Mediatie of bemiddeling is een meer consensuele vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Via deze procedure kunnen partijen die in een geschil verwikkeld raken een gespecialiseerde derde persoon – de mediator – verzoeken om hen te helpen bij hun inspanningen om tot een minnelijke regeling te komen. Zo’n geschil kan voortvloeien uit of verbonden zijn met een contractuele of andere verhouding die tussen de betrokken partijen bestaat. Anders dan bij een arbitrageprocedure, is de oplossing verkregen via mediatie niet bindend: de mediator bezit niet de bevoegdheid om de gevonden oplossing aan de partijen op te leggen. Hij/zij kan de partijen helpen tot een oplossing te komen dan wel een voorstel doen, maar de partijen zijn vrij om die oplossing al dan niet te aanvaarden.

Mediatie veronderstelt dat de partijen in conflict hun volledige medewerking verlenen aan de neutrale bemiddelaar, en bereid zijn om op een constructieve wijze naar oplossingen te zoeken, zodat een bindende en meer formele procedure – als arbitrage – vermeden kan worden.

Download het mediatiereglement

Tekst van toepassing vanaf 1 januari 2018

De wettelijke bepalingen waarnaar in huidig reglement wordt verwezen, zijn deze die golden op datum van de inwerkingtreding van huidig reglement.

TYPE BEDING VOOR MEDIATIE

“De partijen verbinden zich ertoe voor alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan, het mediatiereglement van CEPANI toe te passen.”

Dit type beding kan worden aangevuld met de volgende bepalingen:

“ De mediatie zal plaatsvinden te [    ].”

“ De taal van de procedure is [   ].”

“ Indien de mediatie niet tot een akkoord leidt, zal het geschil definitief beslechtworden volgens het arbitragereglement van CEPANI, door één of meer arbiters die conform het arbitragereglement worden benoemd.

De taal van de arbitrage is [             ]. De arbitrage zal plaatsvinden te [                              ].”

INLEIDING

Dit reglement is van toepassing wanneer één of meerdere partijen voor de oplossing van een geschil beroep willen doen op mediatie volgens dit CEPANI-reglement. Het is niet vereist dat voorafgaandelijk aan het geschil een mediatieovereenkomst werd afgesloten, noch dat een mediatieclausule vooraf werd opgenomen in een contract dat de partijen bindt en waarover het geschil is ontstaan.

Dit reglement is tevens van toepassing op geschillen gerezen in het kader van contracten die verwijzen naar het Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)-Mediationreglement, dat door huidig reglement wordt afgeschaft en erdoor vervangen wordt.

Mediatie is een geschiloplossingsmethode waarbij de partijen aan een derde persoon (de mediator) vragen hen te helpen om een minnelijke regeling te vinden van een geschil dat voortvloeit uit een juridische verhouding, van eender welke aard.

Indien de aard van het geschil een complementariteit aan specialisaties (bvb. juridisch en technisch) vereist, kunnen er meerdere mediatoren worden benoemd. In dat geval wordt de term “mediator” begrepen als een verwijzing naar meerdere mediatoren.

Indien er meer dan twee partijen bij het geschil betrokken zijn, moet de term “verzoekende partij” en/of “wederpartij” begrepen worden als een verwijzing naar meerdere partijen.

Artikel 1. Eenzijdig of gezamenlijk verzoek tot mediatie

1. Indien een partij van mediatie gebruik wenst te maken, dient zij, dan wel haar vertegenwoordiger of raadsman, daartoe een verzoek in bij CEPANI. Het verzoek en de bijlagen bij dit verzoek dienen elektronisch alsook in één papieren exemplaar op de zetel van CEPANI te worden ingediend. Het moet in beide gevallen ondertekend zijn door de verzoekende partij, haar vertegenwoordiger of raadsman.

Na ontvangst zendt CEPANI een exemplaar van het verzoek per e-mail aan de wederpartij en/of aan de andere betrokken partijen.

