.1. per e-mail op het e-mailadres van CEPANI: info@cepani.be

5.2.2. per post op het adres van CEPANI: 1000 BRUSSEL, Stuiversstraat 8 5.3. Alle elektronische documenten worden door CEPANI bewaard tot 10 jaar na de kennisgeving van de beslissing aan de partijen. Alle originele documenten worden door CEPANI bewaard tot 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing aan de partijen. Na het verstrijken van deze termijnen, worden de documenten vernietigd, behoudens wanneer een partij vóór het verstrijken van deze termijn om de teruggave van haar documenten heeft verzocht.

5.4. Behoudens indien anders bepaald in dit reglement kunnen alle kennisgevingen in uitvoering van dit reglement geldig gebeuren per e-mail, door afgifte tegen ontvangstbewijs, per aangetekend schrijven, per koerier, of door ieder ander communicatiemiddel dat toelaat een bewijs van verzending te bekomen.

5.5. Mededelingen zullen gebeuren in de taal beschreven in artikel 12. Elektronische mededelingen (e-mail) gebeuren volgens de bepalingen vermeld in bijlage VII.

5.6. Iedere partij mag gedurende de geschillenbeslechtingsprocedure zijn contactgegevens wijzigen door de klachtbeheerder te verwittigen. Zulke wijziging sorteert evenwel pas effect op de vijfde kalenderdag na datum van de kennisgeving aan de klachtbeheerder.

5.7. Behoudens indien anders beslist door de derde-beslisser, zullen alle mededelingen voorzien onder dit reglement geacht worden te zijn ontvangen:

5.7.1. per e-mail: op de datum waarop de mededeling werd ontvangen, voor zover deze datum verifieerbaar is;

5.7.2. per aangetekend schrijven, door afgifte of per koerierdienst: op de datum vermeld op het ontvangstbewijs;

5.8. Alle termijnen die aanvangen vanaf de ontvangst van een bepaalde mededeling, beginnen te lopen op de dag na die waarop de mededeling geacht wordt te zijn ontvangen overeenkomstig artikel 5.7. waarbij het de vroegste dag is die de termijn doet lopen.

5.9. Vanaf de aanvangsdatum van de procedure zullen alle mededelingen:

5.9.1. door een partij aan de derde-beslisser en omgekeerd, door de derde-beslisser aan de partijen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 langs de klachtbeheerder om gebeuren;

5.9.2. door de klachtbeheerder aan een partij in kopie gezonden worden aan de andere partij en aan de derde-beslisser, voor zover deze reeds benoemd is;

5.9.3. door een partij aan de klachtbeheerder in kopie gezonden worden aan de andere partij.

5.10. Indien de laatste dag van een termijn een officiële feestdag is of geen werkdag is in het land waar de kennisgeving of mededeling moet worden gedaan, verstrijkt de termijn aan het eind van de eerstvolgende werkdag.

5.11. Wanneer een verzendende partij een bewijs van niet-ontvangst van een mededeling ontvangt, zal zij de klachtbeheerder hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. De klachtbeheerder stelt de derde-beslisser, indien deze reeds werd benoemd, hiervan in kennis. Alle verdere mededelingen en antwoorden hierop zullen gebeuren op de wijze opgelegd door de derde-beslisser of bij gebreke hieraan, door de klachtbeheerder.

ARTIKEL 6. – HET ANTWOORD

6.1. Binnen een termijn van 21 kalenderdagen na de aanvangsdatum van de procedure moet de domeinnaamhouder zijn antwoord aan de klachtbeheerder sturen.

6.2. Het antwoord is slechts volledig indien het wordt ingediend per e-mail op info@cepani.be (voor zwaardere bestanden hetzij via www.wetransfer.com, of ieder gelijkwaardig overdrachtssysteem, hetzij middels een USB stick), is opgesteld conform het in bijlage V van dit reglement opgenomen antwoordformulier en ten minste:

6.2.1. een antwoord vormt op de stellingen en beschuldigingen van de klacht en alle mogelijke elementen bevat om de registratie te behouden en het gebruik van de betwiste domeinn(a)am(en) door de domeinnaamhouder te ondersteunen.

6.2.2. de naam, post- en geldige e-mailadressen, telefoon- en faxnummers van de domeinnaamhouder bevat, evenals van iedere vertegenwoordiger die voor de domeinnaamhouder kan optreden; Vertegenwoordigers, waaronder ook advocaten, moeten over een bijzondere volmacht beschikken. 6.2.3. de identificatie van iedere andere reeds begonnen of reeds beëindigde rechtsprocedure met betrekking tot de of één van de domeina(a) m(en) die het voorwerp uitma(a)k(t)(en) van de klacht en waarvan de domeinnaamhouder kennis heeft bevat samen met een kopie van elke tussengekomen beslissing voor zover deze niet reeds met de klacht werd meegedeeld.

6.2.4. de bevestiging dat een kopie van het antwoord en de bijlagen hierbij per e-mail toegestuurd werd aan de klager op het e-mailadres vermeld in artikel 3.2.2;

6.2.5. eindigt met de hiernavolgende verklaring, gevolgd door de rechtsgeldige handtekening van de domeinnaamhouder of zijn vertegenwoordiger: “De domeinnaamhouder verklaart zich akkoord dat zijn vorderingen en rechtsmiddelen betreffende de registratie van de domeinnaam, het geschil of de beslechting van het geschil enkel zullen gericht zijn tegen de klager en ziet uitdrukkelijk af, behoudens in het geval van opzettelijke fout, van enige vordering tegen a) CEPANI, zijn bestuurders en aangestelden en b) de derde-beslisser. De domeinnaamhouder bevestigt dat de informatie die dit antwoord bevat naar zijn beste weten volledig en juist is.”

6.2.6. een elektronische copy van alle documenten en ander bewijsmateriaal waarop de domeinnaamhouder zich beroept bevat samen met een geïnventariseerde lijst ervan.

