TITEL I – Benaming, zetel, organisatie

Art. 1 De hierna vernoemde personen:
(…)
richten een vereniging op genaamd Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (afgekort CEPANI).
(gewijzigd op 8 juni 1998)

Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, aan de Stuiversstraat 8 en gelegen in het gerechtelijke arrondissement Brussel.
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 3 De vereniging zorgt voor de interne organisatie noodzakelijk tot de goede werking ervan in de verschillende gewesten van het land. Derwijze kan ze gewestelijke arbitragecentra oprichten.

TITEL II – Doel
Art. 4 De vereniging heeft tot doel:
a) het onderzoek van de vraagstukken in verband met de technieken voor alternatieve geschillenbeslechting en in het bijzonder de mediatie en de arbitrage;
b) de organisatie van nationale en internationale colloquia over de technieken voor alternatieve geschillenbeslechting;
c) in de haar voorgelegde geschillen de benoemingen te doen waarin wordt voorzien in de reglementen die zij vaststelt en de opvolging te regelen van de procedures die in het kader van deze reglementen worden ingesteld;
d) alles te ondernemen wat rechtstreeks of onrechtstreeks op haar doel betrekking heeft.
(gewijzigd op 11 juni 2001)

De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.
(gewijzigd op 6 december 2004)

TITEL III – Leden
Art. 5 De vereniging is samengesteld uit werkende en toetredende leden.
Het minimumaantal leden is tien; het minimumaantal werkende leden is zeven.
Onder voorbehoud van toepassing van de artikelen tien en volgende, genieten werkenden en toetredende leden dezelfde rechten.
(gewijzigd op 11 juni 2001)

Art. 6 Zijn werkende leden:

 • De comparanten in onderhavige akte;
 • De vertegenwoordiger van het Belgisch Nationaal Comité van de Internationale Kamer van Koophandel en die van het Verbond van Belgische Ondernemingen;
 • Elke persoon die, voorgedragen door ten minste twee werkende leden, in die hoedanigheid wordt aangewezen door een soevereine beslissing van de raad van bestuur met drievierde van de uitgebrachte stemmen.

(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 7 Men wordt toetredend lid door een soevereine beslissing van de raad van bestuur genomen met drievierde van de stemmen.
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 8 Het staat de werkende en de toetredende leden vrij zich op gelijk welk ogenblik uit de vereniging terug te trekken, mits zij hun ontslag aan de raad van bestuur aanbieden.
Wordt ontslagnemend geacht, het werkend of toetredend lid dat zijn bijdrage niet betaalt binnen een maand na de ontvangst van de hem toegezonden herinneringsbrief.
De uitsluiting van een werkend of toetredend lid kan slechts door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden uitgesproken.
De raad van bestuur kan, tot het ogenblik waarop de algemene vergadering een beslissing in dat verband heeft getroffen, de leden schorsen die een ernstige inbreuk op de statuten of de wetten zouden hebben gepleegd.
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 9 Het ontslagnemend of uitgesloten lid, en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid, kunnen geen recht doen gelden op het vermogen van de vereniging.
(gewijzigd op 11 juni 2001)

TITEL IV – Bijdragen
Art. 10 De leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering bepaald. Het bedraagt maximaal 1.250,00 EUR.
(gewijzigd op 11 juni 2001)
(gewijzigd op 6 december 2004)

TITEL V – Algemene vergadering
Art. 11 De algemene vergadering omvat alle werkende leden. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Ze wordt gehouden in het eerste semester van ieder kalenderjaar.
(gewijzigd op 11 juni 2001)
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 12 Behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering:

 1. de wijziging van de statuten van de vereniging;
 2. de benoeming en afzetting van de bestuurders;
 3. de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
 6. de ontbinding van de vereniging;
 7. de uitsluiting van een lid;
 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

(gewijzigd op 11 juni 2001)
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 13 De werkende leden worden tot de algemene vergadering door de raad van bestuur opgeroepen. Zij mogen zich door een ander werkend lid laten vertegenwoordigen.
De oproepingen gebeuren bij schriftelijke oproepingsbrief. Deze worden ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering verstuurd en bevat de agenda. Elk voorstel dat is vervat in een door een twintigste van de werkende leden ondertekende tekst moet eveneens op de agenda worden geplaatst.
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 14 De algemene vergadering dient door de raad van bestuur te worden samengeroepen, wanneer een vijfde van de werkende leden dat vraagt.
(gewijzigd op 11 juni 2001)
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 15 Ieder van de werkende leden heeft recht op een gelijke stem in de algemene vergadering. Behoudens afwijking van de wet of van de statuten worden de resoluties bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen aangenomen.
Bij staking van stemmen, geeft de stem van de voorzitter, of van het lid dat hem vervangt, de doorslag.