In het geval er geen bekend e-mailadres voorhanden is voor de wederpartij en/of de andere betrokken partijen, dient het eenzijdig verzoek tot mediatie te worden ingediend in zoveel originele en ondertekende exemplaren als er betrokken partijen zijn, en één exemplaar voor het secretariaat.

2. Het verzoek tot mediatie kan tevens gezamenlijk worden ingediend door alle bij het geschil betrokken partijen.

Dit gezamenlijk verzoek en de bijlagen bij dit verzoek dienen elektronisch alsook in één papieren exemplaar te worden ingediend. Het dient ondertekend te worden door alle partijen of door hun vertegenwoordiger of raadsman.

3. In het verzoek wordt in het bijzonder vermeld:

 1. naam, adres en vestigingsplaats, telefoon- en faxnummer, geldig e-mailadres en in voorkomend geval het ondernemingsnummer van de verzoekende partij evenals de identiteit van iedere vertegenwoordiger of raadsman die voor de verzoekende partij kan optreden;
 2. één enkele elektronische communicatiemethode voor mededelingen in de mediatie (met inbegrip van de naam van de contactpersoon en de geldige  e-mailadressen);
 3. in een verzoek overeenkomstig artikel 1.1: de naam van de wederpartij of wederpartijen, evenals alle informatie waarover de verzoekende partij beschikt om de wederpartij(en) of haar (hun) vertegenwoordiger of raadsman te contacteren (zoals post en geldig e-mailadres, telefoon- en faxnummers, het ondernemingsnummer, inclusief informatie verworven uit vorige contacten;
 4. een korte omschrijving van het geschil;
 5. het bewijs van de betaling van de registratiekosten zoals bepaald in artikel 4 van bijlage I.A bij dit reglement.

 

4. In geval van een eenzijdig verzoek zoals vermeld in artikel 1.1 van dit reglement, dient de verzoekende partij desgevallend, indien haar verzoek een aanspraak bevat op een recht, de formaliteiten na te leven van artikel 1730 Ger.W., opdat de in die wetsbepaling vermelde schorsing van de verjaringstermijn zou intreden en het verzoek de gevolgen van een ingebrekestelling zou hebben.

In geval van een gezamenlijk verzoek zoals vermeld in artikel 1.2 van dit reglement, aanvaarden partijen dat, indien hun gezamenlijk verzoek tot mediatie een aanspraak bevat op een recht, de verjaring van de aan dat recht verbonden vordering gedurende een maand wordt geschorst, met ingang van de datum van dit gezamenlijk verzoek en dat deze de gevolgen van een ingebrekestelling met zich brengt.

Artikel 2. Beantwoording van het verzoek tot mediatie

De wederpartij zal binnen twee weken na het doorzenden van het verzoek zoals bedoeld in artikel 1.1, aan het secretariaat van CEPANI meedelen of zij wil deelnemen aan de mediatie. Deze termijn kan met het akkoord van de partijen worden verlengd.

Indien binnen voormelde termijn geen schriftelijke instemmende reactie van de wederpartij is ontvangen, wordt het verzoek om deel te nemen aan de mediatie geacht te zijn afgewezen door de wederpartij.

Een onenigheid over de door de verzoekende partij gestelde voorwaarden wordt eveneens beschouwd als een afwijzing om deel te nemen aan de mediatie, tenzij de verzoekende partij zich schriftelijk met de door de wederpartij gestelde voorwaarden akkoord verklaart of indien beide partijen aan CEPANI de voorwaarden meedelen waarover zij een akkoord gesloten hebben.

Artikel 3. Gevolgen van de overeenkomst tot mediatie

Indien de partijen overeenkomen een beroep te doen op mediatie overeenkomstig het CEPANI-reglement, onderwerpen zij zich aan het reglement, met inbegrip van de bijlagen bij dit reglement, zoals het van kracht is op de datum van de ontvangst door het secretariaat van CEPANI van het verzoek tot mediatie.

Artikel 4. Benoeming van de mediator(en)

1. Het benoemingscomité of de voorzitter van CEPANI benoemt een mediator uiterlijk binnen een termijn van twee weken na ontvangst van het bevestigend antwoord zoals bedoeld in artikel 2. Het houdt hierbij meer bepaald rekening met de beschikbaarheid, de specialisatie en de bekwaamheid van de mediator om de mediatie te voeren overeenkomstig dit reglement.