6.3. Op verzoek van de domeinnaamhouder kan de klachtbeheerder de termijn waarbinnen het antwoord moet worden geformuleerd verlengen. De termijn kan eveneens worden verlengd door een schriftelijk attest van beide partijen, voor zover dit attest door de klachtbeheerder werd goedgekeurd. De klachtbeheerder kan de termijn ook ambtshalve verlengen indien daar gegronde redenen voor zijn.

6.4. Wanneer de domeinnaamhouder geen antwoord toestuurt, zal de procedure onverkort voortgang vinden en zal de derde-beslisser het geschil beslechten op basis van de klacht.

6.5. Binnen een termijn van 7 kalenderdagen na ontvangst van het antwoord, kan de klachtbeheerder de domeinnaamhouder verwittigen bij een eventuele materiële fout.

ARTIKEL 7. – AANSTELLING VAN DE DERDE-BESLISSER

7.1. CEPANI beschikt over een publiek beschikbare lijst van erkende derde-beslissers met vermelding van hun kwalificaties. Deze lijst wordt gepubliceerd op de website van CEPANI en wordt twee keer per jaar geactualiseerd.

7.2. Het benoemingscomité of de voorzitter van CEPANI stelt uiterlijk binnen een termijn van 7 kalenderdagen na ontvangst van het antwoord of na het verstrijken van de daarvoor toegekende termijn, een derde-beslisser aan uit CEPANI’s lijst van erkende derde-beslissers.

7.3. Eens de derde-beslisser werd aangesteld, deelt de klachtbeheerder aan de partijen de identiteit mee van de derde-beslisser, evenals de termijn waarbinnen de derde-beslisser zijn/haar beslissing moet toesturen aan de klachtbeheerder.

ARTIKEL 8. – ONAFHANKELIJKHEID VAN DE DERDE-BESLISSER

Uitsluitend personen die onafhankelijk zijn ten opzichte van de partijen en hun raadslieden kunnen als derde-beslisser worden benoemd. Voordat hij/zij zijn/haar benoeming aanvaardt, vervolledigt en ondertekent de derde-beslisser een verklaring van beschikbaarheid, aanvaarding en onafhankelijkheid (bijlage II). Hierin deelt hij/zij schriftelijk aan de klachtbeheerder de feiten en omstandigheden mee, die er toe zouden kunnen leiden zijn/haar onafhankelijkheid in de ogen van de partijen in twijfel te trekken. Wanneer nadien in de loop van de procedure nieuwe omstandigheden aan het licht komen die gerechtvaardigde twijfel omtrent zijn/haar onafhankelijkheid kunnen doen ontstaan, deelt de derde-beslisser onmiddellijk deze omstandigheden mee aan de klachtbeheerder. Op basis van de inhoud van deze documenten heeft de klachtbeheerder de bevoegdheid om aan het benoemingscomité of de voorzitter van CEPANI te vragen de derde-beslisser te vervangen. Door het aanvaarden van zijn/haar benoeming, verbindt iedere derde-beslisser zich er toe zijn/haar opdracht tot het einde uit te voeren in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement.

ARTIKEL 9. – COMMUNICATIE TUSSEN DE PARTIJEN EN DE DERDE-BESLISSER Geen van de partijen, noch enig persoon handelend voor één der partijen mag op enigerlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks contact hebben met de derde-beslisser. Alle mededelingen tussen enerzijds een partij en anderzijds de derde-beslisser gebeuren steeds langs de klachtbeheerder om.

ARTIKEL 10. – SAMENSTELLEN EN OVERMAKEN VAN HET DOSSIER AAN DE DERDE-BESLISSER De klachtbeheerder stuurt het dossier toe aan de derde-beslisser bij zijn/ haar benoeming. Een derde-beslisser kan steeds de overlegging van de originele stukken bevelen. Hij/zij moet deze raadplegen op de zetel van CEPANI.

ARTIKEL 11. – ALGEMENE BEVOEGDHEDEN VAN DE DERDE-BESLISSER

11.1. De derde-beslisser leidt in overeenstemming met dit reglement, de beleidslijnen voor de geschillenregeling van DNS.be en met de registratieovereenkomst de procedure op de wijze die hij/zij geschikt acht.

11.2. De derde-beslisser waakt er steeds over dat de partijen gelijk worden behandeld en dat iedere partij haar rechten kan doen gelden.

11.3. De derde-beslisser behartigt een vlot verloop van de procedure. Hij/ zij kan – op verzoek van een partij of ambtshalve – ten uitzonderlijke titel – de termijnen zoals bepaald in dit reglement verlengen of de debatten heropenen.

11.4. De derde-beslisser oordeelt over de toelaatbaarheid, relevantie en bewijswaarde van het bewijsmateriaal.

11.5. Het benoemingscomité of de voorzitter van CEPANI beslist ambtshalve of op vraag van een partij over de samenvoeging van verschillende klachten, rekening houdend met het samenhangend of onsplitsbaar karakter van de geschillen. Deze beslissing is definitief.

ARTIKEL 12. – TAAL EN PLAATS VAN DE PROCEDURE

12.1. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen is de taal van de procedure de taal gebruikt in de vermelding van de betwiste domeinn(a)am(en) in de WHOIS databank beschikbaar op de website www.dns.be. In bijzondere omstandigheden kan de derde-beslisser de taal wijzigen.

12.2. De derde-beslisser mag eisen dat bij ieder document dat toegestuurd werd in een andere taal dan de taal van de procedure een volledige of gedeeltelijke vertaling wordt gevoegd in de taal van de procedure. Bij gebrek aan mededeling van de gevraagde vertaling is de derde-beslisser gerechtigd het document uit de debatten te weren.

12.3. De plaats van de procedure is de zetel van CEPANI.

ARTIKEL 13. – BIJKOMENDE MEMORIES OF STUKKEN – SLUITING VAN DE DEBATTEN

De debatten worden geacht te zijn gesloten na het verstrijken van een termijn van 7 kalenderdagen na de aanstelling van de derde-beslisser. Tijdens deze termijn kan de klager bij de derde-beslisser een verzoek indienen tot het bekomen van een aanvullende termijn om een wederwoord in te dienen. Dit verzoek en de eventuele stukken worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 aan de klachtbeheerder gericht, die het onverwijld aan de derde-beslisser overmaakt. De derde-beslisser beslist onherroepelijk over de inwilliging van die vraag en treft desgevallend schikkingen voor het verdere verloop van de procedure. Indien de derde-beslisser meent dat het dossier onvolledig is, kan hij/zij tijdens deze termijn de partijen of één van hen uitnodigen aanvullende 19 informatie over te maken. Hij/zij respecteert hierbij steeds het principe van de tegenspraak.