Art. 16 De algemene vergadering kan slechts op geldige wijze beraadslagen over de vrijwillige ontbinding van de vereniging, een wijziging van de statuten, een wijziging betreffende het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, de uitsluiting van een lid en de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk, dan overeenkomstig artikelen 8, 12, 20 en 26 quater van de wet van 27 juni 1921 met betrekking tot verenigingen zonder winstoogmerk.
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 17 De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen, die door de voorzitter en een lid worden ondertekend. De notulen worden bewaard in een register op de zetel van de vereniging waar ieder lid er, ter plaatse, kennis kan van nemen.
De beslissingen van de algemene vergadering worden in voorkomend geval per brief ter kennis van belanghebbende derden gebracht.
Iedere wijziging in de statuten dient nog tijdens de maand waarin ze werd beslist, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor ieder benoeming, ieder ontslag of iedere afzetting van een lid van de raad van bestuur.
(gewijzigd op 6 december 2004)

TITEL VI – Raad van Bestuur
Art. 18 De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste zeven leden, die door de algemene vergadering worden benoemd, erdoor kunnen worden afgezet en die tussen de werkende leden, welke er ten persoonlijke titel zitting in hebben, worden gekozen. De vertegenwoordiger van het Belgisch nationaal comité van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), de vertegenwoordiger van het Verbond van Belgische Ondernemingen, de gewezen voorzitters van de vereniging en de vertegenwoordiger van het Belgisch nationaal comité van de ICC bij het Internationaal Arbitragehof van de Internationale Kamer van Koophandel zijn van rechtswege lid van de raad van bestuur.
De leden van de raad van bestuur mogen zich door een ander lid van de raad van bestuur laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur beraadslaagt op geldige wijze, zodra de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
(gewijzigd op 11 juni 2001)
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 19 De duur van het ambt wordt op drie jaar vastgesteld. De uittredende leden van de raad van bestuur zijn herkiesbaar.
(gewijzigd op 11 juni 2001)
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 20 De raad van bestuur wijst, voor een termijn van drie jaar, onder zijn leden een voorzitter en een of meer ondervoorzitters aan. Hun ambt kan tweemaal na elkaar worden vernieuwd.
De raad van bestuur kan ook een secretaris-generaal aanwijzen.
Zo de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak door de oudste ondervoorzitter of door de secretaris-generaal of door de oudste aanwezige bestuurder waargenomen.
(gewijzigd op 11 juni 2001)
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 21 De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de door de aanwezige of vertegenwoordigde leden uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen, geeft die van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt, de doorslag.
Van elke raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende vergadering.
De verslagen worden bewaard in een register op de zetel van de vereniging waar ieder lid er, ter plaatse, kennis kan van nemen.
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 22 De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht voor het beheer en het bestuur van de vereniging. Het kan met name, zonder dat deze opsomming beperkend is, en onverminderd alle andere machten die uit de wet of de statuten voortvloeien, alle akten en overeenkomsten opmaken en verlijden, alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen, daarover een compromis aangaan of een dading treffen, hypotheken nemen, leningen aangaan, huurovereenkomsten van enigerlei duur sluiten, legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aannemen, afzien van rechten, bevoegdheden verlenen aan door het comité gekozen lasthebbers, al dan niet vennoten; de vereniging voor het gerecht vertegenwoordigen, als eisende of verwerende partij.
Het kan tevens het personeel van de vereniging benoemen en afzetten, gelden en waarden innen en ontvangen, in bewaring gegeven bedragen en waarden opvragen, rekeningen openen bij banken en het postchequeambt, op de rekeningen allerhande verrichtingen uitvoeren, met name het terugnemen van gelden per check, stortings- of overschrijvingsorder, of met elk ander betalingsmandaat; bankkluizen huren, door de vereniging verschuldigde bedragen betalen; in de post, de douane of de spoorwegen brieven, telegrammen, pakjes, ingeschreven zendingen, al dan niet verzekerd opvragen, alsmede postwissels, en allerhande postassignaties of -kwijtschriften.
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 23 Het dagelijks bestuur van de vereniging rust bij de secretaris-generaal, die eventueel wordt bijgestaan door één van de daartoe aangewezen bestuurders. Wanneer geen secretaris-generaal werd benoemd, rust het dagelijks bestuur bij de voorzitter.
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 24 De benoeming waarin de reglementen van CEPINA voorzien, vinden plaats conform de modaliteiten die in een huishoudelijk reglement worden vastgelegd. Dit wordt goedgekeurd door de raad van bestuur.
(gewijzigd op 11 juni 2001)
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 25 Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden in zaken die niet het dagelijks bestuur betreffen, zijn nodig en volstaan de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders die daartoe een speciale machtiging hebben ontvangen, behoudens wanneer de raad van bestuur de voorzitter of de secretaris-generaal daartoe heeft aangesteld.
Deze bestuurders zijn niet gehouden hun bevoegdheden tegenover derden te rechtvaardigen.
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 26 De leden van de raad van bestuur hebben uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat, dat zij kosteloos uitvoeren.
(gewijzigd op 6 december 2004)

TITEL VII – Diverse bepalingen 
Art. 27 Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Bij wijze van uitzondering, begint het eerste boekjaar op 17 oktober 1973 en eindigt op 31 december 1974.
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 28 De rekening van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgende worden jaarlijks en ten laatste 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 29 De algemene vergadering benoemt een commissaris belast met het nazicht van de rekeningen van de vereniging en met het voorleggen van het jaarverslag aan de algemene vergadering. Hij wordt voor drie jaar benoemd en is herverkiesbaar.

Art. 30 In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt zijn of haar bevoegdheden en de bestemming van de netto-activa van het vermogen.
Deze toekenning moet ten voordele van een wetenschappelijke instelling geschieden.
Deze beslissingen en de naam, het beroep en adres van de vereffenaars worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
(gewijzigd op 6 december 2004)

Art. 31 Al wat niet door deze statuten wordt geregeld, zal geregeld worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 op de v.z.w.´s.
Er is een Franstalige en Egelstalige versie van deze statuten opgesteld.

Gedaan in drie exemplaren in het Nederlands

Brussel, 17 oktober 1973
(gewijzigd 8 juni 1998
gewijzigd 11 juin 2001
gewijzigd 6 december 2004)