De partijen kunnen ook in onderling akkoord de naam van een mediator voorstellen aan het benoemingscomité of de voorzitter van CEPANI.

2. Samen met de identiteit van de door CEPANI benoemde mediator deelt het secretariaat van CEPANI aan de partijen mee:

 • de aan CEPANI verschuldigde administratiekosten;
 • het bedrag van de provisie voor mediatiekosten;
 • de betalingsvoorwaarden ervan;
 • de plaats en aanvangsdatum van de mediatie.

 

3. Het secretariaat van CEPANI overhandigt het dossier aan de mediator na zijn/haar aanstelling en na de integrale betaling van de initiële provisie voor mediatiekosten.

4. Indien meerdere mediatoren worden benoemd, treden zij als college op.

Artikel 5. Onafhankelijkheid van de mediator

De mediator moet onafhankelijk zijn. Voor zijn/haar benoeming, ondertekent de mediator een verklaring van aanvaarding, beschikbaarheid en onafhankelijkheid en verbindt hij/zij er zich toe de gedragsregels opgenomen in bijlage II bij dit reglement te eerbiedigen.

De mediator deelt schriftelijk aan het secretariaat de feiten of omstandigheden mee, die van dien aard zijn dat deze in de ogen van de partijen aanleiding zouden kunnen geven zijn onafhankelijkheid in twijfel te trekken. Het secretariaat deelt deze informatie schriftelijk mee aan de partijen en stelt hen een termijn om hun eventuele opmerkingen kenbaar te maken.

Wanneer nadien nieuwe omstandigheden aan het licht komen die twijfel omtrent de onafhankelijkheid van de mediator kunnen doen ontstaan, delen de mediator en/of de partijen deze omstandigheden onmiddellijk mee aan het secretariaat van CEPANI. In voorkomend geval, indien de partijen of een van hen er om vraagt, heeft CEPANI de bevoegdheid de mediator te vervangen.

Artikel 6. Mediatieprotocol

De mediator leidt in overeenstemming met dit reglement de mediatie op de wijze die hij/zij geschikt acht.

Voor de aanvang ervan sluit hij/zij daartoe met de partijen een mediatieprotocol, overeenkomstig artikel 1731 van het Gerechtelijk Wetboek, waarin in het bijzonder wordt aangeduid:

 • het tarief en de wijze waarop de honoraria van de mediator worden bepaald;
 • hoe de mediatiekosten tussen de partijen worden verdeeld en het bedrag van de provisie ter dekking van deze kosten zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 12 van dit reglement;
 • indien er zijn, de overeengekomen communicatiewijze(n) tussen de partijen en de mediator.

 

Een exemplaar van het mediatieprotocol, ondertekend door de mediator en door de partijen of hun vertegenwoordigers of raadslieden, wordt aan het secretariaat van CEPANI overgemaakt.

Artikel 7. Bevoegdheden van de mediator

1. De mediator waakt er over dat de mediatie goed verloopt. Hij/zij schept een klimaat waarbinnen het geschil door de partijen zelf kan worden opgelost.

2. De mediator waakt er over dat de partijen steeds evenwichtig worden behandeld.

3. Indien de deelnemers tijdens de mediatie oordelen dat het nuttig is dat de mediator kennis neemt van de stukken of van zekere stukken van het dossier, of indien hij/zij zelf oordeelt dat dit nuttig zou kunnen zijn, worden dezen hem overhandigd samen met de inventaris ervan. Deze mededeling mag, desgevallend, aan de andere partij(en) onthouden worden.