ARTIKEL 14. – VERSCHIJNINGEN IN PERSOON Slechts indien de derde-beslisser dit beslist, zullen de partijen worden gehoord.

ARTIKEL 15. – IN GEBREKE BLIJVEN DOOR ÉÉN VAN DE PARTIJEN Wanneer een partij niet reageert binnen de door dit reglement of de derde-beslisser vastgestelde termijnen, kan de derde-beslisser overgaan tot het nemen van zijn/haar beslissing.

ARTIKEL 16. – BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER

16.1 De derde-beslisser oordeelt over de klacht met inachtneming van de standpunten van de partijen en in overeenstemming met de beleidslijnen voor de geschillenregeling van be, de registratieovereenkomst en de bepalingen van dit reglement over de klacht.

16.2 Behoudens uitzonderlijke omstandigheden, bezorgt de derde-beslis- ser zijn/haar beslissing over de klacht aan de klachtbeheerder binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de sluiting van de debatten overeenkom- stig artikel 13, en dit in drie originele en gehandtekende

16.3 De beslissing van de derde-beslisser is schriftelijk en ondertekend, is voorzien van de redenen waarop zij gebaseerd is, met aanduiding van de datum waarop de beslissing werd genomen en bevat de identiteit van de derde-beslisser.

16.4 Indien de derde-beslisser na onderzoek van de zaak oordeelt dat de klacht te kwader trouw werd ingediend, stelt hij/zij in zijn/haar beslissing het misbruik van de procedure vast.

ARTIKEL 17. – KENNISGEVING, PUBLICATIE EN UITVOERING VAN DE BESLISSING

17.1. Binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de ontvangst van de beslissing van de derde-beslisser, brengt de klachtbeheerder de volledige tekst van de beslissing ter kennis van elke partij en van de registratieautoriteit. De registratieautoriteit deelt onmiddellijk aan de klachtbeheerder de datum mee waarop de beslissing overeenkomstig de beleidslijnen voor de geschillenregeling van DNS.be zal worden uitgevoerd. De klachtbeheerder verwittigt hiervan onverwijld de partijen.

17.2. Wanneer de derde-beslisser de klacht gegrond verklaart en beslist tot de overdracht of de schrapping van de domeinnaamregistratie, zal de registratieautoriteit deze beslissing na het verstrijken van een termijn van 15 kalenderdagen na de kennisgeving van de beslissing aan de partijen uitvoeren, tenzij de domeinnaamhouder binnen deze termijn hoger beroep instelt overeenkomstig artikel 18. In dit laatste geval blijft de betwiste domeinn(a)am(en) “on hold” tot wanneer er definitief beslist wordt in hoger beroep.

17.3. Behoudens wanneer de derde-beslisser anders beslist, publiceert CEPANI de tekst van de beslissing en de uitvoeringsdatum op een publiek toegankelijke website van CEPANI.

ARTIKEL 18. – BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER

18.1. Iedere partij heeft het recht om binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de beslissing hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van de derde-beslisser. Op straffe van verval, wordt het hoger beroep ingesteld door het indienen van een verzoek en door de betaling van de beroepskosten (artikel 21).

18.2. Het beroepschrift is slechts volledig indien het zowel wordt ingediend per e-mail op info@cepani.be (voor zwaardere bestanden hetzij via www.wetransfer.com, of ieder gelijkwaardig overdrachtssysteem, hetzij 21 middels een USB stick) als in één hard copy op de zetel van de klachtbeheerder (CEPANI, 1000 BRUSSEL, Stuiversstraat 8) en is opgesteld conform het in bijlage VI van dit reglement opgenomen klachtformulier.

18.3. Het verzoek tot hoger beroep bevat naast de identiteit van de partijen, het identificatienummer van de beslissing waartegen men beroep instelt en de identiteit van de derde-beslisser, een gedetailleerde uiteenzetting van de gronden en redenen van het beroep.

18.4. Binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de datum waarop de klachtbeheerder zowel het verzoek tot hoger beroep, als de betaling van de beroepskosten heeft ontvangen, brengt de klachtbeheerder het verzoek tot hoger beroep per e-mail ter kennis van de andere partij. Bij ontvangst van een bewijs van niet-ontvangst van een mededeling, brengt de klachtbeheerder het verzoek tot hoger beroep per aangetekend schrijven ter kennis van de andere partij.

18.5. De partij tegen wie het hoger beroep werd ingesteld beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving ervan om een antwoord in te dienen. Dit antwoord bevat een gedetailleerde uiteenzetting van de gronden en redenen waarom het beroep zou moeten worden afgewezen.

18.6. Binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de ontvangst van het antwoord of na het verstrijken van de termijn hiertoe, stelt het benoemingscomité of de voorzitter van CEPANI uit de lijst van erkende derde-beslissers een college van drie derde-beslissers (het beroepscollege) aan. Elk van deze derde-beslissers moet voldoen aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 8.

18.7. De bepalingen van de artikelen 13, 14, 15 en 16 van dit reglement zijn evenzo van toepassing op het beroepscollege, behalve dat:

  • het beroepscollege in principe zijn beslissing moet nemen binnen een termijn van 30 kalenderdagen nadat het dossier hen ter beschikking werd gesteld;
  • de beslissingen van het beroepscollege niet vatbaar zijn voor hoger beroep.

ARTIKEL 19. – MINNELIJKE SCHIKKING OF ANDERE WIJZEN VAN BEËINDIGING VAN HET GESCHIL – VERHINDERING VAN DE DERDE-BESLISSER

19.1. Wanneer de partijen, voordat de derde-beslisser een beslissing neemt, tot een minnelijke regeling komen, brengen zij de klachtbeheerder hiervan op de hoogte. De klachtbeheerder informeert op haar beurt de registratieautoriteit en de derde-beslisser. Indien de minnelijke regeling door de registratieautoriteit wordt goedgekeurd, verklaart de derde-beslisser de procedure voor beëindigd.