4. De mediator bezit niet de bevoegdheid om een oplossing aan de partijen op te leggen.

5. Indien niets anders werd overeengekomen voor of tijdens de mediatie, zal de aanpak van de mediator er voornamelijk in bestaan het vindenvan een akkoord tussen de partijen te vergemakkelijken. Op verzoek van de partijen, mag de mediator evenwel, indien hij/zij dat zelf nuttig acht, waarbij hij/zij zich enkel laat leiden door zijn bekommernis omtrent de efficiëntie van de mediatie, adviezen geven en opinies formuleren betreffende de stellingen van partijen, zowel in feite als in rechte. Noch de partijen noch de mediator zullen evenwel door deze adviezen gebonden zijn; deze worden enkel opgevat als zijnde bestemd om aan de partijen het gezichtspunt te geven van een neutrale en onafhankelijke derde met de bedoeling hen te helpen bij het zoeken naar een oplossing van hun geschil.

6. In het kader en ten behoeve van zijn/haar opdracht kan de mediator, met instemming van de partijen, derden horen die daarmee instemmen of, wanneer dit opportuun lijkt voor het zoeken naar een oplossing, een beroep doen op een deskundige in één of meer bijzondere gebieden teneinde de partijen te helpen.

7. De mediator kan, na de partijen te hebben geraadpleegd, op elke plaats die hij/zij daartoe geschikt acht, bijeenkomsten houden.

Artikel 8. Vervanging van de mediator

1. Bij overlijden, verhindering, ontslag of op verzoek van alle partijen, wordt de mediator door CEPANI vervangen.

2. De mediator wordt eveneens vervangen indien het benoemingscomité of de voorzitter vaststelt dat de mediator de jure of de facto verhinderd is zijn/haar functie uit te oefenen of zijn/haar functie niet uitoefent in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement of binnen de toegekende termijnen.

Artikel 9. Plicht tot geheimhouding van de mediator, van de partijen en van hun vertegenwoordigers en raadslieden

De mediator, de partijen, hun vertegenwoordigers en hun raadslieden, alsook de deskundigen en derden waarop gebeurlijk beroep wordt gedaan, zijn tot geheimhouding verplicht overeenkomstig artikel 1728 van het Gerechtelijk Wetboek.

Behoudens toestemming van de mediator en van de partijen, zijn de bijeenkomsten in het kader van de mediatie niet toegankelijk voor personen die niet bij de mediatie betrokken zijn. Indien alle partijen daarmee evenwel akkoord gaan, kunnen andere partijen zich voegen bij de mediatie.

De partijen verschijnen in de regel persoonlijk, in voorkomend geval door een of meer vertegenwoordigers, al dan niet bijgestaan door een raadsman. Hun vertegenwoordigers dienen een goede kennis van het geschil te hebben en over de nodige beslissingsbevoegdheid te beschikken om er een einde aan te stellen.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid van de mededelingen

Alle mededelingen tussen de partijen en/of de mediator vanaf zijn/haar aanstelling door CEPANI of die door deze worden gedaan in de loop en ten behoeve van de mediatie, zijn vertrouwelijk. Het is partijen verboden om er melding van te maken buiten het kader van de mediatie. Behoudens andersluidend akkoord van de partijen, geldt dit evenwel niet voor het mediatieprotocol, noch voor de kennisgeving van de beëindiging van de mediatie zoals voorzien in artikel 11 hierna, noch voor het akkoord dat tussen partijen zou gesloten worden bij het einde van de mediatie.

Vooraf bestaande documenten of documenten die een partij ontvangt buiten het kader van de mediatie en die medegedeeld worden tijdens de mediatie en ten behoeve ervan tussen partijen, aan de mediator of door de mediator aan de partijen of aan één van hen, zijn niet gedekt door deze vertrouwelijkheidsregel. Zij kunnen, desgevallend, door de partijen gebruikt worden voor andere doelstellingen dan deze van de mediatie, behoudens wanneer zij specifiek onder de dekking van de vertrouwelijkheid van de mediatie werden meegedeeld. Behoudens toestemming van alle partijen in de mediatie, is het de partijen verboden om, op welkdanige wijze dan ook, melding te maken van het feit dat de mededeling van deze documenten gebeurd is in het kader van de mediatie.