19.2. Wanneer, voordat de derde-beslisser een beslissing heeft genomen, blijkt dat om eender welke reden het niet nodig of onmogelijk is de procedure voort te zetten, maakt de derde-beslisser zijn/haar voornemen om de procedure te beëindigen kenbaar en verklaart deze binnen een redelijke termijn hierna beëindigd, tenzij een partij binnen de door de derde-beslisser opgelegde termijn hiertegen een gerechtvaardigd bezwaar uit.

19.3. Bij verhindering van de derde-beslisser om eender welke reden voorziet het benoemingscomité of de voorzitter van CEPANI in zijn/haar vervanging en geeft hiervan kennis aan de partijen. In voorkomend geval, past de klachtbeheerder de toegekende termijnen aan.

19.4. In alle voormelde gevallen blijven de kosten zoals gedefinieerd in artikel 21.1 verworven door CEPANI.

ARTIKEL 20. – GEVOLGEN VAN PROCEDURES VOOR DE RECHTBANKEN

20.1. Indien voorafgaand aan of tijdens de procedure een geding werd ingeleid voor een rechtbank dat betrekking heeft op het geschil betreffende de domeinna(a)m(en) die het voorwerp uitma(a)k(t)(en) van de klacht, oordeelt de derde-beslisser of de procedure geheel of ten dele wordt geschorst.

20.2. Indien een partij tijdens de procedure een geding start voor een rechtbank, stelt zij de klachtbeheerder hiervan onmiddellijk in kennis. Zij deelt tevens een kopie mee van het stuk waarmee het rechtsgeding werd ingeleid.

ARTIKEL 21. – KOSTEN

21.1. De kosten van de procedure worden bepaald overeenkomstig de tarieflijst voor geschillen inzake domeinnamen (bijlage I) die integraal deel uitmaakt van dit reglement en vallen ten laste van de klager. De kosten omvatten de erelonen en kosten van de derde-beslisser(s) evenals de administratieve kosten van CEPANI. Zij moeten tegelijkertijd met het indienen van de klacht en/of verzoek tot hoger beroep aan CEPANI betaald worden.

21.2. Tot aan de ontvangst van het integrale bedrag van de kosten stelt CEPANI geen enkele handeling met betrekking tot de klacht en/of verzoek tot hoger beroep.

21.3. Wanneer CEPANI binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de ontvangst van de klacht, geen volledige betaling van de kosten heeft ontvangen, wordt de klacht en/of verzoek tot hoger beroep geacht te zijn teruggetrokken.

21.4. Indien de voortgang van de procedure bijzondere prestaties vergt waarvan de kost redelijkerwijze niet gedekt is door de gevraagde kosten worden deze prestaties slechts vervuld na storting door de meest gerede partij van het door CEPANI vastgestelde bedrag voor aanvullende kosten.

21.5. In ieder geval blijven de reeds betaalde sommen verworven door CEPANI, zonder afbreuk te doen aan artikel 4.3.

ARTIKEL 22. – UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens in geval van opzettelijke fout, is noch CEPANI, noch de derde-beslisser aansprakelijk ten opzichte van een partij of de registratieautoriteit voor een daad of nalatigheid met betrekking tot de procedure overeenkomstig dit reglement.

ARTIKEL 23. – ALGEMENE BEPALINGEN

De meest recente versie van dit reglement is beschikbaar op de website van de registratieautoriteit (www.dns.be) en van CEPANI (www.cepani.be). CEPANI behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen. Een klacht blijft beheerst door het reglement dat van toepassing is op het ogenblik van de indiening ervan.

BIJLAGEN

Bijlage I: Kostenregeling

Bijlage II: Onafhankelijkheidsverklaring

Bijlage III: Erkende derde beslissers

Bijlage IV: Klachtformulier

Bijlage V: Antwoordformulier

Bijlage VI: Hoger beroep

Bijlage VII: Technische bepalingen

KOSTENREGELING VOOR DE GESCHILLENBESLECHTING INZAKE DOMEINNAMEN DOOR CEPANI 

De hiernavolgende kostenregeling is van toepassing op de procedure van CEPANI voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen (zie artikel 21 van het CEPANI reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen).

AANTAL BETWISTE DOMEINNAMEN                 KOSTEN  
1 tot 5 1.750,00 EUR excl. BTW
6 tot 10 2.110,00 EUR excl. BTW
Meer dan 10 In overleg met CEPANI te bepalen
Beroep tegen de beslissing van de derde-beslisser 4.050,00 EUR excl. BTW

De administratieve kosten van CEPANI zijn begrepen in deze bedragen. Deze administratieve kosten zijn aan de BTW onderworpen.

De betaling dient te gebeuren door overschrijving:

BNP PARIBAS FORTIS BANK,

Warandeberg 3

1000 BRUSSEL

Rekeningnummer: 210-0076085-89

IBAN: BE 45 2100 0760 8589

BIC: GEBABEBB

Met referentie: DOM – betwiste domeinnaam

Lijst van erkende Derde Beslissers op 1 juli 2021

Erkende Derde Beslissers

De lijst van erkende Derde Beslissers wordt op regelmatige basis herzien.

Indien u zich kandidaat wenst te stellen om opgenomen te worden op de lijst van door CEPANI erkende Derde Beslissers voor de beslechting van geschillen inzake ‘.be’-domeinnamen, kan u hiervoor een gemotiveerd schrijven richten aan de Voorzitter van CEPANI (via info@cepani.be), waarin u uw ervaring in deze materie aantoont.
U zal vervolgens een bericht ontvangen over de eerste datum waarop de lijst wordt herzien, waarna uw kandidatuur aan de bevoegde commissie zal worden voorgelegd.

Founded

Beslissingen vanaf 2009 (beslissingen van voor 2009 zijn beschikbaar op verzoek)

Code Domain name Language Decision Third-Party Decider PDF
444148 barbour.be NL Minnelijke schikking    
444147          
444146          
444145          
444144          
444143 clinitest.be NL Gegrond Geert Glas PDF
444142          
444141          
444140          
444139 togg.be NL Minnelijke schikking    
444138 puma.be FR Règlement à l’amiable    
444137 sddebouchage.be EN Founded Dieter Delarue PDF
444136          
444135          
444134 jonak.be NL Minnelijke schikking    
444133 fisfo.be FR Non Fondé Paul van den Bulck PDF
444132 accenture-insights.be EN Founded Flip Petillion PDF
444131 decooo.be EN Founded Bart Van Besien PDF
444130 charlottetilbury.be EN Founded Jean-Christophe Lardinois PDF
444129 vinnaturel.be – natuurwijn.be – naturalwine.be FR Règlement à l’amiable    
444128 hbomax.be NL Minnelijke schikking    
444127 anantara.be EN Founded Nicolas Berthold PDF
444126 devreker.be NL Gegrond Karin Ottelohe PDF
444125 MBM.be NL Gegrond Sarah van den Brande PDF
444124 abc-chemicals.be NL Minnelijke schikking    
444123 moveandrent.be FR Non Fondé Estelle Delaroque PDF
444122 carrefourfood.be EN Founded Philippe Laurent PDF
444121 spiriva.be EN Founded Carina Gommers PDF
444120 uriage.be EN Friendly Settlement    
444119 lightonline.be NL intrekking van de procedure    
444118 accenture-insigth.be FR Fondé Bernard Vanbrabant PDF
444117 vijvercafe.be – hetdriessent.be NL Beroep

Christine De Keersmaeker

Catherine Erkelens

Hans Dhondt

PDF
444117 vijvercafe.be – hetdriessent.be NL Ongegrond Fabienne Brison PDF
444116 bnpparisbas.be EN Friendly Settlement    
444115 lietaert.be NL Gegrond Stéphanie De Smedt PDF
444144 bazaaronline.be NL Ongegrond Michaël De Vroey PDF
444113 crowneplaza-antwerpen.be EN Friendly Settlement    
444112 premier-sur-google.be FR Règlement à l’amiable    
444111 ferroli.be NL Ongegrond Hans Dhondt PDF
444110 clarins-online.be EN Founded Fernand de Visscher PDF
444109 uwantisell.be NL Founded Christine de Keersmaeker PDF
444108 comparateurenergie.be EN Not Founded Sari Depreeuw PDF
444107 yes.be EN Friendly Settlement    
444106 superga.be NL Friendly Settlement    
444105          
444104          
444103 bollore.be EN Founded Renaud Dupont PDF
444102 carrefour-express.be EN Founded Francis de Clippele PDF
444101 holding-accenture.be FR Fondé Frédéric Dechamps PDF
444100 e-leclerc.be EN Founded Benjamin Docquir PDF
44499 fontbet.be EN Friendly settlement    
44498 smiledirectclub.be EN Founded Geoffroy Froidbise PDF
44497 marieasoif.be EN Friendly settlement    
44496 ziprecruiter.be EN Founded Emmanuel Cornu PDF
44495 geforce.be EN Founded Etienne Wery PDF
44494 carrefour.be EN Founded Flip Petillion PDF
44493 pelicases.be; pelicenter.be; peli-products.be; peli-belgie.be NL Gegrond Tom Heremans PDF
44492 denniskebab.be NL Ongegrond Ignace Vernimme PDF
44491 cuyt.be NL Gegrond Frederic Debusseré PDF
44490 viessman.be NL Minnelijke schikking    
44489 bornedries.be NL Gegrond Catherine Erkelens PDF
44488 hhzlier.be EN Friendly settlement    
44487 suitededanse.be FR Règlement à l’amiable    
44486 stephane-plaza-immobilier.be; stephaneplaza-immobilier.be; stephaneplazaimmobilier.be FR Fondé Philippe Laurent PDF
44485 peterpiensrenovaties.be NL Gegrond Hans Dhondt PDF
44484 notaristombogaert.be NL Gegrond Flip Petillion PDF
44483 airfrance.be NL Gegrond Geert Glas PDF
44482 toskani.be NL Gegrond Erik Valgaeren PDF
44481 ttv-versick.be EN Founded Patrick Van Eecke PDF
44480 classpass.be EN Friendly settlement / /
44479 mirano.be EN Friendly settlement / /
44478 besix-group.be EN Founded Tom Heremans PDF
44477 fernom.be EN Founded Fabienne Brison PDF
44476 concoursreineelisabeth.be – koninginelisabethwedstrijd.be – queenelisabethcompetition.be NL Minnelijke schikking / /
44475 7up.be FR Fondé Erik Valgaeren PDF
44474 cpasbru.be ENG Friendly settlement / /
44473 mugler.be NL Minnelijke schikking / /
44472 leboncoin.be NL Gegrond Sari Depreeuw PDF
44471 blablabus.be EN Appeal Not Founded

Alexandre Cruquenaire

Pierre-Yves Thoumsin

Florence Margenat

PDF
44471 blablabus.be EN Founded Fernand de Visscher PDF
44470 enerbo.be EN Founded Ignace Vernimme PDF
44469 myaxa.be NL Founded Karen Ongena PDF
44468 visitnieuwpoort.be NL Beroep