Artikel 11. Akkoord / geen akkoord en einde van de mediatie

Akkoord / geen akkoord

1. Wanneer de mediatie tot een akkoord tussen partijen leidt, wordt dit in een gedateerd en door hen en, op verzoek van de partijen door de mediator, ondertekend geschrift vastgelegd. Deze akte bevat de precieze verbintenissen van iedere partij en de afrekening van de mediatiekosten indien die verschilt van hetgeen in het mediatieprotocol werd voorzien.

De mediator stuurt een origineel van dit akkoord aan het secretariaat van CEPANI.

2. Wordt er geen akkoord bereikt, of beslist de mediator dat het voortzetten van de mediatie niet langer zinvol is, dan deelt de mediator dit mee aan het secretariaat van CEPANI en aan de partijen.

Einde van de mediatie

3. Indien de mediatie tot een akkoord leidt, neemt deze een einde door de mededeling van het door de partijen en desgevallend door de mediator ondertekend akkoord aan het secretariaat van CEPANI. De partijen kunnen evenwel overeenkomen, en dit uitdrukkelijk in het akkoord voorzien, dat de mediatie pas later beëindigd zal worden, bijvoorbeeld om de mediator in functie te laten tijdens de uitvoering van het akkoord.

4. Elke partij mag, op ieder ogenblik, weigeren de mediatie voort te zetten. Wanneer de mediatie niet tot een akkoord leidt, stellen de partijen en de mediator dit vast en licht deze laatste of een van de partijen het secretariaat van CEPANI daarover in, met kopie van zijn/haar mededeling aan de andere partijen.

5. Bij mislukking van de mediatie, kan de mediator, behoudens andersluidend beding tussen de partijen, niet de functie van arbiter, vertegenwoordiger of raadsman van een partij vervullen in een arbitrale of gerechtelijke procedure betreffende een geschil dat het voorwerp is geweest van een mediatie.

Artikel 12. Kosten van de mediatie

1. De mediatiekosten omvatten de honoraria en de kosten van de mediator, de administratiekosten van CEPANI, evenals alle kosten in het kader van de mediatie waarmee de partijen akkoord zijn gegaan. Ter dekking van de mediatiekosten moet, vooraleer de mediator door het benoemingscomité of door de voorzitter benoemd wordt, aan CEPANI een provisie voor de mediatiekosten betaald worden. Deze provisie wordt door het secretariaat vastgesteld rekening houdend met het totaalbedrag van de hoofdvordering en de tegenvordering, overeenkomstig de tarieflijst voor mediatie geldig op de aanvangsdatum van de mediatie.

2. De andere kosten en uitgaven verbonden aan de mediatie, zoals uitgaven gedaan door de partijen, behoren niet tot de mediatiekosten. Zij vallen ten laste van de partij die ze maakt, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, dat schriftelijk moet worden vastgelegd.

3. Indien CEPANI in de loop van de procedure, na raadpleging van de mediator, vaststelt dat de oorspronkelijke provisie moet worden aangepast, zal door het secretariaat aan de partijen de betaling van een aanvullende provisie worden gevraagd.

Zowel de oorspronkelijke provisie als de gebeurlijk aanvullende provisie(s) zijn, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, in gelijke delen verschuldigd door elk van de partijen.

Indien aan het verzoek tot betaling van een aanvullende provisie niet wordt voldaan, kan het secretariaat van CEPANI, na raadpleging van de mediator, deze uitnodigen zijn/haar opdracht op te schorten in afwachting van de betaling.

4. Na de beëindiging van de mediatie worden de mediatiekosten verrekend met de door CEPANI ontvangen provisie. Het eventuele saldo wordt, overeenkomstig het akkoord tussen de partijen, aan hen terugbetaald.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13. Beperking van de aansprakelijkheid

De mediator, CEPANI en zijn leden en personeel zijn niet aansprakelijk voor enige handeling of nalatigheid in het kader van een mediatie, behalve in geval van bedrog of zware fout.

Bijlage I: Tarieflijst voor mediatie

Bijlage II: Gedragsregels voor de CEPANI-procedures

Bijlage III: De partijkosten

Bijlage IV:  Bepalingen van het Belgisch gerechtelijk wetboek (zoals gewijzigd op 18 juni 2018)

1. De mediatiekosten omvatten de honoraria en de kosten van de mediator evenals de administratiekosten van CEPANI.

2. De honoraria en de kosten van de mediator worden door het secretariaat vastgesteld overeenkomstig de omvang van het geschil en binnen de hierna vermelde grenzen:

BEDRAG IN GEDING (IN €) UURTARIEF HALVE DAG DAG
0 – 25.000 180 600 1200
25.001 – 50.000 200 675 1350
50.001 – 100.000 250 850 1700
100.001 – 200.000 275 900 1800
200.001 -500.000 300 1000 2000
500.001 – 1.000.000 350 1175 2350
1.000.001 – 2.000.000 400 1300 2600
> 2.000.000 450 1400 2800
 1. De tarieflijst is van toepassing rekening houdend met alle respectievelijke vorderingen zoals ze geformuleerd werden bij het indienen van het dossier.
 2. Onder het tarief “halve dag” wordt een duur van drieënhalf uur begrepen; de bijkomende tijd zal in rekening worden gebracht aan het uurtarief.
 3. Het “dagtarief” betreft een duurtijd van zeven uren; iedere bijkomende tijd zal in rekening worden gebracht aan het uurtarief.
 4. Een “resultaathonorarium” kan in het mediatieprotocol worden overeengekomen. Het kan niet bij voorbaat worden vastgelegd, maar zal in gezamenlijk akkoord tussen de partijen en de mediator worden bepaald nadat een akkoord tussen de partijen is gesloten onder de supervisie van de mediator. Behoudens akkoord van de partijen, zal het niet meer bedragen dan driemaal de mediatiehonoraria die van toepassing zijn volgens de tarieflijst.

 

3. De administratiekosten van CEPANI worden forfaitair bepaald op 10% van de honoraria en kosten van de mediator zoals hierboven vastgelegd en zijn aan de BTW onderworpen.

4. Ieder verzoek tot mediatie overeenkomstig de bepalingen van het CEPANI-reglement moet vergezeld gaan van een betaling van € 750,00 excl. BTW als voorschot op de administratiekosten. Dit bedrag is niet terugvorderbaar en wordt in mindering gebracht op het door de verzoekende partij verschuldigde deel van de provisie voor mediatiekosten.

5. Indien de mediator onderworpen is aan BTW, meldt hij/zij dit aan het secretariaat, dat vervolgens de BTW op de honoraria van de mediator van de partijen zal vorderen.

6. De mediator neemt slechts kennis van de vorderingen waarvoor de provisie werd betaald.

In een CEPANI-mediatie betalen de partijen bij de aanvang van de procedure en vóór de benoeming van de mediator een provisie voor mediatiekosten. Deze provisie wordt berekend rekening houdend met de financiële waarde van de vordering en op basis van de tarieflijst voor mediatie die integraal deel uitmaakt van het CEPANI-reglement (bijlage I).

Het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de tarieflijst is bestemd voor de vergoeding van het honorarium en de kosten van de mediator. Ter dekking van de administratieve kosten van CEPANI wordt voorvermeld bedrag verhoogd met 10%. Samen vormen beide de provisie voor mediatiekosten.
Op het einde van de mediatie verzoekt het Secretariaat van CEPANI de mediator om haar een overzicht te bezorgen van zijn/haar kosten en uitgaven in het kader van de mediatie. Na ontvangst van dit overzicht brengt het Secretariaat eerst de kosten van de mediator in mindering van het bedrag dat zij ter beschikking heeft om het honorarium en de kosten van de mediator te vergoeden. De mediator ontvangt het aldus bekomen saldo als honorarium.

Het Secretariaat stelt de mediator in kennis van het overzicht van zijn/haar staat van kosten en honorarium en verzoekt hem/haar een ereloonnota voor het hem toegekende bedrag over te maken. Na ontvangst van deze ereloonnota gaat CEPANI tot betaling over.

Bepalingen van het Belgisch gerechtelijk wetboek (zoals gewijzigd op 18 juni 2018)

Wat is het voornaamste verschil tussen mediatie en arbitrage?