Flip Petillion

Veerle Raus

Cedric Vanleenhove

PDF
44468 visitnieuwpoort.be NL Not Founded Gunther Meyer PDF
44467 pages-dor.be NL Founded Joris Deene PDF
44466 jechoisismonavocat.be EN Founded Cedric Vanleenhove PDF
44465 umicore-group.be FR Founded Florence Margenat PDF
44464 zoc-sbpv.be EN Founded Hans Dhondt PDF
44463 prontopro.be EN Not Founded Christine De Keersmaeker PDF
44462 zanders.be NL Gegrond Stephane Criel PDF
44461 axabankplc.be EN Founded Catherine Erkelens  PDF
44460 isabellegrippa.be EN Founded Kristof Neefs  PDF
44459 creditagricole.be NL Minnelijke schikking / /
44458 steglatro.be NL Minnelijke schikking / /
44457 pet-plan.be NL Gegrond Tom Heremans PDF
44456 doosanbenelux.be / benelux-dossan.be / doosan-benelux.be FR Fondé Guillaume Rue PDF
44455 formlabs.be EN Founded Geert Glas PDF
44453 camperdays.be EN Founded Veerle Raus PDF
44452 braaimaster.be EN Founded Jan Surmont PDF
44451 planckaert.be EN Founded Bart Van Besien PDF
44450 belevenistafel.be – debelevenistafel.be NL Minnelijke schikking / /
44449 intra-lock.be NL Gegrond Tom Heremans PDF
44448 megamaster.be EN Founded Geert Glas PDF
44447 erreastore.be NL Gegrond Ignace Vernimme PDF
44445 lexon-design.be FR Non fondé Etienne Wéry PDF
44444 basfantwerpen.be FR Fondé Thibaut Verbiest PDF
44443 ardiautomobile.be EN Founded Francis De Clippele PDF
44442 bitcoinbelfius.be FR Fondé Philippe Laurent PDF
44441 joandjoe.be EN Founded Gunther Meyer PDF
44440 seaband.be NL Gegrond Karen Ongena PDF
44439 lurpark.be EN Founded Dieter Geernaert PDF
44438 lamarqueduconsommateur.be FR Fondé Pïerre-Yves Thoumsin PDF
44436 bollore-logistics.be FR Fondé Fernand De Visscher PDF
44435 brouwerijhaacht.be EN Founded Frederic Debusseré PDF
44434 aeg-reparation.be FR Règlement à l’amiable / /
44433 milipol.be NL Minnelijke schikking / /
44432 belfius-banking.be EN Founded Laurent Van Reepinghen PDF
44431 privatebanking-belfius.be EN Founded Alexandre Cruquenaire PDF
44430 institutesthederm.be; institut-esthederm.be EN Friendly settlement / /
44429 magformers.be EN Founded Joris Deene PDF
44428 avtex.be EN Founded Cédric Vanleenhove PDF
44427 lavazza.be, lavazzablue.be, lavazzacapsules.be, lavazzacoffee.be, lavazzaconcept.be, lavazzashop.be, shoplavazza.be EN Not Founded Tom Heremans PDF
44426 hdrepair.be NL Ongegrond Karin Ottelohe PDF
44423 habitos.be NL Ongegrond Geert Glas PDF
44423 habitos.be NL Ongegrond F. Petillion, S. Criel, C. De Keersmaeker PDF
44422 distri-k.be FR Fondé Etienne Wery PDF
44421 glashuette-original.be EN Founded Catherine Erkelens PDF
44420 sudexquis.be FR Règlement amiable / /
44418 inkt123.be EN Friendly settlement / /
44417 doctolib.be EN Friendly settlement / /
44416 inghomebank.be EN Friendly settlement / /
44415 kingsize.be EN Not founded Geert Glas PDF
44414 ikxea.be EN Friendly settlement / /
44413 athos-gevelbepleistering.be NL Minnelijke schikking / /
44412 LEGOonderdelen.be NL Gegrond Veerle Raus PDF
44411 lenovo.be EN Founded Jan Surmont PDF
44410 ferragamo.be NL Gegrond Sari Depreeuw PDF
44409 del-arte.be EN Founded Francis de Clippele PDF
44408 rugbyshop.be NL Ongegrond Tom Heremans PDF
44407 creditmutuel-validation.be FR Fondé Nathalie Dreyfus PDF
44406 wwwbelfius.be EN Founded Joris Deene PDF
44404 gas.be NL Minnelijke schikking / /
44402 antwerpfoodtruck.be NL Minnelijke schikking / /
44401 dnv.be NL Ongegrond Gunther Meyer PDF
44399 daalderop-shop.be – daalderopshop.be – itho-daalderop.be NL Gegrond Ignace Vernimme PDF
44398 sla.be EN Not Founded Patrick van Eecke PDF
44397 coolfanclub.be NL Ongegrond Guillaume RUE PDF
44396 belangvanlimburg.be FR Fondé Pierre-Yves Thoumsin PDF
44395 Daoschool.be FR Fondé Thibault Verbiest PDF
44394 ajpopoli.be NL Ongegrond Dieter Geernaert PDF
44393 fegarbel.be NL Ongegrond Yves Van Couter PDF
44392 123inktshop.be EN Friendly settlement / /
44391 wenselaers.be NL Minnelijke schikking / /
44390 institut-eve.be / eve-institut.be FR Non fondé Benjamin Docquir PDF
44389 notaconsult.be FR Non fondé Etienne Wéry PDF
44389  notaconsult.be FR Appel Philippe Laurent, Alexandre Cruquenaire, Renaud Dupont PDF
44388 brasschaattaxi.be NL Ongegrond Karen Ongena PDF
44387 eiffage-benelux.be EN Founded Emmanuel Cornu PDF
44385 hochtief.be EN Founded Gunther Meyer PDF
44384 meissen.be NL Minnelijke schikking / /
44383 instagram.be EN Founded  Geert Glas PDF
44382 acvcultuur.be NL Ongegrond Tom Heremans PDF
44378 bledinahalal.be FR Fondé Florence Margenat PDF
44375 palazzuolodue.be EN Not founded Flip Petillion PDF
44374 my-e-lites.be EN Founded Catherine Erkelens PDF
44373 jardiance.be EN Founded Joris Deene PDF
44372 nuhr.be NL Gegrond Kristof Neefs PDF
44370 actiesenseo.be EN Founded Benjamin Docquir PDF