Het voornaamste verschil tussen mediatie en arbitrage ligt in het feit dat arbitrage resulteert in een uitvoerbare titel onder de vorm van een arbitrale uitspraak, terwijl mediatie eindigt met een akkoord tussen de partijen dat geen uitvoerbare titel vormt. Het succes van bemiddeling ligt dus in handen van de partijen die vrij zijn om een akkoord te aanvaarden dan wel te verwerpen. Bovendien zijn ze aangewezen op de vrijwillige uitvoering van het tot stand gekomen akkoord.

Wat is het voornaamste verschil tussen mediatie en mini-trial?

Het onderscheid tussen mediatie en mini-trial situeert zich voornamelijk in de specifieke samenstelling van het mini-trialcomité. Waar bij een mediatie slechts één onafhankelijke derde bemiddelt tussen de partijen, wordt een mini-trial voorgezeten door een comité. Dit comité bestaat uit een voorzitter, die rechtstreeks met twee hooggeplaatste afgevaardigden van de partijen besprekingen kan voeren met het oog op de totstandkoming van een akkoord. Ook het feit dat de voorzitter van het mini-trialcomité de bevoegdheid heeft om afzonderlijk met elk der bijzitters overleg te plegen, vormt een verschil met de mediatieprocedure.

Werkt CEPANI met een lijst van erkende of aanvaarde mediatoren?

CEPANI werkt niet met een lijst van erkende of aanvaarde mediatoren. Bij de benoeming van een mediator gaat het Benoemingscomité of de Voorzitter geval per geval na welke personen het meest gekwalificeerd zijn om in de voorliggende mediatie benoemd te worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de zaak, de taal van het dossier, de kwalificaties en beschikbaarheid van de mediator, het al dan niet dringende karakter van de zaak, de omvang van het geschil enzovoort. CEPANI kan hierbij beroep doen op een groot aantal gerenommeerde mediatoren.

Hoeveel bedraagt de kostprijs van een mediatie bij CEPANI?

De kosten van een CEPANI-mediatie omvatten enerzijds het honorarium en de kosten van de mediator, en anderzijds de administratieve kosten van het Secretariaat, die 10% van het honorarium en de kosten van de mediator bedragen. Onmiddellijk na ontvangst van het verzoek tot mediatie vraagt CEPANI aan de betrokken partijen om binnen de maand aan een provisie voor mediatiekosten te voldoen. Deze provisie wordt berekend op basis van de tarieflijst voor mediatie, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële waarde van het geschil. Aan iedere partij wordt gevraagd een gelijk deel van de provisie te leveren. Belangrijk om te weten is dat CEPANI slechts overgaat tot de benoeming van de mediator nadat de provisie voor mediatiekosten integraal is betaald.

Alvorens de mediatieprocedure op te starten, stelt de mediator samen met de partijen een mediatieprotocol op conform de voorschriften van Artikel 1731 van het Gerechterlijk Wetboek, waarin melding wordt gemaakt van:

 • Het tarief of de manier van vaststellen van het honorarium van de mediator
 • De verdeling tussen de partijen van de mediatiekosten en het bedrag van de provisie voorzien om de kosten te dekken zoals die zijn vastgesteld door CEPANI.
  Indien CEPANI in de loop van de mediatie besluit, na overleg met de mediator, dat het initiële bedrag van de provisie verhoogd dient te worden, wordt aan de partijen gevraagd over te gaan tot de betaling van een complementaire provisie. Tenzij de partijen anders beslissen, wordt de initiële provisie in gelijke delen betaald door de partijen. Wanneer niet voldaan wordt aan een verzoek tot complementaire provisie kan het Secretariaat van CEPANI, na overleg met de mediator, de mediator verzoeken zijn/haar activiteiten te staken tot ontvangst van de betaling. Op het einde van de mediatieprocedure wordt de provisie die CEPANI heeft ontvangen afgetrokken van de mediatiekosten. Het eventuele restant wordt teruggestort aan de partijen, overeenkomstig hun akkoord.