44369 Engagor.be NL Gegrond Bart Van Besien PDF
44368 TF1.be EN Friendly settlement / /
44367 gatz.be EN Founded Christine De Keersmaeker  
44366 avent.be NL Minnelijke schikking / /
44364 vitafytea.be NL Gegrond Dieter Geernaert PDF
44363 triumph-adler.be / triumphadler.be NL Gegrond Hans Dhondt PDF
44362 leanit.be EN Founded Karen Ongena PDF
44360 kryolan.be NL Gegrond Yves Van Couter PDF
44358 montel.be EN Founded Christine De Keersmaecker  
44356 cartier.be NL Gegrond Francis De Clippele PDF
44355 naranjo.be NL Minnelijke schikking / /
44354 creaprinting.be / creacommunication.be EN Founded Flip Petillion PDF
44353 deoudentegel.be NL Gegrond Joris Deene PDF
44352 michelinrestaurant.be / michelinrestaurants.be NL Gegrond Tom Heremans PDF
44351 fournipac.be / fournildestiennes.be FR Fondé Benjamin Docquir PDF
44350 piaget.be EN Founded Renaud Dupont PDF
44349 bruynzeel.be EN Founded Bart Lieben PDF
44348 rika.be NL Minnelijke schikking / /
44347 lafourchette.be FR Fondé Guillaume Rue PDF
44346 vandeweyer.be EN Friendly settlemen / /
44345 for-trans.be EN Founded Veerle Raus PDF
44344 leggo.be NL Minnelijke schikking / /
44343 vuarnet.be NL Gegrond Geert Glas PDF
44342 ferodo.be NL Minnelijke schikking / /
44341 kymco.be NL Minnelijke schikking / /
44340 demon.be NL Ongegrond Kristof Neefs PDF
44339 universal.be FR Fondé Pierre-Yves Thoumsin PDF
44338 iedereengenkt.be NL Minnelijke schikking / /
44337 medialaan.be NL Gegrond Erik Valgaeren, Stephane Criel, Bart Van Besien PDF
44336 pagedor.be EN Founded Stephane Criel PDF
44335 ikeagent.be NL Minnelijke schikking / /
44334 thomann.be EN Founded Emmanuel Cornu PDF
44333 amts-europme.be FR Reglement amiable / /
44332/31 leica-icon.be / leica-icon.be/leica-rugby.be/leica-disto-3d.be/leicabuilder.be NL Minnelijke schikking / /
44329 getresponse.be EN Founded Bart van Besien PDF
44328 bigfoot.be / bigfootsystems.be NL Minnelijke schikking / /
44327 stratégie.be EN Founded Philippe Laurent PDF
44326 antonymorato.be EN Friendly settlement / /
44325 calligaris.be NL Gegrond Karen Ongena PDF
44324 europeanvoice.be EN Friendly settlement / /
44323 muckboots.be NL Gegrond Dieter Geernaert PDF
44322 ecosel.be FR Fondé Guillaume Rue PDF
44321 agidra.be EN Founded Florence Margenat PDF
44320 tamagotchi.be FR Fondé Alexandre Cruquenaire PDF
44319 finalys.be FR Règlement amiable / /
44318 credina.be FR Règlement amiable / /
44317 unicefkids.be NL Gegrond Francis de Clippele PDF
44316 belgacomcloud.be EN Founded Alexandre Cruquenaire PDF
44315 planetwin365.be NL Minnelijke schikking / /
44314 météobelgique.be EN Founded Paul Van den Bulck PDF
44313 xboxone.be NL Minnelijke schikking / /
44312 écolo.be FR Règlement amiable / /
44311 lego-creator.be / lego-duplo.be / lego-games.be / lego-ninjago.be / lego-technic.be / legogames.be NL Minnelijke schikking / /
44310 jacuzzi.be NL Ongegrond Christine De Keersmaeker  
44309 alamocar.be, alamocarrentals.be,alamoinsider.be, alamorental.be, alamorentalcars.be, alamorentcars.be, nationalrentalcars.be, alamocarrental.be, alamocars.be, alamoinsiders.be, alamrentalcar.be, alamrentals.be, nationalcarrentals.be, nationalrentcars.be EN Founded Emmanuel Cornu PDF
44308 centre-medical-louise.be FR Fondé Laurent Van Reepinghen PDF
44307 poclain.be EN Friendly settlement / /
44306 laruchequiditoui.be EN Not founded Etienne Wéry PDF
44306 laruchequiditoui.be EN Appeal Philippe Laurent / Benjamin Docquir / Paul Van den Bulck PDF
44305 lego-winkel.be NL Minnelijke schikking / /
44304 maxperian.be / snel-toner.be NL Gegrond Veerle Raus PDF
44303 gvt.be EN Not founded Yves Van Couter PDF
44301 beflius.be EN Founded Benjamin Docquir PDF
44300 belfius-support.be NL Gegrond Catherine Erkelens PDF
44298 araldite.be EN Founded Guillaume Rue PDF
44296 sneltoner.be NL Gegrond Erik Valgaeren PDF
44292 moneygram.be EN Founded Kristiaan Dehing PDF
44290 huawei.be EN Founded Alexandre Cruquenaire PDF
44289 online-goldenpages.be EN Founded Tom Heremans PDF
44288 babygadgets.be EN Founded Geert Glas PDF
44286 cfabelgium.be FR Founded Guillaume Rue PDF
44285 ccv-vzw.be NL Gegrond Catherine Erkelens PDF
44280 marktrock.be NL Ongegrond S. Kriel, F. Walschot, K. Neefs PDF
44279 transfer.be EN Founded Joris Deene PDF
44278 americaneagleoutfitters.be EN Founded Emmanuel Cornu PDF
44277 autocenterhein.be / autocentercarrenting.be NL Gegrond Veerle Raus PDF
44276 vitamix.be EN Founded Ignace Vernimme PDF
44275 autostyle.be NL Gegrond Mireille Buydens PDF
44274 natura.be EN Founded Paul Van den Bulck PDF
44273 ecodryer.be FR Non fondé Benjamin Docquir PDF
44270 wellsfargo.be EN Founded Laurent Van Reephingen PDF
44269 sydec.be NL Gegrond Francis de Clippele, Christine De Keersmaeker, Karen Ongena PDF
44268 luminette.be NL Gegrond Philippe Laurent PDF
44267 vanwinkel.be NL Ongegrond Karen Ongena PDF
44266 quickstep.be FR Fondé Benoît Michaux PDF
44265 atita.be EN Founded Hans Dhondt PDF
44264 wehkamp.be EN Founded Francis De Clippele PDF
44262 demaffia.be NL Ongegrond Christine De Keersmaeker PDF
44261 leecoopershop.be EN Founded Etienne Wéry PDF
44260 sputnik.be EN Founded Fabienne Brison PDF
44259 lego-starwars.be EN Founded Renaud Dupont PDF
44258 dp-renting.be NL Gegrond Kristiaan Dehing PDF
44257 nailselection.be NL Gegrond Francis WALSCHOT PDF
44256 biosolar.be EN Founded Kristof Neefs PDF
44254 catverhuur.be NL Gegrond Karin Ottelohe PDF
44253 stadion.be NL Gegrond Eric Valgaeren PDF
44252 airco.be NL Ongegrond Stephane Criel PDF
44251 tecnoglobe.be FR Fondé Alain Strowel PDF
44250 creditmutuelle.be / credit-mutuelle.be NL Gegrond Tom Heremans PDF
44249 tdr.be EN Founded Alexandre Cruquenaire PDF
44248 whitecu.be EN Founded Benjamin Docquir PDF
44246 uns.be NL Gegrond Catherine Erkelens PDF
44245 sporthamac.be FR Founded Eric Balate PDF
44244 jambondeparme.be NL Gegrond Benjamin Docquir  
44243 dinercard.be NL Ongegrond Hans Dhondt PDF
44242 lamirho.be FR Fondé Emmanuel Cornu PDF
44241 eventsee.be FR Non fondé Etienne Wéry  
44240 louisvuitton.be EN Founded Thibault Verbiest PDF
44239 intesasanpaolo.be FR Fondé Philippe Laurent PDF
44238 pneus-online.be / pneusonline.be / pneu-online.be / pneuonline.be EN Founded Flip Petillion PDF
44236 duratherm.be EN Founded Christine De Keersmaeker PDF
44233 piperheidsieck.be NL Gegrond Flip Petillion PDF
44230 tests-achats.be NL Gegrond Bart Lieben PDF
44229 ardennes-etappes.be EN Founded Benoît Michaux PDF
44228 scapa.be EN Founded Tom Heremans PDF
44226 rhodia.be EN Founded Benoît Michaux PDF
44224 albertheyn.be EN Founded Veerle Raus PDF
44222 gebrola.be EN Founded Geert Glas PDF
44220 mathieu.be EN Founded Francis de Clippele PDF
44218 partouchebingo.be / partouche-bingo.be / partouchecasino.be / pokerpartouche.be / poker-partouche.be EN Founded Paul Van den Bulck PDF
44217 casinopartouche.be EN Founded Philippe Laurent PDF
44214 albertheijn.be NL Gegrond Christine De Keersmaeker PDF
44211 cadastre.be / kadaster.be FR Ongegrond Emmanuel Cornu PDF
44210 controles-energetiques.be / controles-electriques.be FR Ongegrond Alexandre Cruquenaire PDF
44209 socco.be EN Founded Alexandre Cruquenaire PDF
44208 lookhatme.be EN Founded Karen Ongena PDF
44207 geens.be EN Founded Jan Surmont PDF
44206 abanque.be EN Founded Tom Heremans PDF
44204 lumar.be NL Gegrond Kristiaan Dehing PDF
44203 cybermut.be EN Founded Benjamin Docquir PDF
44202 ryanair.be EN Founded Catherine Erkelens PDF
44201 thelovediamond.be / lovediamond.be EN Founded Flip Petillion PDF
44200 vosog.be NL Gegrond Hans Dhondt PDF
44199 eurosocap.be NL Gegrond Stephane Criel PDF
44196 diaboring.be NL Ongegrond Yves Van Couter PDF
44195 difox.be NL Gegrond Patrick Van Eecke PDF
44194 bridge.be EN Not Founded Christine De Keersmaeker PDF
44193 ikki.be EN Founded Ignace Vernimme PDF
44192 arcadis.be FR Non fondé Thibault Verbiest PDF
44191 ryanair.be EN Founded Karen Ongena PDF
44189 spontin.be FR Founded Mireille Buydens PDF
44188 bol.be NL Gegrond Veerle Raus PDF
44187 onderwijsvlaanderen.be / ondvlaanderen.be EN Founded Renaud Dupont PDF
44186 edulex.be EN Not Founded Emmanuel Cornu PDF
44185 rockwechter.be FR Fondé Philippe Laurent PDF
44183 camba.be EN Founded Jan Surmont PDF
44182 belgosweets.be NL Gegrond Yves Van Couter PDF
44181 qcare.be NL Ongegrond Geert Glas PDF
44180 bdm.be NL Ongegrond Hans Dhont PDF
44178 autoexpert.be FR Non fondé Alexandre Cruquenaire PDF
44177 printertech.be NL Ongegrond Tom Heremans PDF
44176 royalgrass.be NL Ongegrond Kristiaan Dehing PDF
44175 alfareel.be / alfa-reel.be NL Ongegrond Stephane Criel PDF
44171 fulltiltpoker.be EN Founded Catherine Erkelens PDF
44169 tektvshop.be FR Non fondé Fernand De Visscher PDF
44168 crown.be NL Gegrond Geert Glas PDF
44167 present.be EN Founded Fabienne Brison PDF
44166 paneltim.be EN Founded Veerle Raus PDF
44165 voetbalkrant.be NL Ongegrond Karen Ongena PDF
44164 cash-on-demand.be EN Founded Bart Lieben PDF
44161 clips.be NL Ongegrond Tom Heremans  
44160 Olivetti.be EN Founded Jan Surmont PDF
44159 glow.be NL Ongegrond Patrick Van Eecke PDF
44158 denazalee.be NL Gegrond Ignace Vernimme PDF
44155 airness.be EN Not founded Renaud Dupont PDF
44154 galenco.be EN Founded Kristiaan Dehing PDF
44153 airfranceklm.be / airfrance-klm.be NL Gegrond Philippe Laurent PDF
44151 nekkanacht.be EN Founded Christoph De Preter PDF
44149 lensway.be EN Founded Yves Van Couter PDF